Teksti suurus:

Sõja- ja piirivalvelaevade ning muude riigihaldusülesandeid täitvate laevade side- ja navigatsioonivahenditega seadistamise ja varustamise nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2004, 6, 37

Sõja- ja piirivalvelaevade ning muude riigihaldusülesandeid täitvate laevade side- ja navigatsioonivahenditega seadistamise ja varustamise nõuded

Vastu võetud 29.01.2004 nr 24

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591 ja 594) § 19 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse sõja- ja piirivalvelaevade ning muude riigihaldusülesandeid täitvate laevade side- ja navigatsioonivahenditega seadistamise ja varustamise nõuded.

§ 2. Laevade varustamine sidevahenditega

(1) Merealades A1, A2 ja A3 peab laev olema varustatud sidevahenditega vastavalt lisale 1.

(2) Läänemerel konvois liikuval sõja- ja piirivalvelaeval, millel on merealas A1 nõutav aparatuur, võib puududa merealas A2 nõutav aparatuur, kui ühel konvois olevatest laevadest on merealas A2 nõutav aparatuur olemas.

(3) Laevatatavatel sisevetel on nõutav VHF raadioseade, mis tagab saate ja vastuvõtu sagedusribas 156–174 MHz. Peipsi järvel sõitvatel laevadel peab lisaks sellele olema kaks kantavat GMDSS nõuetele vastavat VHF raadioseadet.

§ 3. Laevade varustamine navigatsioonivahenditega

Laev peab olema varustatud navigatsioonivahenditega vastavalt lisale 2.

§ 4. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

(2) Lisas 2 ettenähtud nõue automaatse identifitseerimise süsteemi (AIS) paigaldamiseks jõustub nende laevade osas, mis on ehitatud enne käesoleva määruse jõustumist, 1. jaanuaril 2007. a.

Peaminister Juhan PARTS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Meelis ATONEN

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2004. a määruse nr 24 «Sõja- ja piirivalvelaevade ning muude riigihaldusülesandeid täitvate laevade side- ja navigatsioonivahenditega seadistamise ja varustamise nõuded»
lisa 1

SIDEVAHENDITEGA VARUSTAMINE

Sõja- ja piirivalvelaevad ning muud riigihaldusülesandeid täitvad laevad seadistatakse ja varustatakse sidevahenditega kooskõlas järgmiste nõuetega:
1) mereala A1:

Nimetus

Laeva kogumahutavus

Alla 150 150 ja enam 300 ja enam 500 ja enam 3000 ja enam
VHF1 raadioseade, mis tagab DSC2 saate ja vastuvõtu 70. kanalil ja vähemalt kanalitel 6, 13, 16 raadiotelefoniga + + + + +
VHF raadioseade, mis tagab pideva DSC raadiovahi 70. kanalil + + + + +
Radartransponder (SART3)* + + + + +
Meresõiduohutuse informatsiooni vastuvõtja NAVTEX süsteemis + +
Õnnetuskoha määramise satelliitide süsteem või INMARSAT avariiraadiopoi (EPIRB4) + + + + +
Päästevahendites kasutatavad kantavad kahepoolse VHF raadioside seadmed** + + + + +

Märkused:

* Laeval kogumahutavusega alla 500 on nõutav üks SART ning laeval kogumahutavusega üle 500 kaks SART-i

** Laeval kogumahutavusega alla 500 on nõutavad kaks ning laeval kogumahutavusega üle 500 kolm kantavat GMDSS nõuetele vastavat VHF raadioside seadet
2) merealas A2 peab olema lisaks käesoleva lisa punktis 1 toodud nõuetele:

Nimetus

Laeva kogumahutavus

Alla 150 150 ja enam 300 ja enam 500 ja enam 3000 ja enam
MF5 raadioseade, mis tagab saate ja vastuvõtu sagedustel 2187,5 kHz DSC-ga ja 2182 kHz raadiotelefoniga + + + + +
Raadioseade, mis tagab pideva DSC raadiovahi sagedusel 2187,5 kHz + + + + +

3) merealas A3 peab olema lisaks käesoleva lisa punktides 1 ja 2 toodud nõuetele:

