Teksti suurus:

Keskkonnaministeeriumi põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2004
Avaldamismärge:

Keskkonnaministeeriumi põhimäärus

Vastu võetud 30.12.1999 nr 437
RT I 2000, 2, 7
jõustumine 13.01.2000

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
11. 04. 2000 nr 124 (RT I 2000, 32, 190) 23. 04. 2000
22. 08. 2000 nr 276 ( RT I 2000, 68, 436) 1. 09. 2000
13. 09. 2000 nr 294 ( RT I 2000, 74, 459) 23. 09. 2000
26. 04. 2001 nr 151 ( RT I 2001, 41, 230) 1. 05. 2001
13. 08. 2002 nr 255 ( RT I 2002, 70, 423) 19. 08. 2002
29. 01. 2004 nr 23 ( RT I 2004, 6, 36) 7. 02. 2004

 

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 42 lõike 1  alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Keskkonnaministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas.

§ 2. Oma ülesannete täitmisel esindab ministeerium riiki.

§ 3. Ministeeriumil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangaarved. Ministeeriumi kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 4. Ministeerium on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 5. Ministeerium asub Tallinnas. Ministeeriumi postiaadress on Toompuiestee 24, 15172 Tallinn. Ministeeriumi nende struktuuriüksuste postiaadressid, mis ei paikne ministeeriumi asukohas, tuuakse ära nende põhimäärustes.

 

2. peatükk

MINISTEERIUMI VALITSEMISALA JA ÜLESANDED

 

§ 6. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, maaga ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine, sealhulgas regionaalplaneerimise kavade väljatöötamise ja elluviimise korraldamine, loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine, kiirguskaitse tagamine, keskkonnajärelevalve, ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute, geoloogiliste, kartograafiliste ja geodeetiliste tööde korraldamine, maakatastri ja veekatastri pidamine, keskkonnaalane välisabi ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

§ 7. Riigi loodusvarade ja keskkonna kasutamise ning looduskaitse korraldamisel ministeerium oma pädevuse piires:
1) korraldab ühtse keskkonna- ja looduskaitse- ning metsa- ja kalanduspoliitika väljatöötamist ning elluviimist;
2) korraldab loodusobjektide kaitse alla võtmist ja kaitset ning haldab kaitstavaid loodusobjekte;
3) korraldab riigimetsa majandamist;
4) reguleerib geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimist;
5) korraldab looduskeskkonna seisundi riiklikku jälgimist ja prognoosib keskkonnaseisundit;
6) korraldab keskkonnaalaste normatiivide väljatöötamist;
7) koordineerib ja korraldab keskkonnamõjude ja -riskide hindamist ning koordineerib keskkonnaauditi ja -juhtimissüsteemide evitamist;
8) korraldab ohtlike jäätmete käitlussüsteemi loomist;
9) korraldab kiirgusohutusalast tegevust;
10) korraldab saastelubade väljaandmist ning reo- ja saasteainete koguste kontrolli;
11) korraldab meteoroloogiaalase teabe kogumist ja edastamist;
12) korraldab riigi maavarade uuringuid, arvestust ja kasutuselevõtmist;
13) väljastab seadusega ettenähtud juhtudel lubasid ja litsentse.

§ 8. Maaga seotud ülesannete lahendamisel ning planeeringualase tegevuse suunamisel ja edendamisel ministeerium:
1) korraldab riiklikul tasandil maakorralduse ja maa korralise hindamise läbiviimist;
2) korraldab üleriigiliste planeeringute koostamist ja planeerimisalaste normatiivmaterjalide väljatöötamist ning suunab planeeringutegevuse kaudu maa- ja keskkonnakasutust;
3) korraldab riigi geodeetiliste võrkude rajamis- ja rekonstrueerimistöid;
4) korraldab riigi topograafiliste kaartide valmistamist.

§ 9. Looduskeskkonna järelevalvel ministeerium oma pädevuse piires:
1) korraldab keskkonna, loodusvarade ja keskkonna kasutamise ning looduskaitsealast järelevalvet Eesti riigi territooriumil, samuti majandusvööndis niivõrd, kuivõrd selle teostamine ei ole vastuolus rahvusvaheliste lepingutega;
2) korraldab kiirgusjärelevalvet.

