Teksti suurus:

Haljala kalmistu eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2001, 63, 1189

Haljala kalmistu eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 19.06.2001 nr 29

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel Haljala Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Haljala kalmistu eeskiri (lisatud).

2. Määrus jõustub 1. juulil 2001. a.

Volikogu esimees Tiit ALTMÄE

Haljala Vallavolikogu 19. juuni 2001. a
määruse nr 29

lisa

HALJALA KALMISTU EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Haljala kalmistu (edaspidi kalmistu) eeskiri sätestab kalmistu haldamise, kasutamise, rajamise ja sulgemise korra.

2. Kalmistu haldamisel, kasutamisel, rajamisel ja sulgemisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast.

3. Käesolevas eeskirjas mõistetakse kalmistu all üldkasutatavat territooriumi, mis vastavalt Haljala valla üldplaneeringule on ette nähtud surnute matmiseks.

4. Kalmistu eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijaile.

5. Kalmistu juurde kuuluvad parklad, veevõtukohad, jäätmekogumiskohad, tööriistakuurid, tualetid, teadetetahvlid jne (edaspidi rajatised).

6. Kalmistu haldaja on Haljala Vallavalitsus (edaspidi haldaja).

7. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;

hauaregister – haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu;

matmiste kvartal – kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;

matmistava – rahvuslikke traditsioone ja tavasid järgiv matmisviis ja matusekorraldus;

hauaplatsi valdaja – isik, kelle valdusse hauaplats on kalmistu haldaja poolt antud;

matmisraamat – matmiste registreerimise raamat.

8. Kalmistu on avatud iga päev.

9. Kalmistu kohta peab haldaja järgmist dokumentatsiooni:
9.1. hauaregistrit;
9.2. matmisraamatut.

10. Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Haljala Vallavalitsuse arhiivis.

11. Kalmistul peab olema:
11.1. matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;
11.2. teadete tahvlid teabega osutatavate teenuste ja nende hindade kohta;
11.3. kalmistu plaan, kuhu on märgitud hooned ja rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid, surnuaia eri osade liigenduslikud orientiirid;
11.4. kalmistuinvetari hoidmiseks vajalikud ruumid;
11.5. parkimisplatsid;
11.6. veevõtukoht;
11.7. tähistatud prügimahapanekukohad ja/või konteinerid;
11.8. tualett(-id).

12. Haldaja kasutuses peab olema kalmistu plaan, kus on fikseeritud nummerdatud matmiste kvartalid, matmiste read, hauaplatsid ja hauad ning kalmistu rajatised.

13. Kalmistul osutatavate tasuliste teenuste hinnad ja esmase hauaplatsi väljastamise tasu kehtestab haldaja.

II. HAUAPLATSIDE ERALDAMISE TINGIMUSED JA KORD

14. Hauaplatside eraldamist, kalmistu eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistu korrashoidu korraldab kalmistu haldaja.

15. Hauaplats eraldatakse taotleja poolt esitatud avalduse või maetava surmatunnistuse alusel. Kalmistu haldaja matmisloata on hauakaevamine ja matmine keelatud. Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras, kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega.

16. Hauaplatse eraldades tuleb järgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas (maetava pea läänes) ja hauatähis asub haua peatsis.

17. Kalmistu haldaja esindaja (edaspidi kalmistukorraldaja) peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi asukoha, märkima kohapeal hauaplatsi mõõdud ja informeerima platsi valdajat või valdaja esindajat tema õigustest ja kohustustest. Igale hauaplatsile eraldatakse üldjuhul maa-ala suurusega 2,5 × 1,2 m ühe hauakoha kohta. Urnimatusteks ettenähtud maa-ala suuruseks on 1 m2 ühe hauakoha kohta.

18. Hauaplats eraldatakse isikule kahekümne viie aastase tasuta kasutusõigusega. Selle tähtaja lõppemisel on hauaplatsi valdajal õigus pikendada hauaplatsi kasutusõigust järgmiseks 25 aastaks või kasutusõigus lõpetada. Hauaplatsi valdaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijaile.

19. Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matusteks välja anda.

20. Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle hauaplatsi kasutusõigus.

III. MATMINE

21. Loa matmiseks annab kalmistukorraldaja maetava isiku surmatunnistuse alusel.

22. Kalmistukorraldaja registreerib matmise matmisraamatus, kus näidatakse ära surnu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, vanus, viimane elukoht, surmaaeg, matmise aeg ning surmatunnistuse number, väljaandmise aeg ja väljaandja, samuti andmed matuse korraldaja ja hauaplatsi asukoha kohta.

