Teksti suurus:

Rahvahääletuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 6, 32

Rahvahääletuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.01.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. jaanuari 2004. a otsusega nr 529

I. Rahvahääletuse seaduses (RT I 2002, 30, 176; 57, 355; 90, 517) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 23:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «eelhääletamise algusele eelnevaks päevaks» sõnadega «hiljemalt seitsmendaks päevaks enne rahvahääletuse päeva»;

2) lõikes 7 asendatakse sõnad «enne eelhääletamise algust» sõnadega «hiljemalt seitsmendal päeval enne rahvahääletuse päeva».

§ 2. Paragrahvi 31:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eelhääletamine toimub:
1) kolmeteistkümnendast päevast kuni üheksanda päevani enne rahvahääletuse päeva maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00;
2) kuuendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva kõigis jaoskondades ning elektrooniliselt. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Elektrooniliselt saab hääletada ööpäevaringselt.»;

2) lõikes 4 asendatakse sõnad «eelhääletamise päevadel» sõnadega «käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel».

§ 3. Paragrahvi 34:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «oma elukohajärgset jaoskonda» sõnadega «maakonna valimiskomisjoni või»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Maakonna valimiskomisjon, välja arvatud Harju Maakonna Valimiskomisjon ja Tartu Maakonna Valimiskomisjon, määrab oma otsusega hiljemalt 45. päeval enne rahvahääletuse päeva vähemalt ühe maakonnakeskuses paikneva jaoskonna, kus hääletajad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda § 31 lõike 2 punktis 1 ettenähtud päevadel. Tallinnas ja Tartu linnas määrab vastava jaoskonna linna valimiskomisjon. Maakonna valimiskomisjon avalikustab oma otsuse hiljemalt eelhääletamise algusele eelneval nädalal.»

§ 4. Paragrahvi 37 lõikes 1 ja § 38 lõikes 1 asendatakse sõnad «eelhääletamise päevadel» sõnadega «§ 31 lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel».

§ 5. Paragrahvi 40 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «§ 34 lõike 2 esimeses lauses» sõnadega «või § 34 lõikes 3».

II. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 2002, 36, 220; 57, 355; 63, 387; 68, 407; õiend, 72; 2003, 90, 601) tehakse järgmised muudatused:

§ 6. Paragrahvi 17 lõike 4 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahvi 27:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «eelhääletamise algusele eelnevaks päevaks» sõnadega «hiljemalt seitsmendaks päevaks enne valimispäeva»;

2) lõikes 7 asendatakse sõnad «enne eelhääletamise algust» sõnadega «hiljemalt seitsmendal päeval enne valimispäeva».

§ 8. Paragrahvi 44:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eelhääletamine toimub:
1) kolmeteistkümnendast päevast kuni üheksanda päevani enne valimispäeva maakonna valimiskomisjoni määratud valimisjaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00;
2) kuuendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva kõigis valimisjaoskondades ning elektrooniliselt. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Elektrooniliselt saab hääletada ööpäevaringselt.»;

2) lõikes 4 asendatakse sõnad «eelhääletamise päevadel» sõnadega «käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel».

§ 9. Paragrahvi 47:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «oma elukohajärgset valimisjaoskonda» sõnadega «maakonna valimiskomisjoni või»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Maakonna valimiskomisjon, välja arvatud Harju Maakonna Valimiskomisjon ja Tartu Maakonna Valimiskomisjon, määrab oma otsusega hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva vähemalt ühe maakonnakeskuses paikneva valimisjaoskonna, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda käesoleva seaduse § 44 lõike 2 punktis 1 ettenähtud päevadel. Maakonna valimiskomisjon avalikustab oma otsuse hiljemalt eelhääletamise algusele eelneval nädalal.»

§ 10. Paragrahvi 50 lõikes 1 ja § 51 lõikes 1 asendatakse sõnad «eelhääletamise päevadel» sõnadega «käesoleva seaduse § 44 lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel».

§ 11. Paragrahvi 60:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erakonnale laekunud vahendite liigid on:
1) erakonna põhikirjaga kehtestatud liikmemaksud;
2) füüsiliste isikute annetused;
3) eraldised riigieelarvest;
4) tulu erakonna varalt;
5) laen või krediit erakonnaseaduse (RT I 1994, 40, 654; 1996, 37, 739; 42, 811; 1998, 59, 941; 1999, 27, 393; 2002, 21, 117; 29, 174; 42, 264; 57, 355; 102, 602; 2003, 4, 22; 90, 601) § 121 lõikes 4 sätestatud tingimustel.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Anonüümsed ja varjatud annetused on keelatud.»

III. Riigikogu valimise seaduses (RT I 2002, 57, 355; 2003, 26, 156; 90, 601) tehakse järgmised muudatused:

§ 12. Paragrahvi 15 lõike 4 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Paragrahvi 22:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «eelhääletamise algusele eelnevaks päevaks» sõnadega «hiljemalt seitsmendaks päevaks enne valimispäeva»;

2) lõikes 7 asendatakse sõnad «enne eelhääletamise algust» sõnadega «hiljemalt seitsmendal päeval enne valimispäeva».