§ 10. Riiklike registrite pidamisel ministeerium:
1) korraldab riigi maakatastri pidamist ja maaregistri arendamist;
2) korraldab keskkonna, looduskasutuse, loodusreostuse ja loodusobjektide registrite pidamist ja arendamist ning tagab andmete kättesaadavuse avalikkusele.

§ 11. Õigusaktide eelnõude koostamisel ministeerium:
1) töötab välja ministeeriumi valitsemisala reguleerivate õigusaktide eelnõud ning vastutab nende põhiseadusele vastavuse ja rakendatavuse eest ning osaleb keskkonnakaitsega seonduvate teiste õigusaktide eelnõude väljatöötamisel;
2) annab arvamusi ja kooskõlastusi teiste ministeeriumide poolt ettevalmistatud, kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude kohta;
3) korraldab ministeeriumi valitsemisala käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonidega ühinemise ettevalmistamist.

§ 12. Muude küsimuste lahendamisel ministeerium:
1) edastab elanikele keskkonnaalast teavet;
2) töötab välja ministeeriumi valitsemisala arengukavad ja programmid, analüüsib ja hindab nende täitmise efektiivsust;
3) abistab oma valitsemisalasse puutuvate küsimuste lahendamisel teisi valitsusasutusi ja teeb nendega koostööd;
4) esindab riiki rahvusvahelises suhtlemises oma valitsemisalas «Välissuhtlemisseadusega» (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200) ettenähtud korras;
5) koordineerib rahvusvahelist koostööd ja rahvusvaheliste lepingute täitmist oma valitsemisalas;
6) valmistab ette ministeeriumi eelarve eelnõu, lähtudes ministeeriumi valitsemisalast ja ülesannetest, ning koostab eelarve täitmise aruande;
7) valitseb ministeeriumi valitseda antud riigivara seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud korras;
8) kontrollib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust;
9) täidab muid talle seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi seadlustega ning Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega pandud ülesandeid.

 

3. peatükk

KESKKONNAMINISTER JA ABIMINISTER
[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

 

§ 13. Ministeeriumi juhib keskkonnaminister (edaspidi minister).

§ 14. Minister:
1) juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
2) vastutab põhiseaduse, seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste täitmise eest ministeeriumi valitsemisalas;
3) lahendab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, kui nende lahendamine ei ole seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega pandud alluvatele ametiasutustele või ametnikele;
4) esindab ministeeriumi ja annab volitusi ministeeriumi esindamiseks;
4 1) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
5) teostab seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja nende ametiisikute, samuti ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle, vajadusel teeb teenistusliku järelevalve korraldamise ülesandeks ministeeriumi kantslerile;
6) teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kantsleri ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks;
7) nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul ministeeriumi asekantslerid, osakonnajuhatajad ja keskkonnateenistuste juhatajad, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid, kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi ning sõlmib ministeeriumi kantsleri ettepanekul töölepinguid ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidega, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti;
8) kehtestab kooskõlastatult vastava konkursi- ja atesteerimiskomisjoniga ministeeriumi ametnike atesteerimisnõuded;
9) nimetab ametisse ja vabastab ametist ministri nõunikud, samuti ministeeriumi koosseisus ettenähtud, väljaspool struktuuriüksusi olevad nõunikud ning määrab nende ülesanded ja alluvuse , nimetab ametisse ja vabastab ametist siseauditi eest vastutavad isikud;
10) kinnitab ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste teenistujate koosseisu ja ministeeriumi struktuuriüksuste struktuuri ja põhimäärused;
11) pärib aru ministeeriumi teenistujatelt ja ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste juhtidelt;
12) määrab ministeeriumi valitsemisalas olevate Maa-ameti ja Keskkonnainspektsiooni peadirektorite teenistusliku järelevalve ulatuse ja korra;
13) moodustab nõuandva õigusega komisjone, nõukogusid ja töörühmi ministeeriumi pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
14) moodustab, korraldab ümber ja lõpetab ministeeriumi hallatavad riigiasutused, kinnitab nende põhimäärused ja eelarved ning määrab nende struktuuri, asjaajamise ja töökorralduse, kui seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega ei ole sätestatud teisiti;
15) suunab ja koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust;
16) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ministeeriumi kulude ja tulude aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta, otsustab eelarvevahendite kasutamise ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
17) kinnitab ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved, lähtudes riigieelarvest, muudab neid ja kontrollib nende täitmist ning vajadusel teeb ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks;
18) otsustab ministeeriumi valitsemisel oleva riigivaraga seotud küsimusi seadusega ja selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras;
19) otsustab ministeeriumi ülesannete täitmiseks vajaminevate varade hankimiseks ja teenuste tellimiseks riigihangete pakkumiste läbiviimise;
19 1) koordineerib ja korraldab struktuurifondidest, Ühtekuuluvusfondist ja keskkonnaprogrammidest rahalise abi, toetuse või muu välisabi taotlemise, jagamise, järelevalve ja kasutamisega seotud ülesandeid;
20) lahendab seaduses ettenähtud juhtudel õiguslikke vaidlusi;
21) annab Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest;
22) kinnitab ministeeriumi asjaajamiskorra ja sisekorraeeskirja;
23) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse, korralduse või peaministri korraldusega.

