Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 "Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.02.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 17, 272

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 "Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu" muutmine

Vastu võetud 05.02.2004 nr 11

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375; 89, 511; 111, 663; 2003, 17, 95; 88, 591) § 10 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruses nr 147 (RTL 2002, 144, 2118; 2003, 22, 321) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 nimetatud avalduse vorm asendatakse käesolevale määrusele lisatud avalduse vormiga;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tööandja(te) tõend(id) kindlustatule viimasel 12 töötatud kalendrikuul makstud tasude ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta;»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui hüvitise taotlejal ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik lõike 1 punktis 1 nimetatud tõendit esitada, lisatakse võimalusel avaldusele muu dokument, mille alusel saab kindlaks teha taotleja õigust hüvitisele ja hüvitise suurust.»

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu»
lisa

AVALDUS TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE TAOTLEMISEKS

_____________ Tööhõiveametile esitamiseks Eesti Töötukassale

TÄIDAB TAOTLEJA

Eesnimi Perekonnanimi Isikukood
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elukoht    
_____________________

(maakond, linn/vald)

_____________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

_ _ _ _ _

(postiindeks)

________________________________ ________________________________

(töö- või teenistussuhte lõpetamise alus) (töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev)

Palun määrata ja maksta mulle töötuskindlustushüvitis

Panka: pank_______________________ konto nr________________________

Posti teel elukoha aadressil __________________________________________

Palun mulle makstavalt hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel võtta arvesse maksuvaba tulu.

___________________________________________________________________

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

tööandja(te) tõend(id) kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta

dokument töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta

tööandja tõendi puudumisel muu dokument

______________________________________________ (dokumendi nimetus)

 

KUUPÄEV               ALLKIRI

_______________  ____________________

TÄIDAB TÖÖHÕIVEAMET

Avaldus on Tööhõiveametis vastu võetud ___________200__a

Taotleja on töötuna arvele võetud alates __________200__ a

Viimane taotlejale töötu abiraha maksmise juhtum _____________________________________

 (periood: alguse kuupäev – lõpetamise kuupäev)

KONSULTANDI NIMI ___________________________ ALLKIRI ________________

/otsingu_soovitused.json