Teksti suurus:

Sotsiaalministri 25. jaanuari 2002. a määruse nr 25 "Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.02.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 17, 273

Sotsiaalministri 25. jaanuari 2002. a määruse nr 25 "Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile" muutmine

Vastu võetud 05.02.2004 nr 12

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160) § 21 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 25. jaanuari 2002. a määruses nr 25 «Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile» (RTL 2002, 25, 353) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 muudetakse järgmiselt:

« § 6. Käesolevas määruses nimetatud meditsiinigaasisüsteemid peavad vastama «Surveseadme ohutuse seaduses» (RT I 2002, 49, 309; 2003, 88, 594; 2004, 2, 5) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.»;

2) paragrahvis 7 asendatakse sõnad ««Planeerimis- ja ehitusseadusega» (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398 ja 399; 95, 843; 2000, 54, 348; 2001, 42, 234; 50, 283; 65, 377; 2002, 47, 297; 53, 336; 63, 387)» sõnadega ««Planeerimisseadusega» (RT I 2002, 99, 579) ja «Ehitusseadusega» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153)»;

3) paragrahvi 8 muudetakse järgmiselt:

« § 8. Tervishoiuteenust võib osutada ehitises või ruumides, millele on antud sellekohane kasutusluba. Nimetatud ehitis ja ruumid peavad vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 14 «Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes» (RTL 2002, 145, 2120) nõuetele.»;

4) paragrahvi 11 muudetakse järgmiselt:

« § 11. Põhiruumid ei või asuda keldrikorrusel ning ruumide kõrgus ei või olla väiksem kui 2,5 m. Põhiruumid, välja arvatud erivarjestust vajavad ruumid, peavad olema loomuliku valgusega.»;

5) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse sõna «aurusterilisaator» sõnaga «sterilisaator»;

6) paragrahvi 25 muudetakse järgmiselt:

« § 25. Tervishoiutöötajate jaoks peab olema eraldi riietus- ja tualettruum. Erandina võib ühe kuni kahe vastuvõturuumiga eriarstiüksuse korral võimaldada patsiendil ja tema saatjal kasutada tervishoiutöötajate tualettruumi, kui on tagatud hügieeninõuete täitmine.»;

7) paragrahvi 43 muudetakse järgmiselt:

« § 43. Endoskoopide töötlemiseks peab olema pesemisvann või -seade, mis võimaldab kasutatud endoskoobi töötlemist tootja juhendi kohaselt.»;

8) paragrahvi 48 lõike 1 punkti 2 muudetakse järgmiselt:

« 2) ärkamisruum 7 m2 ühe voodikoha kohta;»;

9) määruse lisa 1 täiendatakse anestesioloogia erialal vajaliku aparatuuri loeteluga järgmiselt:

Anestesioloogia töökorras narkoosiaparaat haige kohese ventileerimise võimalusega, ambukott või hingamislõõts;

monitorid, mis võimaldavad jälgida EKG-d, vererõhku, hapniku saturatsiooni, hingamissagedust, haige tsentraalset temperatuuri ning meditsiinigaaside, väljahingatava õhu süsihappegaasi ja inhalatsioonanesteetikumide kontsentratsioone narkoosiaparaadi hingamiskontuuris;

aspiraator, mis kindlustab 10 sekundiga negatiivse rõhuga 500mmHg vaakumi;

defibrillaator, mis on kättesaadav ja kasutatav ühe minuti jooksul;

meditsiinigaasisüsteem vähemalt kahe 10-liitrise (200 ATA) hapnikuballooniga;

sõltuvalt operatsioonide iseloomust ja päevastatsionaari voodite või täiendava puhkeruumi olemasolust või puudumisest peab iga operatsioonilaua kohta olema piisaval arvul ärkamisruumi voodeid, millest vähemalt üks on varustatud vahenditega hapnikuraviks ja monitoridega minimaalselt pulssoksümeetria jälgimiseks

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json