[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

§ 15. Minister annab seaduse alusel ja täitmiseks määrusi, ministeeriumi juhtimisel ja ministeeriumi valitsemisala riigiasutuste tegevuse korraldamiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 16. Ministri kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

§161. Abiminister juhib ministrilt saadud volituste piires talle ministri poolt pandud ülesannete täitmist ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvates küsimustes, esindab ministeeriumi oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piires ning täidab muid ministri antud ülesandeid.

[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

 

4. peatükk

KANTSLER

 

§ 17. Ministeeriumi struktuuriüksuste tööd juhib, ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust koordineerib ja ministeeriumi asjaajamist korraldab kantsler.

§ 18. Kantsler:
1) juhib vahetult rahandusosakonna, personaliosakonna ja kantslerile alluvate nõunike, asekantslerite ja struktuuriüksuste juhtide kaudu teiste osakondade (v.a siseauditi osakond) ja teenistuste tööd;
2) koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust ning teeb ministrile ettepanekuid nende asjaajamise ja töökorralduse kohta;
3) tagab ministeeriumi tegevuseks vajalike organisatsiooniliste ja majanduslike tingimuste loomise;
4) käsutab ministri kinnitatud eelarve piires ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
5) valmistab ette ministeeriumi aastaeelarve eelnõu ja vajaduse korral lisaeelarve kohta käivad ettepanekud;
6) nimetab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi koosseisu kuuluvad ametnikud, välja arvatud need, kelle nimetab ametisse a vabastab ametist minister;
7) sõlmib töölepingud ministeeriumi abiteenistujatega;
8) kinnitab vastavalt struktuuriüksuste põhimäärustele ja struktuuriüksuste juhtide ettepanekutele enda poolt ametisse nimetatavate ametnike ametijuhendid ja vajadusel abiteenistujate tööjuhendid, kohaldab enda poolt teenistusse võetavatele teenistujatele ergutusi ning määrab distsiplinaarkaristusi;
9) edutab enda poolt ametisse nimetatavaid ametnikke oma pädevuse piires;
10) teeb ettepanekuid asekantslerite, osakonnajuhatajate ja keskkonnateenistuste juhatajate teenistusse võtmiseks ning teenistusest vabastamiseks;
11) on ministeeriumi ametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimees või määrab esimeheks teise isiku;
12) pärib ministeeriumi struktuuriüksuste ja hallatavate riigiasutuste juhtidelt aru nende tegevuse kohta ning teeb ministrile ettepanekuid ministeeriumi struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste juhtidele ergutuste kohaldamiseks ning distsiplinaarkaristuste määramiseks;
13) hoiab ministeeriumi vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
14) korraldab riigivara kasutamist ministrilt saadud volituste piires ning teeb ministrile ettepanekuid riigivara käsutamise kohta;
15) annab kaasallkirja ministri määrusele, Vabariigi Valitsusele esitatavatele ja muudele dokumentidele õigusaktidega kehtestatud juhtudel;
16) teostab riigihankeid ministrilt saadud volituste piires;
17) korraldab ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste põhimääruste, ministeeriumi sisekorraeeskirja ja asjaajamiskorra väljatöötamist ning esitab need ministrile kinnitamiseks;
18) esindab ministeeriumi oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piires;
19) täidab muid seadusega, Vabariigi Presidendi seadlusega või Vabariigi Valitsuse määrusega või korraldusega talle pandud või ministrilt saadud ülesandeid;
20) annab ministrile aru ministeeriumi struktuuriüksuste tegevusest.