§ 14. Paragrahvi 38:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eelhääletamine toimub:
1) kolmeteistkümnendast päevast kuni üheksanda päevani enne valimispäeva maakonna valimiskomisjoni määratud valimisjaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00;
2) kuuendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva kõigis valimisjaoskondades ja elektrooniliselt. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Elektrooniliselt saab hääletada ööpäevaringselt.»;

2) lõikes 4 asendatakse sõnad «eelhääletamise päevadel» sõnadega «käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel».

§ 15. Paragrahvi 41:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «oma elukohajärgset valimisjaoskonda» sõnadega «maakonna valimiskomisjoni või»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Maakonna valimiskomisjon, välja arvatud Harju Maakonna Valimiskomisjon ja Tartu Maakonna Valimiskomisjon, määrab oma otsusega hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva vähemalt ühe maakonnakeskuses paikneva valimisjaoskonna, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda käesoleva seaduse § 38 lõike 2 punktis 1 ettenähtud päevadel. Tallinnas ja Tartu linnas määrab vastava valimisjaoskonna linna valimiskomisjon. Maakonna valimiskomisjon avalikustab oma otsuse hiljemalt eelhääletamise algusele eelneval nädalal.»

§ 16. Paragrahvi 44 lõikes 1 ja § 45 lõikes 1 asendatakse sõnad «eelhääletamise päevadel» sõnadega «käesoleva seaduse § 38 lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel».

§ 17. Paragrahvi 47 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «§ 41 lõike 2 esimeses lauses» sõnadega «või § 41 lõikes 3».

§ 18. Paragrahvi 63 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 1 järgmises sõnastuses:

« 71) eelhääletamise aeg (§ 38 lg 2);».

§ 19. Paragrahvi 66:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erakonnale laekunud vahendite liigid on:
1) erakonna põhikirjaga kehtestatud liikmemaksud;
2) füüsiliste isikute annetused;
3) eraldised riigieelarvest;
4) tulu erakonna varalt;
5) laen või krediit erakonnaseaduse (RT I 1994, 40, 654; 1996, 37, 739; 42, 811; 1998, 59, 941; 1999, 27, 393; 2002, 21, 117; 29, 174; 42, 264; 57, 355; 102, 602; 2003, 4, 22; 90, 601) § 121 lõikes 4 sätestatud tingimustel.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Anonüümsed ja varjatud annetused on keelatud.»

IV. Euroopa Parlamendi valimise seaduses (RT I 2003, 4, 22; 90, 601) tehakse järgmised muudatused:

§ 20. Paragrahvi 13 lõike 4 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 21. Paragrahvi 20:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «eelhääletamise algusele eelnevaks päevaks» sõnadega «hiljemalt seitsmendaks päevaks enne valimispäeva»;

2) lõikes 7 asendatakse sõnad «enne eelhääletamise algust» sõnadega «hiljemalt seitsmendal päeval enne valimispäeva».

§ 22. Paragrahvi 37:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eelhääletamine toimub:
1) kolmeteistkümnendast päevast kuni üheksanda päevani enne valimispäeva maakonna valimiskomisjoni määratud valimisjaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00;
2) kuuendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva kõigis valimisjaoskondades ning elektrooniliselt. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Elektrooniliselt saab hääletada ööpäevaringselt.»;

2) lõikes 4 asendatakse sõnad «eelhääletamise päevadel» sõnadega «käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel».

§ 23. Paragrahvi 40:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «oma elukohajärgset valimisjaoskonda» sõnadega «maakonna valimiskomisjoni või»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Maakonna valimiskomisjon, välja arvatud Harju Maakonna Valimiskomisjon ja Tartu Maakonna Valimiskomisjon, määrab oma otsusega hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva vähemalt ühe maakonnakeskuses paikneva valimisjaoskonna, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda käesoleva seaduse § 37 lõike 2 punktis 1 ettenähtud päevadel. Tallinnas ja Tartu linnas määrab vastava valimisjaoskonna linna valimiskomisjon. Maakonna valimiskomisjon avalikustab oma otsuse hiljemalt eelhääletamise algusele eelneval nädalal.»

§ 24. Paragrahvi 43 lõikes 1 ja § 44 lõikes 1 asendatakse sõnad «eelhääletamise päevadel» sõnadega «käesoleva seaduse § 37 lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel».

§ 25. Paragrahvi 46 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «§ 40 lõike 2 esimeses lauses» sõnadega «või § 40 lõikes 3».

§ 26. Paragrahvi 64:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erakonnale laekunud vahendite liigid on:
1) erakonna põhikirjaga kehtestatud liikmemaksud;
2) füüsiliste isikute annetused;
3) eraldised riigieelarvest;
4) tulu erakonna varalt;
5) laen või krediit erakonnaseaduse (RT I 1994, 40, 654; 1996, 37, 739; 42, 811; 1998, 59, 941; 1999, 27, 393; 2002, 21, 117; 29, 174; 42, 264; 57, 355; 102, 602; 2003, 4, 22; 90, 601) § 121 lõikes 4 sätestatud tingimustel.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Anonüümsed ja varjatud annetused on keelatud.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json