23. Matmisloa väljastamisel teeb kalmistukorraldaja kande hauaregistrisse ja kalmistu plaanile.

24. Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistukorraldajaga nii, et matmine ei toimuks mitte varem kui 36 tunni möödumisel surma saabumisest. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest kalmistukorraldajale olema ette teatatud mitte vähem kui üks ööpäev. Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu. Matmine on lubatud ainult valgel ajal, üldjuhul 10.00–16.00.

25. Käesoleva eeskirja punktides 16 ja 24 loetletud nõuetest võib erandkorras kalmistukorraldaja kirjalikul loal kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

26. Haldajal on õigus keelduda käesoleva eeskirja punktis 25 nimetatud matmiskorralduseks loa andmisest, kui niisugune matmine on vastuolus keskkonna ja tervisekaitse nõuetega.

27. Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema minimaalselt 1,8 m, urniga 1,0 m. Haua kaugus hauaplatsi piirist kirstuga matustel peab olema minimaalselt 0,2 m, urniga matustel minimaalselt 0,8 m. Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata.

28. Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

29. Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

30. Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või kahjukannatajaga.

31. Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja.

32. Pealematmine võib toimuda vähemalt 25 aasta möödumisel eelmisest matusest.

33. Kultuurilooliselt tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

34. Kalmistu vanadele hauaplatsidele võib matta järgmistel tingimustel:
34.1. perekonna hauaplatsile valdaja soovil vanasse hauda, kui eelmisest matusest on möödunud vähemalt 25 aastat;
34.2. vabanenud ja uuesti välja antud hauaplatsile pärast 25 aasta möödumist viimasest matusest;
34.3. perekonna hauaplatsile varem kasutamata pinnasesse.

IV. HAUAPLATSIDE KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE

35. Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja detailplaneerimisprojektis määratud kujundusnõudeid. Hauaplatsi kujundab platsi valdaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid. Kalmistu kujundusnõuete mittetäitmisel hauaplatsi valdajat hoiatatakse. Kalmistu haldajal on õigus mittevastavad hauatähised või -rajatised eemaldada hauaplatsi valdaja kulul ühe aasta möödumisel hoiatamisest.

36. Iga hauaplats peab olema tähistatud.

37. Hauatähised on:
37.1. hauarist;
37.2. hauakivi;
37.3. hauasammas;
37.4. hauaplaat.

38. Hauarajatised on:
38.1. hauaplatsi piirdeaed;
38.2. hauaplatsi piirav äärekivi;
38.3. valatud betoonrant;
38.4. hauaplatsile istutatavad puud, põõsad ja hekk (heki kõrgus kuni 0,5 m).

39. Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on valdaja omand.

40. Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

41. Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad (või ohtlikud) aiad, puud ja põõsad.

42. Hauaplatsi hooldamise korraldab hauaplatsi valdaja. Hauaplatsi hooldaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad. Prügi (lehed, muu risu) tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

43. Omasteta surnud maetakse valla kulul ja nende hauaplatside korrasoleku tagab kalmistu haldaja.

V. KALMISTU SISEKORD

44. Kalmistu haldaja on kohustatud hoidma kalmistu üldkasutatavad alad korras ja puhtad.

45. Kalmistul on keelatud:
45.1. risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, tarvitada alkoholi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
45.2. omavoliliselt maha võtta kasvavaid puid ja põõsaid;
45.3. kasutada mootorsõidukit ilma kalmistu haldaja loata;
45.4. teha lõket kalmistu haldaja ja kohaliku päästeüksuse loata;
45.5. laiendada omavoliliselt hauaplatse;
45.6. oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
45.7. võtta kalmistult liiva, mulda ning lõigata mättaid;
45.8. matta loomi.

VI. KALMISTU LAIENDAMINE JA RAJAMINE

46. Loa kalmistu laiendamiseks ja uue kalmistu rajamiseks annab Haljala Vallavolikogu, kehtestades eelnevalt valla üldplaneeringu alusel kalmistu laiendamiseks või rajamiseks eraldatud maa-alal detailplaneeringu.

47. Kalmistu detailplaneeringuga nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja -radade paiknemine, ehitiste ja rajatiste asukohad jms.

VII. KALMISTU SULGEMINE

48. Kalmistu suletakse matmiseks Haljala Vallavolikogu otsusega kalmistu haldaja ettepanekul.

49. Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama tingimused ja korra suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise kohta.

VIII. EESKIRJA RIKKUJA VASTUTUS

50. Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

/otsingu_soovitused.json