[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

§ 19. Kantsler annab oma pädevuse piires käskkirju ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks, ministeeriumi teenistujate teenistusse võtmiseks ja teenistusest vabastamiseks ning asekantslerite ja struktuuriüksuste töö juhtimiseks ja koordineerimiseks.

§ 20. Ministeeriumi struktuuriüksuste juhtimisel annab kantsler struktuuriüksuste juhtidele suulisi ja kirjalikke korraldusi. Kirjalikud korraldused vormistatakse ja kantakse dokumendiregistrisse vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

§ 21 . Kantsleri äraolekul paneb minister oma käskkirjaga tema ülesanded ühele asekantsleritest.

 

5. peatükk

ASEKANTSLER

 

§ 22. Ministeeriumi koosseisus on rahvusvahelise koostöö asekantsleri, keskkonnakorralduse asekantsleri, looduskaitse ja metsanduse asekantsleri ning halduse ja õiguse asekantsleri ametikohad.

[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

§ 23. Rahvusvahelise koostöö asekantsler:
1) juhib vahetult rahvusvahelise koostöö osakonna, strateegia ja investeeringute osakonna, planeeringute osakonna ning kalavarude osakonna tegevust ja ülesannete täitmist;
2) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
3) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires;
4) juhib keskkonnastrateegia, üleriigiliste planeeringute ja ministeeriumi pädevuse piires kalanduspoliitika, programmide ja tegevuskavade ettevalmistamist ja elluviimist;
5) korraldab välisabi optimaalset kasutamist;
6) viseerib talle alluvates osakondades koostatud dokumendid vastavalt asjaajamiskorrale;
7) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajate ja teiste teenistujate edutamiseks ning neile ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
8) täidab ministrilt või kantslerilt saadud muid ülesandeid;
9) annab ministrile ja kantslerile aru tööülesannete täitmise kohta.

[RT I 2002, 70, 423 - jõust. 19. 08. 2002]

§ 24. Keskkonnakorralduse asekantsler:
1) juhib vahetult veeosakonna, jäätmeosakonna ning keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna tegevust ning ülesannete täitmist;
2) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires;
3) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
4) juhib vee-, jäätme-, õhu-, kiirguse- ja maapõuepoliitika, programmide ja tegevuskavade ettevalmistamist ja elluviimist;
5) korraldab keskkonnaseisundi parandamiseks tehtud investeeringute efektiivsuse ja sihipärase kasutamise analüüsimist;
6) koordineerib keskkonnaauditi ja -juhtimissüsteemide evitamist;
7) viseerib talle alluvates osakondades koostatud dokumendid vastavalt asjaajamiskorrale;
8) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajate ja teiste teenistujate edutamiseks ning neile ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
9) täidab ministrilt või kantslerilt saadud muid ülesandeid;
10) annab ministrile ja kantslerile aru tööülesannete täitmise kohta.

§ 25. Looduskaitse ja metsanduse asekantsler:
1) juhib vahetult looduskaitse osakonna ja metsaosakonna tegevust ja ülesannete täitmist;
2) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
3) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires;
4) juhib metsa- ja looduskaitsepoliitika, programmide ja tegevuskavade ettevalmistamist ja elluviimist;
5) korraldab riigi looduskaitse- ja metsapoliitika elluviimise tõhususe analüüsimist;
6) viseerib talle alluvates osakondades koostatud dokumendid vastavalt asjaajamiskorrale;
7) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajate ja teiste teenistujate edutamiseks ning neile ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
8) täidab ministri või kantsleri antud muid ülesandeid;
9) annab ministrile ja kantslerile aru tööülesannete täitmise kohta.

