Teksti suurus:

Tartu linna tunnustuste avaldamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2001, 82, 1439

Tartu linna tunnustuste avaldamise kord

Vastu võetud 18.10.2001 nr 87

Määrus kehtestatakse Tartu linna põhimääruse (KO 2001, 43, 789) paragrahvi 5 lõike 8 alusel.

1. Üldsätted

Tartu linn avaldab tunnustust Tartu linna aukodaniku nimetuse, teenetemärgi, aumärgi, aukirja ja tänukirja andmisega.

2. Aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andmine

2.1. Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Tartu linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

2.2. Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Tartu linnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärgi nimi on Tartu Täht.

2.3. Aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andmise otsustab linnavolikogu.

2.4. Linnavalitsus kuulutab aukodanike ja Tartu Tähe kandidaatide esitamise välja hiljemalt 1. detsembriks. Ettepanekuid aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik võiks saada aukodanikuks või Tartu Tähe kavaleriks.

2.5. Avaldus esitatakse linnavalitsusele. Linnavalitsus esitab oma ettepanekud aukodaniku ja Tartu Tähe kandidaadi kohta ja talle esitatud nõuetekohaselt vormistatud avaldused linnavolikogule hiljemalt 1. veebruariks.

2.6. Aukodaniku nimetust ja Tartu Tähte antakse üks kord aastas. Aukodanikuks nimetatakse aastas kuni kolm inimest. Aukodaniku nimetusega kaasneb Tartu Suurtähe andmine.

2.7. Aukodaniku nimetusega kaasnev Tartu Suurtäht ja Tartu Täht antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

3. Tartu medali andmine

3.1. Aumärk antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Aumärgi nimi on Tartu medal.

3.2. Tartu medali andmise otsustab linnavalitsus.

3.3. Tartu medali andmise ettepaneku võib teha linnavolikogu liige, linnapea ja abilinnapea.

3.4. Tartu medal antakse üle selleks korraldatud pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul üritusel.

4. Aukirja andmine

4.1. Aukiri antakse isikule, kes on edukalt esinenud Tartu linna korraldatud konkursil, või muudel juhtudel vastavalt linnavalitsuse otsusele.

4.2. Aukirja andmise otsustab linnavalitsus.

4.3. Aukirja andmise ettepaneku võib teha Tartu linna poolt korraldatud konkursi korraldamise komisjon, muudel juhtudel linnapea või abilinnapea.

4.4. Aukirja kujunduse kinnitab linnavalitsus.

5. Tänukirja andmine

5.1. Tänukiri antakse isikule, kes on toetanud linna poolt või koostöös linnaga organiseeritud üritust või muudel juhtudel vastavalt linnavalitsuse otsusele.

5.2. Tänukirja andmise otsustab linnavalitsus. Linnavalitsus võib tänukirja andmise otsustamise volitada linnapeale.

5.3. Tänukirja andmise ettepaneku võib teha Tartu linna poolt või koostöös Tartu linnaga organiseeritud ürituse organiseerimise komisjon, linnapea või abilinnapea.

5.4. Tänukirja kujunduse kinnitab linnavalitsus.

6. Tartu Suurtähe, Tartu Tähe ja Tartu medali kandmine

6.1. Tartu Suurtähte, Tartu Tähte ja Tartu medalit võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

6.2. Tartu Suurtähte, Tartu Tähte ja Tartu medalit kantakse üldjuhul ainult pidulike ja seltskondlike Tartu linna sündmuste puhul. Riiklike sündmuste puhul võib Tartu Suurtähte, Tartu Tähte ja Tartu medalit kanda ainult juhul, kui see on kooskõlas teenetemärkide seaduse ja selle alusel antud teiste õigustloovate aktidega.

6.3. Tartu Suurtähte kantakse muareesiidist õlalindi põiklehvi küljes paremalt õlalt vasakule puusale.

6.4. Tartu Tähte kantakse muareesiidist lindi küljes mehed kaelas, naised rinnal vasakul küljel põiklehvi seotud lindi küljes.

6.5. Tartu medalit kantakse muareesiidist lindi küljes rinnal vasakul küljel.

6.6. Pidulikul riietusel võib Tartu Suurtähe, Tartu Tähe ja Tartu medali asemel kanda nende miniatuurmärke. Tavariietusel võib Tartu Suurtähe ja Tartu Tähe asemel kanda rosetti, mille all on vastavalt kuldne või hõbedane naast ning Tartu medali asemel lindilõiget. Sõjaväelane või muu vormikandja võib kanda Tartu Suurtähe, Tartu Tähe ja Tartu medali lindilõiget.

7. Auraamat

7.1. Aukodanike ning Tartu Tähe ja Tartu medali saajate nimed kantakse Tartu linna auraamatusse. Lisaks kantakse Tartu linna auraamatusse Tartu linna ja linnavalitsust või linnavolikogu külastanud linna austuse ja lugupidamise pälvinud isikud.

7.2. Tartu linna auraamat asub alaliselt linnakantseleis ja selle kasutamist jälgib linnasekretär.

8. Rakendussätted

8.1. Kinnitada:
8.1.1. Tartu Suurtähe kirjeldus vastavalt lisale 1;
8.1.2. Tartu Tähe kirjeldus vastavalt lisale 2;
8.1.3. Tartu medali kirjeldus vastavalt lisale 3.

