Teksti suurus:

Kohustusliku eesti keele oskuse tasemed äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajatele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2008
Avaldamismärge:

Kohustusliku eesti keele oskuse tasemed äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajatele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele

Vastu võetud 16.05.2001 nr 164
RT I 2001, 48, 269
jõustumine 01.10.2001

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28. 06. 2001 nr 217 ( RT I 2001, 59, 361) 6. 07. 2001
9. 10. 2001 nr 316 (RT I 2001, 82, 491) 20. 10. 2001
5. 11. 2002 nr 336 (RT I 2002, 93, 536) 15. 11. 2002
29. 01. 2004 nr 21 (RT I 2004, 6, 34 ) 7. 02. 2004

 

Määrus kehtestatakse «Keeleseaduse» (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275; 2000, 51, 326) § 5 lõike 4 alusel ja arvestades § 4 lõiget 1 ning «Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa leping)» (RT II 1995, 22/27, 120) IV osa põhimõtteid.

§1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avalikes huvides, milleks on ühiskonna turvalisus, avalik kord, avalik haldus, rahvatervis, tervisekaitse, tarbijakaitse ja tööohutus, kohustusliku eesti keele oskuse (edaspidi keeleoskus) tasemed äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajatele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele (edaspidi töötaja).

(2) Tööandja tagab, et töötajad, kellelt ametialaste kohustuste ja tööülesannete täitmiseks vastavalt õigusaktidele nõutakse eesti keele oskust, valdavad eesti keelt nõutud tasemel.

§2. Keeleoskuse algtase

Keeleoskust vähemalt algtasemel nõutakse järgmistelt töötajatelt:
1) ühissõidukite juhid (välja arvatud laevade ja õhusõidukite juhid) ning veduri- ja rongijuhid;
2) teenindus- ja müügitöötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub teabe edastamine pakutava kauba või teenuse omaduste, hinna, päritolu ja kasutamistingimuste kohta, mis «Keeleseaduse» § 21 lõikes 2 sätestatud avalikes huvides peab olema eesti keeles;
3) isikuhooldustöötajad.

§3. Keeleoskuse kesktase

Keeleoskust vähemalt kesktasemel nõutakse järgmistelt töötajatelt:
1) teenindus- ja müügitöötajad, kes osutavad seadusega sätestatud kohustuslikku kindlustusteenust ja nõustavad selles valdkonnas kliente;
2) teenindus- ja müügitöötajad, kes tegelevad isiku elu ja tervist, ühiskonna turvalisust või keskkonda ohustada võivate kaupade müügi või käitlemisega ja selles valdkonnas klientide nõustamisega;
3) alus-, põhi-, kesk- või kõrghariduse omandamist võimaldavate erakoolide juhid ja nende asetäitjad ning pedagoogid (välja arvatud eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad), kelle tööülesannete hulka kuulub õpilaste ja üliõpilaste turvalisuse tagamine erakoolis;
4) tervishoiu abispetsialistid, kelle tööülesannete hulka kuulub patsientidega suhtlemine ja teabe edastamine;
5) päästetöötajad;
6) lootsid;
7) turvatöötajad, kelle tööülesanded on seotud avaliku korra tagamisega või kes seoses tööülesannete täitmisega kannavad relvi või kasutavad erivahendeid.

§4. Keeleoskuse kõrgtase

Keeleoskust kõrgtasemel nõutakse järgmistelt töötajatelt:
1) eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad;
2) arstid, farmatseudid ja psühholoogid;
3) laevade ja õhusõidukite juhid (välja arvatud lootsid);
4) õhu-, mere- või raudteeliiklust korraldavad ja sellekohast teavet edastavad töötajad.

§41. [kehtetu - RT I 2004, 6, 34 - jõust. 7.02.2004] 

§-d 5-7. [Käesolevast tekstist välja jäetud]