Teksti suurus:

Tervise Arengu Instituudi põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2008
Avaldamismärge:

Tervise Arengu Instituudi põhimäärus

Vastu võetud 23.04.2003 nr 73
RTL 2003, 52, 774
jõustumine 01.05.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.01.2004/1 (RTL 2004, 10, 145) 31.01.2004

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122) § 43 lõike 5 ning «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611) § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Tervise Arengu Instituut

(1) Tervise Arengu Instituut (edaspidi – TAI) on Sotsiaalministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, kes tegutseb «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611), teiste õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute alusel. TAI on Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi, Eesti Tervisekasvatuse Keskuse ning Rahvatervise ja Sotsiaalkoolituse Keskuse õigusjärglane.

(2) TAI-l on väikese riigivapi kujutise ning oma nimega pitsat, arveldusarve(d), iseseisev eelarve ning sümboolika.

(3) TAI nimetus inglise keeles on «National Institute for Health Development». TAI rahvusvaheline lühend on NIHD.

§2. TAI asukoht

(1) TAI asub Tallinnas. TAI aadress on Hiiu 42, 11619 Tallinn.

(2) TAI nende struktuuriüksuste aadressid, mis ei paikne TAI asukohas, tuuakse ära nende põhimäärustes.

2. peatükk
PÕHITEGEVUS JA PÕHIÜLESANDED

§3. TAI põhitegevus ja -eesmärk

(1) TAI põhitegevus on tervise- ja sotsiaalvaldkonna teadus-, arendus- ja rakendustegevus.

(2) TAI põhieesmärk on Eesti rahvastiku tervise järjepidev areng ning elukvaliteedi püsiv tõus.

§4. TAI põhiülesanded

TAI põhiülesanded on:
1) rahvastiku tervise- ja elukvaliteedialaste alus-, rakendus- ja hindamisuuringute tegemine (sealhulgas biomeditsiini-, epidemioloogia-, biostatistika-, tervishoiuökonoomika-, töötervishoiualaste ning käitumisuuringute läbiviimine, rahvastikurühmade terviseseisundi mõõtmine, väliskeskkonna tervistkahjustavate tegurite mõju uurimine);
2) teadustöö tegemiseks, tervise- ja sotsiaalkaitse arendamiseks ning juhtimiseks vajalike andmekogude moodustamine ja pidamine, uuringuandmete kogumine, nende analüüsimine ja kättesaadavuse korraldamine;
3) ettepanekute tegemine eesmärgi saavutamiseks vajalike poliitikate kujundamiseks, vastavate prognooside ja arengukavade koostamine, osalemine Sotsiaalministeeriumi valitsemisala poliitikate elluviimise strateegiate kavandamisel;
4) Sotsiaalministeeriumi tellimusel või Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastatult riiklike programmide väljatöötamine, koordineerimine ja elluviimine, strateegiate rakendamiseks vajalike tegevuskavade väljatöötamine ja elluviimine;
5) ekspertabi osutamine rahvastiku tervise- ja sotsiaalkaitsealastes küsimustes;
6) iga-aastase rahvastiku tervise alase aruande koostamine;
7) riiklike ja rahvusvaheliste programmide, kokkulepete ja lepingute ning uurimis- ja arendustoetuste taotlemise kaudu osalemine riigisiseses ning rahvusvahelises teadus- ja arendustegevuses;
8) vajadusel riigi esindamine Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide tervise arengu, sotsiaalkaitse ja elukvaliteedi valdkonna töörühmades, võrgustikes ja komiteedes;
9)
tervisedenduse, sotsiaalkaitse, tervishoiu ning nende juhtimise alase teabe kogumine ja analüüsimine, selle kirjastamine ning edastamine avalikkusele, ministeeriumidele ja teistele institutsioonidele;
10)
tervisedenduslike ja sotsiaalkaitse valdkonna tegevuste hindamise korraldamine ja koordineerimine;
11) TAI tegevusvaldkondi käsitlevate õigusaktide ja nende eelnõude, programmide ning projektide võimaliku mõju analüüs tervisele;
12)
tervisedenduse , sotsiaalkaitse, tervishoiu ning nende juhtimise alase täiendkoolituse vajaduse analüüsimine, õppekavade koostamine ja koolituse korraldamine, vastava õppematerjali väljatöötamine ning selle kirjastamine;
13) sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kvaliteeti tagavate standardite ning spetsialistide pädevusnõuete väljatöötamine;
14) teadus- ja koolitusürituste korraldamine.

3. peatükk
JUHTIMINE

§5. Direktor

(1) TAI-d juhib ja esindab direktor, kes tagab asutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise.

(2) Direktor valitakse avaliku konkursi korras, mille viib läbi TAI teadusnõukogu. Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib sotsiaalminister direktoriga kuni viieks aastaks töölepingu.

[RTL 2004, 10, 145 –jõust. 31.01.2004]

§6. Direktori ülesanded

Direktor:
1) juhib TAI tööd ja tagab selle tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise ning annab aru sotsiaalministrile;
2) sõlmib, muudab ja lõpetab TAI nimel lepinguid käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid TAI töötajatega ning kinnitab nende ametijuhendid;
4) kinnitab TAI struktuuri, sisekorra- ja asjaajamise eeskirjad, tasuliste teenuste hinnakirja ning muud töökorralduslikud dokumendid;
5) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused;
6) moodustab komisjone ning projekti- ja töörühmi käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
7) annab TAI tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
8) esitab sotsiaalministrile ettepanekuid TAI tulude ja kulude eelarve koostamiseks;
9) käsutab TAI-le eraldatud vara ja rahalisi vahendeid eelarve alusel kooskõlas õigusaktidega;
10) hoolitseb TAI valduses oleva riigivara sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
11) täidab muid õigusaktidega talle antud ülesandeid.