§26. Halduse ja õiguse asekantsler:
1) juhib vahetult haldusosakonna, infosüsteemide osakonna, avalike suhete osakonna ja õigusosakonna tegevust ning ülesannete täitmist;
2) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
3) esindab ministeeriumi ministrilt või kantslerilt saadud volituste piires;
4) juhib infosüsteemide väljaarendamist, ministeeriumi riigivararegistri pidamist ning õigusloome alast tegevust ;
5) tagab ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara heaperemeheliku kasutamise;
6) tagab riigivara valitsemise kavade ja riigihangete ettevalmistamise;
7) viseerib talle alluvates osakondades koostatud dokumendid vastavalt asjaajamiskorrale;
8) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajate ja teiste teenistujate edutamiseks ning neile ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
9) täidab ministri või kantsleri antud muid ülesandeid;
10) annab ministrile ja kantslerile aru tööülesannete täitmise kohta.

[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

§ 27. Asekantsleri äraolekul asendab teda kantsleri määratud asekantsler või osakonnajuhataja. Asekantsleri asendamine vormistatakse kantsleri käskkirjaga.

§ 28. Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel suulisi ja kirjalikke korraldusi, mis registreeritakse vajadusel vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

 

6. peatükk

OSAKONNAJUHATAJA

 

§ 29. Osakonnajuhataja:
1) juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete täitmise;
2) täidab temale antud juhiseid ja korraldusi;
3) annab temale alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi;
4) valvab temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle;
5) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
6) esindab osakonda oma ülesannete täitmisel;
7) saab ministeeriumi juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
8) teeb ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning struktuuriüksuste teenistujatele palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramiseks ning ergutuste kohaldamiseks;
9) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
10) taotleb osakonna teenistujatele täiendkoolitust osakonna ülesannete paremaks täitmiseks;
11) teeb ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamise kohta;
12) kirjutab alla osakonna tegevust käsitlevatele informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta ministeeriumile rahalisi ega muid kohustusi, ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui teisiti ei näe ette seadus;
13) annab vastavale asekantslerile, siseauditi osakonna juhataja ministrile aru osakonna ülesannete täitmise kohta.

§ 30. Ministeeriumi osakonnajuhataja vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest. Osakonnajuhataja täpsemad teenistuskohustused määratakse kindlaks osakonna põhimäärusega. Osakonnajuhatajal on õigus anda arvamusi ja teavet ka ametiasutusevälistele isikutele, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses.

§ 31. Osakonna koosseisu kuuluva talituse või büroo juhataja õigused ja kohustused määratakse kindlaks osakonna põhimääruses.

 

7. peatükk

MAAKONNA KESKKONNATEENISTUSE JUHATAJA

 

§ 32. Keskkonnateenistuse juhataja:
1) juhib teenistuse tööd ja tagab teenistusele pandud ülesannete täitmise, andes vajadusel seadusega sätestatud täitevvõimu volituste täitmiseks korraldusi;
2) täidab temale antud juhiseid ja korraldusi;
3) annab temale alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi;
4) valvab temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle;
5) allkirjastab teenistuses koostatud dokumendid kooskõlas teenistuse põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
6) esindab teenistust oma ülesannete täitmisel ja annab volitusi teenistuse esindamiseks;
7) teeb ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid teenistuse organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning teenistujatele palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramiseks ning ergutuste kohaldamiseks;
8) korraldab teenistuse ülesannete täitmiseks vajalike vahendite hankimist ja tööruumidega kindlustamist;
9) korraldab teenistujate täiendkoolitust;
10) teeb ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamise kohta teenistuse ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
11) käsutab ministri kinnitatud eelarve piires teenistuse eelarvet ning tagab teenistuse kinnitatud eelarve sihipärase ja säästliku kasutamise ning kasutamise aruandluse;
12) tagab teenistuse raamatupidamise korraldamise;
13) tagab teenistuse kasutuses oleva riigivara säästliku kasutamise;
14) annab ministrile, kantslerile ja asekantsleritele aru teenistuse ülesannete täitmise kohta.

[RT I 2001, 41, 230 - jõust. 1. 05. 2001]

§ 33. Keskkonnateenistuse juhataja täpsemad ülesanded määratakse teenistuse põhimääruses.

 

8. peatükk

OSAKOND

 

§ 34. Ministeeriumi osakond on ministeeriumi struktuuriüksus, millel puuduvad täitevvõimu volitused ministeeriumiväliste isikute suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§35. Keskkonnaministeeriumis on rahvusvahelise koostöö osakond, planeeringute osakond, kalavarude osakond, veeosakond, jäätmeosakond, keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakond, looduskaitse osakond, metsaosakond, siseauditi osakond, rahandusosakond, haldusosakond, õigusosakond, strateegia ja investeeringute osakond , personaliosakond, avalike suhete osakond ning infosüsteemide osakond.