Nimetus

Laeva kogumahutavus

Alla 150 150 ja enam 300 ja enam 500 ja enam 3000 ja enam
INMARSAT6 maapealne laevajaam + + +
MF/HF raadioseade, mis tagab saate ja vastuvõtu sagedusribas 1605–4000 kHz ja 4000–27500 kHz:
DSC-ga
raadiotelefoniga
tähtrükkimisega
+ + +
Seade, mis tagab pideva DSC raadiovahi sagedustel 2187,5 kHz, 8414,5 kHz ja vähemalt ühel järgmistest sagedustest: 4207,5; 6312; 12577 või 16804,5 kHZ + + +

Märkused:

1 VHF – sagedusriba 156–174 MHz
2 DSC – digitaalselektiivne väljakutse
3 SART – otsingute ja pääste radartransponder
4 EPIRB – õnnetuskoha määramise raadiopoi
5 MF – sagedusriba 1605–3800 kHz
6 INMARSAT – Rahvusvaheline Meresatelliitside Organisatsioon

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Meelis ATONEN

Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2004. a määruse nr 24 «Sõja- ja piirivalvelaevade ning muude riigihaldusülesandeid täitvate laevade side- ja navigatsioonivahenditega seadistamise ja varustamise nõuded»
lisa 2

NAVIGATSIOONIVAHENDITEGA VARUSTAMINE

Sõja- ja piirivalvelaevad ning muud riigihaldusülesandeid täitvad laevad seadistatakse ja varustatakse navigatsioonivahenditega kooskõlas järgmiste nõuetega:

Nimetus

Laeva kogumahutavus

Alla 150 150 ja enam 300 ja enam 500 ja enam 3000 ja enam
Magnetkompass + + + + +
Peilimisketas või peilingaator* + + + + +
Korrigeerimisseadmed tõelise kursi ja peilingu saamiseks* + + + + +
Navigatsiooniväljaanded, paberkaardid või ECDIS1 + + + + +
ECDIS-e kasutamisel tagavaravariant (kas paberkaardid või veel üks ECDIS) + + + + +
GPS2 vastuvõtja või maapealse navigatsioonisüsteemi vastuvõtja + + + + +
Helisignaali vastuvõtuseade ** + + + + +
Telefonside rooliseadme avariijuhtimiskohaga + +
Tagavara magnetkompass või roolikompass + + + +
Signaallamp või prožektor + + + +
Kajalood + + +
Radar (9GHz) + + + + +
Radarpeegeldi* +
Elektrooniline planšett kokkupõrke riski määramiseks (EPA) + + +
Logi või muu seade, mis näitab kiirust ja läbitud vahemaad vee suhtes + + +
Seadmed magnetkursi näidu edastamiseks «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» (RT II 2001, 22, 117) (SOLAS) V peatüki punktides 2.3.2, 2.3.3 ja 2.4 nimetatud seadmetesse*** + + +
Automaatne identifitseerimise süsteem (AIS) –   + +
Vurrkompass või muu mittemagnetiline seade kursi määramiseks ja näidu viimiseks «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» (SOLAS) V peatüki punktides 2.3.2, 2.4 ja 2.5.5 nimetatud seadmetesse + +
Vurrkompassi repiiter roolimiseks + +
Vurrkompassi repiiter peilimiseks + +
Roolinurga, sõukruvi pöörete, sõukruvi sammu ja põtkurite töö näiturid + +
Automaatne planšett kokkupõrke riski määramiseks (ATA) + +
Teine radar (3 GHz) +
Teine automaatne planšett kokkupõrke riski määramiseks (ATA) +
Automaatne radarplanšett (ARPA) ****
soovitav

Märkused:

* Laev, kogumahutavusega alla 150, ei pea omama nimetatud varustust juhul, kui antud nõue on laeva omapära või sõidupiirkonda arvestades põhjendamatu
** Laevale, mille navigatsioonisild on ehitatud täielikult kinnisena
*** Laevale, millel puudub vurrkompass
**** ARPA asendab EPA-t ja üht ATA-t
1 ECDIS – elektronkaartide kuva- ja infosüsteem
2 GPS – globaalne kohamääramise süsteem

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Meelis ATONEN

/otsingu_soovitused.json