8.2. Tartu Suurtähe, Tartu Tähe ja Tartu medali originaaljooniseid hoitakse linnakantseleis.

8.3. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavolikogu 1. juuli 1993. a otsuse nr 379 «Tartu linna aukodaniku statuut» punkt 2.

8.4. Määrus jõustub 25. oktoobril 2001. a.

Volikogu esimees Peeter TULVISTE

Tartu Linnavolikogu 18. oktoobri 2001. a
määruse nr 87

lisa 1

TARTU SUURTÄHE KIRJELDUS

Tartu Suurtäht koosneb 23 mm kõrgusest Tartu linna vapist ja selle külge riputatud kuueharulisest hõbetähest kõrgusega 60 mm. Tartu Suurtäht valmistatakse hõbedast, linna vapi kilp on kaetud punase läbipaistva kuumemailiga ja kilbil olevad vapikujundid on hõbedast, täheharude harjadel on teemantlõikeliste kühmude read ning tähe keskele kinnitub kuuetahuline mäekristall.

Tartu Suurtähte kantakse 105 mm laiuse muareesiidist õlalindi põiklehvi küljes. Violetsel (PMS 2587) lindil on 8 mm kaugusel kummastki servast 5 mm laiune hõbehall (PMS 427) triip. Naiste õlalindi laius on 65 mm, hõbehallide triipude laius on 4 mm ja kaugus lindi servast 6 mm.

Tartu Suurtähe miniatuurmärgi lindi laius on 15 mm. Tartu Suurtähe miniatuurmärgi vapikilbi kõrgus on 7 mm, hõbetähe kõrgus 18 mm. Tartu Suurtähe miniatuurmärgi lindile kinnitub 7-mm läbimõõduga lindivärvides rosett, mille all on kuldne naast mõõtmetega 5 × 13 mm.

Tavariietusel kantava Tartu Suurtähe lindivärvides rosetti läbimõõt on 7 mm, mille all on kuldne 5 × 13-mm naast.

Sõjaväelasele või muule vormikandjale mõeldud Tartu Suurtähe lindilõike laius on 35 mm ja kõrgus 10 mm. Lindilõikele kinnitub 7 mm läbimõõduga lindivärvides rosett, mille all on kuldne naast mõõtmetega 5 × 13 mm.

Tartu Linnavolikogu 18. oktoobri 2001. a
määruse nr 87

lisa 2

TARTU TÄHE KIRJELDUS

Tartu Täht koosneb 23 mm kõrgusest Tartu linna vapist ja selle külge riputatud kuueharulisest hõbetähest kõrgusega 60 mm. Tartu Täht valmistatakse hõbedast, linna vapi kilp on kaetud punase läbipaistva kuumemailiga ja kilbil olevad vapikujundid on hõbedast, täheharude harjadel on teemantlõikeliste kühmude read ning tähe keskele kinnitub kuuetahuline mäekristall.

Tartu Tähte kantakse 40 mm laiuse muareesiidist lindi küljes. Violetsel (PMS 2587) lindil on 4 mm kaugusel kummastki servast 3 mm laiune hõbehall (PMS 427) triip.

Tartu Tähe miniatuurmärgi lindi laius on 15 mm. Tartu Tähe miniatuurmärgi vapikilbi kõrgus on 7 mm, hõbetähe kõrgus 18 mm. Tartu Tähe miniatuurmärgi lindile kinnitub 7-mm läbimõõduga lindivärvides rosett, mille all on hõbedane naast mõõtmetega 5 × 13 mm.

Tavariietusel kantava Tartu Tähe lindivärvides rosetti läbimõõt on 7 mm, mille all on hõbedane 5 × 13-mm naast.

Sõjaväelasele või muule vormikandjale mõeldud Tartu Tähe lindilõike laius on 35 mm ja kõrgus 10 mm. Lindilõikele kinnitub 7-mm läbimõõduga lindivärvides rosett, mille all on hõbedane naast mõõtmetega 5 × 13 mm.

Tartu Linnavolikogu 18. oktoobri 2001. a
määruse nr 87

lisa 3

TARTU MEDALI KIRJELDUS

Tartu medal valmistatakse hõbedast, selle esiküljel on reljeefsed Tartu linna vapi kujundid, mida ümbritseb reljeefsetest tammelehtedest pärg. Medali tagakülg on sile, sellele graveeritakse autasu number. Tartu medali läbimõõt on 35 mm.

Medalit kantakse 35 mm laiuse muareesiidist lindi küljes. Violetsel (PMS 2587) lindil on 3 mm kaugusel kummastki servast 2 mm laiune hõbehall (PMS 427) triip.

Tartu medali miniatuurmärgi lindi laius on 17 mm ja medali läbimõõt on 17 mm.

Tavariietusel kantava Tartu medali lindilõike laius on 17 mm ja kõrgus 10 mm.

Sõjaväelasele või muule vormikandjale mõeldud Tartu medali lindilõike laius on 35 mm ja kõrgus 10 mm.