[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

§ 36. Ministeeriumi osakondade põhiülesanded on:
1) haldusosakonnal – tagada ministeeriumi korrektne, täpne ja õigeaegne asjaajamine, korraldada ministeeriumi dokumentide säilitamist ja arhiveerimist, ministeeriumi poole pöörduvate isikute vastuvõtmist ning nende avaldustele ja märgukirjadele vastamist, pidada ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara arvestust ja korraldada sellekohast asjaajamist, lahendada ministeeriumi valitsemisel oleva riigivaraga seotud küsimusi ning tagada riigihangete ettevalmistamine ja korraldamine;
2) jäätmeosakonnal - korraldada jäätmemajandust, ohtlike jäätmete käitlussüsteemi väljaarendamist, käitluslitsentside väljastamist ja pakendite taaskasutamisega seonduvat;
3) kalavarude osakonnal - korraldada ja koordineerida kalavarude uuringuid, arvestust, kasutamist, taastootmist ja kaitset;
4) keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonnal - korraldada kiirgusohutuse tagamist ja välisõhu kaitset, korraldada keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise alast tegevust, korraldada keskkonnanormatiivide väljatöötamist, maapõue kasutust ja kaitset ning keskkonnasäästlike tehnoloogiate juurutamist korraldada kriisireguleerimist ministeeriumi valitsemisalas, sh riskianalüüsi tegemist valitsemisalas esineda võivate hädaolukordade väljaselgitamiseks ning ministeeriumi kriisireguleerimisplaani koostamist;
5) looduskaitse osakonnal - korraldada looduskaitsepoliitika väljatöötamist ja elluviimist, korraldada kaitstavate loodusobjektide kaitset, kaitstavate loodusobjektide haldamist ja arvestust, koordineerida kaitsealuste liikide ja koosluste seiret;
6) metsaosakonnal - korraldada metsapoliitika, metsanduse arengukava ja riiklike metsandusprogrammide väljatöötamist ning elluviimist, rakendada ellu metsade majandamise säästliku ja efektiivse majandamise põhimõtteid, korraldada loodusliku mitmekesisuse säilitamise põhimõtete rakendamist metsade kaitsel, korraldada erametsanduse nõustamist ja toetamist ning nõustada jahindustegevust;
7) rahandusosakonnal - koostada ministeeriumi koondeelarve eelnõu, korraldada eelarve täitmist, koostada valitsemisala riigiasutuste ja olulisemate riigieelarveliste kulude alaeelarved ning nende täpsustused, korraldada raamatupidamist ning koostada eelarve täitmise ja raamatupidamise koondaruanded, korraldada ministeeriumi palga- ja varade arvestust;
8) rahvusvahelise koostöö osakonnal - koordineerida ja korraldada ministeeriumi rahvusvahelist koostööd, sealhulgas suhtlemist rahvusvaheliste organisatsioonidega ning rahvusvaheliste lepingute väljatöötamist ja sõlmimist, jälgida rahvusvaheliste kokkulepetega võetud kohustuste täitmist, koordineerida eurointegratsioonialast tegevust, koordineerida keskkonnakaitselise välisabi kasutamist ja pidada vastavat arvestust, koguda ja edastada välissuhtlemiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente ning tagada teistele ministeeriumi struktuuriüksustele välissuhtlemiseks vajalik nõustamine;
9) siseauditi osakonnal - hinnata ja analüüsida ministeeriumi, valitsemisala valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste sisekontrolli süsteemi toimimist, selle tõhusust ja vastavust õigusaktidele;
10) planeeringute osakonnal – korraldada üleriigilise planeeringu koostamist ning koordineerida maakonna- ja üldplaneeringute koostamist, edendada planeeringualast tegevust ning korraldada vastavate juhendmaterjalide väljatöötamist, teostada seadusekohast planeeringjärelevalvet, esindada ministeeriumi rahvusvahelises planeeringualases koostöös;
11) veeosakonnal - korraldada veekaitset ja vee säästlikku kasutamist, korraldada vee kasutamise ja kaitsega seotud uuringuid;
12) õigusosakonnal - koordineerida valitsemisala õigusloomealast tegevust, tagada ministeeriumis ettevalmistatavate õigusaktide eelnõude ja ministri õigusaktide eelnõude vastavus põhiseadusele ja seadustele, nõustada ministeeriumi ametnikke ning valitsemisala riigiasutusi juriidilistes küsimustes, pidada ministeeriumi valitsemisala riigiasutuste ja riigi ning riigi osalusega äriühingute arvestust, koguda andmeid riigi esindamise kohta kohtus ministeeriumi valitsemisala piires ning tagada nende edastamine Justiitsministeeriumisse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.
13) strateegia ja investeeringute osakonnal – korraldada keskkonnapoliitika ja -strateegia väljatöötamist ning koordineerida keskkonnastrateegia järgimist ja keskkonnategevuskava täitmist, analüüsida kavandatavate strateegiate majanduslikku mõju, koordineerida keskkonnategevuskavast ja -strateegiast tulenevate investeerimisprojektide ettevalmistamist ja elluviimist vastutavate osakondade poolt; osaleda Euroopa Liidu eelstruktuurifondidest, struktuurifondidest, Ühtekuuluvusfondist ja keskkonnaprogrammidest antava toetuse taotlemise, rakendamise ja järelevalvega seotud tegevustes keskkonna valdkonnas;
14) infosüsteemide osakonnal - tagada ministeeriumi infosüsteemi töö ja arendamine, juhtida valitsemisala infosüsteemi ja andmekogude arendamist, koordineerida tehnilisi toiminguid ministeeriumi ja valitsemisala keskkonnaandmete avalikustamiseks üldkasutatavates andmesidevõrkudes.
15) personaliosakonnal – koordineerida ministeeriumi personaliarendust, korraldada personalipoliitika väljatöötamist ja elluviimist, pidada personali arvestust, nõustada struktuuriüksuste juhte personaliküsimustes ning koordineerida ministeeriumi personali koolitust;
16) avalike suhete osakonnal – korraldada ministeeriumi suhtlemist avalikkusega, teavitada avalikkust ministeeriumi ja valitsemisala asutuste tegevusest, korraldada pressikonverentse, teabepäevi ja infotunde, koostada keskkonnaalaseid teabematerjale, analüüsida massiteabevahendites avaldatud keskkonnamaterjale ja koostada vajadusel vastuseid ning hallata ministeeriumi kodulehekülge, korraldada ministeeriumi sisekommunikatsiooni, osaleda ministeeriumi maine kujundamisel.