§7. Teadusnõukogu

(1) TAI teadus- ja arendustegevusega seotud küsimuste lahendamiseks käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses moodustatakse vähemalt 7-liikmeline teadusnõukogu, kelle koosseisu kinnitab direktori ettepanekul sotsiaalminister.

(2) Teadusnõukogusse kuuluvad ametikoha järgi direktor, teaduskeskuse juhataja ja teadussekretär.

(3) Teadusnõukogu esimehe valib teadusnõukogu.

§8. Teadusnõukogu ülesanded

Teadusnõukogu:
1) kinnitab TAI sihtfinantseeritavad ja muud teadusteemad ning nende täitmise aasta- ja lõpparuanded;

11) viib läbi avaliku konkursi direktori valimiseks;
2) esitab direktorile kinnitamiseks TAI teadus- ja arendustegevuse põhisuunad, arengukava ja teostab järelevalvet nende täitmise üle;
3) valib õigusaktides sätestatud korras TAI teadustöötajad;
4) teeb direktorile ettepanekuid TAI struktuuri muutmiseks;
5) esitab instituudi TAI töötajaid autasustamiseks, Eesti Teaduste Akadeemiasse või auastmeisse valimiseks ning annab vastavaid soovitusi;
6) täidab muid talle pandud ülesandeid.

[RTL 2004, 10, 145 – jõust. 31.01.2004]

§9. Teadusnõukogu töökord

(1) Teadusnõukogu töövorm on koosolek.

(2) Teadusnõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis.

(3) Teadusnõukogu koosoleku kutsub kokku teadusnõukogu esimees või teda asendav teadusnõukogu liige.

(4) Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb teadusnõukogu liikmetele ette teatada vähemalt kümme päeva.

(5) Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool teadusnõukogu liikmetest, sealhulgas esimees või teda asendav teadusnõukogu liige.

(6) Teadusnõukogu võtab otsuseid vastu koosolekul osalevate liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav teadusnõukogu esimehe või teda asendava teadusnõukogu liikme hääl.

(7) Teadusnõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees või teda asendav teadusnõukogu liige ja teadussekretär.

(8) Teadusnõukogu koosolekul võivad osaleda kõik töötajad (kui teadusnõukogu ei ole otsustanud teisiti). Teadusnõukogu teeb oma otsused TAI töötajatele teatavaks.

§10. Arendusnõukogu

(1) TAI strateegiliste küsimuste käsitlemiseks võib moodustada arendusnõukogu, kelle koosseisu ja töökorra kinnitab direktori ettepanekul sotsiaalminister.

(2) Arendusnõukogu juhib direktor.

(3) Arendusnõukogusse võivad kuuluda ka rahvusvahelised liikmed.

4. peatükk
TEADUSTÖÖTAJAD

§11. Teadustöötajate ametikohtade täitmine

(1) Teadustöötajate ametikohad on teaduri ja vanemteaduri ametikoht.

(2) Teaduskeskuse juhataja ja osakonnajuhatajad loetakse teadustöötajateks, kui nad osalevad teadusteema või uurimisprojekti täitmises.

(3) Korraliste teadustöötajate ametikohad täidetakse avaliku konkursi korras. Teaduri või vanemteaduriga sõlmib avaliku konkursi tulemuse alusel töölepingu direktor kuni viieks aastaks.

(4) Direktoril on õigus töölepingu alusel tööle võtta erakorralisi teadustöötajaid tähtajaga kuni kolm aastat.

5. peatükk
VARA JA FINANTSEERIMINE

§12. Vara

(1) TAI-l on oma tegevuse läbiviimiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud materiaalsed väärtused.

(2) TAI kasutab ja käsutab vara õigusaktidega sätestatud korras.

§13. Finantseerimine

(1) TAI teadus- ja arendustegevust finantseeritakse riigieelarvest, sihtannetustest, instituudi majandustegevusest saadud tulust ja muudest allikatest.

(2) TAI finantseerimine riigieelarvest toimub sihtfinantseerimise, riiklike teadus- ja arendusprogrammide, uurimis- ja arendustoetuste kaudu.

(3) TAI infrastruktuuri kulud ning riikliku tervisestrateegia elluviimisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu.

6. peatükk
ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§14. Aruandlus ja järelevalve

(1) TAI peab finants- ja statistilist arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

(2) TAI-le riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning TAI tegevuse vastavust põhimäärusest tulenevatele eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega sätestatud korras.

(3)  TAI direktor esitab sotsiaalministrile sotsiaalministri poolt kehtestatud tähtaegadel ja vormis riiklike tervishoiuprogrammide tegevuskavad ja tegevusaruanded.

[RTL 2004, 10, 145 – jõust. 31.01.2004]

 

7. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§15. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

TAI korraldab ümber või lõpetab tegevuse Vabariigi Valitsus sotsiaalministri ettepanekul.

8. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§16. Määruste kehtetuks tunnistamine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

§17. Määruse jõustumine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

 

/otsingu_soovitused.json