[RT I 2004, 6, 36 – jõust. 7.02.2004]

§ 37. Osakonnad töötavad välja oma valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõusid.

§ 38. Osakondade täpsemad ülesanded määratakse kindlaks nende põhimäärustes.

§ 39. Ministeeriumi osakondade koosseisu võivad kuuluda vastavalt osakonna põhimäärusele talitused ja bürood. Talituste ja büroode ülesanded ja pädevus määratakse osakonna põhimääruses.

§ 40. Ministeeriumi struktuuri kuuluvad nõunikud, kelle ülesanded ja alluvus määratakse nõuniku ametijuhendis, mille kinnitab minister.

 

9. peatükk

MAAKONNA KESKKONNATEENISTUS

 

§ 41. Keskkonnateenistus on ministeeriumi maakonnas asuv struktuuriüksus, millel on seaduses sätestatud juhtudel täitevvõimu volitused.

§ 42. Keskkonnateenistuse põhiülesanne on riigi keskkonna-, looduskaitse-, metsa- ja ministeeriumi pädevuse piires kalanduspoliitika, programmide ja tegevuskavade elluviimine maakonnas.

[RT I 2001, 41, 230 - jõust. 1. 05. 2001]

§ 43. Keskkonnateenistuse täpsemad ülesanded määratakse teenistuse põhimääruses.

§ 44. Keskkonnateenistus nõustab vajadusel maakonnas asuvaid teisi valitsusasutusi oma valdkonda kuuluvates küsimustes.

§ 45. Keskkonnateenistus annab oma tegevusest aru ministrile, kantslerile ja asekantsleritele.

§ 46. Keskkonnateenistusel on oma nimega pitsat, dokumendiplangid ja pangaarve. Keskkonnateenistuse postiaadress tuuakse ära tema põhimääruses.

[§ 47 sõnastus kuni 31.03.2004]

§ 47. Keskkonnateenistus registreeritakse «Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris».

[§ 47 sõnastus alates 1.04.2004]

§ 47. [kehtetu – RT I 2004, 6, 36 – jõust. 1.04.2004]

 

10. peatükk

MINISTEERIUMI KOMISJONID, NÕUKOGUD JA TÖÖRÜHMAD

 

§ 48. Minister võib ministeeriumi valitsemisalas moodustada nõuandva õigusega ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi (edaspidi komisjonid).

§ 49. Kantsler võib ministeeriumi struktuuriüksuste töö ja ministeeriumi tegevuse koordineerimiseks, ministeeriumi asjaajamise korraldamiseks ning üksikküsimuste lahendamiseks moodustada ajutisi komisjone või ministri ülesandel käesoleva põhimääruse §-s 48 nimetatud komisjone.

§ 50. Komisjonid moodustatakse ministri või kantsleri käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed, ülesannete täitmise tähtajad ning teenindav struktuuriüksus.

§ 51. Komisjoni teenindav struktuuriüksus tagab komisjoni asjaajamise ja komisjoni koosolekute protokollimise.

§ 52. Komisjoni liikmeteks võib määrata teiste valitsusasutuste teenistujaid asutuse juhi ettepanekul. Komisjoni töösse võib kaasata väljaspool riigiteenistust olevaid isikuid nende nõusolekul.

§ 53. Komisjoni ülesannete täitmisest annab komisjoni esimees aru ministrile või kantslerile, kui komisjoni moodustamisel ei ole määratud teisiti.

§ 54. Komisjonil on õigus pöörduda ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste poole tööks vajalike andmete ja dokumentide saamiseks.

§ 55. Komisjonis osalemisel täiendavate tööülesannete täitmise eest võib maksta tasu.

§ 56. Käesolevas osas sisalduvad sätted laienevad teistele seaduse alusel moodustatud komisjonidele ja nõukogudele, kui seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ei tulene teisiti.

§ 57. Ministeeriumi teenindamisel olevate valitsuskomisjonide asjaajamise korraldamiseks määrab vastutava struktuuriüksuse minister.

§ 58. Ministri või kantsleri moodustatud komisjonil võib olla ka otsuste tegemise õigus, kui see tuleneb otseselt seadusest.

 

11. peatükk

MINISTEERIUMI SÜMBOLID

 

§ 59. Ministeeriumil on sõõrikujuline 50 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõna «KESKKONNAMINISTEERIUM».

§ 60. Ministeeriumi kirjaplangil, üldplangil, ministeeriumi määruse ja käskkirja plangil ja kantsleri kirjaplangil kasutatakse väikese riigivapi kujutist. Ministeeriumi õigusaktid ja muud haldusdokumendid vormistatakse vastavalt seadusele ja valitsusasutuste asjaajamiskorrale. Ministeeriumi kirjaplanke kasutavad oma pädevuse piires minister, kantsler ja asekantslerid.

§ 61. Ministeeriumi osakonnal võib olla oma kirjaplank, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses.

§ 62. Ministeerium ja tema maakondades asuvad struktuuriüksused kasutavad riigilippu vastavalt riigilipu seadusele.

 

12. peatükk

TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE

 

§ 63. Minister teostab teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi ametiisikute, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste, ministeeriumi hallatavate riigiasutuste ja nende juhtide aktide ning toimingute üle seadusega ettenähtud korras.

§ 64. Minister võib teenistusliku järelevalve korras teha kantslerile või asekantslerile (või osakonnajuhatajale talle alluvate ametnike kohta) ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

§ 65. Minister võib panna oma käskkirjaga kantslerile teenistusliku järelevalve algatamise ja vastavate otsuste tegemise ministeeriumi ametnike toimingute üle. Kantsleril on õigus teha asekantslerile või osakonnajuhatajale ülesandeks ministeeriumi ametniku toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamise ning vastavate dokumentide ja seletuste kogumise teenistusliku järelevalve teostamiseks.

§ 66. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 


 

/otsingu_soovitused.json