Teksti suurus:

Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse kuuluva riigi teadus- ja arendusasutuse direktori valimise avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 18, 290

Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse kuuluva riigi teadus- ja arendusasutuse direktori valimise avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.02.2004 nr 2

Määrus kehtestatakse « Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611; 2003, 75, 495; 88, 594) § 7 lõike 21 alusel.

§1. Konkursi väljakuulutamine

(1) Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktorite vabad ametikohad täidetakse avaliku konkursi (edaspidi konkurss) korras.

(2) Konkurss direktori ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja, kui vastav ametikoht on vakantne või kui sellel ametikohal töötava isikuga sõlmitud tähtajalise töölepingu kehtivuse lõpuni on jäänud vähem kui kolm kuud.

(3) Konkursi direktori ametikoha täitmiseks kuulutab välja teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu (edaspidi teadusnõukogu).

(4) Moodustatava teadus- ja arendusasutuse direktor valitakse avaliku konkursi korras, mille kuulutab välja ja viib läbi kultuuriministri poolt moodustatud ajutine komisjon.

(5) Konkurss loetakse väljakuulutatuks sellekohase konkursiteate üleriigilise levikuga päevalehes avaldamise kuupäevast.

§2. Konkursiteade

(1) Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes arvestusega, et konkursil osalejale (edaspidi kandidaat) jääks avalduse esitamiseks aega vähemalt kolm nädalat alates konkursiteate avaldamisest päevalehes.

(2) Avaldatav konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) teadus- ja arendusasutuse nimetus ja aadress;
2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
3) sõlmitava töölepingu tähtaeg;
4) kandidaadile esitatavad nõuded;
5) avaldusele lisatavate dokumentide loetelu;
6) avalduse esitamise tähtaeg.

(3) Kandidaadil on õigus saada teadus- ja arendusasutuselt lisaks konkursiteates märgitud andmetele lisateavet konkursi korras täidetava direktori ametikoha ning teadus- ja arendusasutuse tegevuse kohta.

§3. Konkursil osalemine

(1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks teadus- ja arendusasutusele järgmised dokumendid:
1) kirjalik avaldus;
2) elulookirjeldus;
3) haridust tõendav dokument või selle notariaalselt kinnitatud ärakiri;
4) ametikohale vastavust tõendavad muud dokumendid või nende ärakirjad;
5) tähtsamate teadustööde või uurimisprojektide nimekiri;
6) kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

(2) Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos kõigi nõutavate dokumentidega on laekunud teadus- ja arendusasutusse konkursiteates märgitud tähtpäevaks. Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

§4. Konkursi läbiviimine

(1) Konkursi viib läbi teadusnõukogu.

(2) Teadusnõukogu viib konkursi läbi, sealhulgas hindab kandidaate ja valib direktori, ühe kuu jooksul konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast arvates.

(3) Konkursi läbiviimiseks on teadusnõukogul õigus:
1) kasutada konkursile esitatud dokumentide ja nendes sisalduvate andmete kontrollimiseks ning muude tehniliste tööde tegemiseks teadusnõukogu koosseisu mittekuuluvaid teadus- ja arendusasutuse töötajaid;
2) kaasata kandidaatide hindamisele eksperte, kellel ei ole õigust osaleda hääletamises;
3) kutsuda direktori ametikohale kandideerivad kandidaadid vestlusele, kui see on vajalik direktori valimiseks oluliste asjaolude täpsustamiseks ja kui neid asjaolusid ei ole võimalik kindlaks teha esitatud dokumentide alusel.

(4) Kui teadusnõukogu liige kandideerib direktori ametikohale, ei osale ta selle ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimisel, sealhulgas kandidaatide hindamisel ja direktori valimisel.

§5. Kandidaatide hindamine

(1) Teadusnõukogu hindab kandidaatide vastavust esitatud nõuetele. Teadusnõukogu võib kandidaatide hindamisel lisaks esitatud nõuetele võtta arvesse:
1) kandidaadi senist teadustööd ja erialast pädevust;
2) eelretsenseeritavates ajakirjades ja kogumikes avaldatud artiklite, samuti trükis ilmunud õpikute ja monograafiate olemasolu;
3) kandidaadi koostatud ülevaateartikleid ja tema tööde tsiteeritavust, kui on vastavaid andmeid;
4) kandidaadile eraldatud uurimis- ja arendustoetusi, teaduspreemiaid ning teadusteemade sihtfinantseerimise mahtu;
5) kandidaadi senist teadusorganisatsioonilist ja administratiivset tegevust.

(2) Kui teadusnõukogu kutsub kandidaadid vestlusele, teavitatakse neid sellest vähemalt viis tööpäeva ette. Juhul kui kandidaat ei saa vestlusel osaleda, teeb teadusnõukogu otsuse kandidaadi direktori ametikohale vastavuse kohta tema esitatud dokumentide alusel.

(3) Kandidaatide hindamise põhjal teeb teadusnõukogu iga kandidaadi kohta motiveeritud otsuse tema direktori ametikohale vastavuse või mittevastavuse kohta. Teadusnõukogu esimees teatab kirjalikult igale kandidaadile tema suhtes vastu võetud otsusest kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§6. Direktori valimine

(1) Direktori ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib teadusnõukogu salajase hääletamise teel ühe kandidaadi, kes esitatakse kultuuriministrile töölepingu sõlmimiseks.

(2) Teadusnõukogu moodustab häältelugemise komisjoni, valides endi hulgast nimetatud komisjoni liikmed, ja määrab komisjoni töökorra. Häältelugemise komisjon kannab hääletamissedelitele tähestikulises järjekorras kõik direktori ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaadid. Häältelugemise komisjon viib läbi salajase hääletamise ja loeb kokku iga kandidaadi poolt antud hääled.

(3) Teadusnõukogu on direktori valimiseks otsustusvõimeline, kui teadusnõukogu istungist võtavad osa vähemalt pooled teadusnõukogu liikmetest, sealhulgas teadusnõukogu esimees.

(4) Direktor valitakse kohalviibivate teadusnõukogu liikmete häälteenamusega. Igal teadusnõukogu liikmel on üks hääl.

(5) Kui direktori ametikohale on vastavaks tunnistatud ainult üks kandidaat ja ta ei kogu vajalikku arvu hääli, loobub teadusnõukogu kandidaadi esitamisest töölepingu sõlmimiseks. Häälte võrdsel jagunemisel korraldab häältelugemise komisjon samal päeval enim hääli saanud kandidaatide vahel kordushääletamise. Kui ka kordushääletamisel ei kogu ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, loobub teadusnõukogu kandidaadi esitamisest töölepingu sõlmimiseks.

(6) Salajase hääletamise tulemuste kohta koostab häältelugemise komisjon akti, millele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed.

(7) Teadusnõukogu istungi protokollib teadusnõukogu esimehe määratud isik. Protokollis, millele lisatakse lõikes 6 nimetatud akt salajase hääletamise tulemuste kohta, märgitakse:
1) teadus- ja arendusasutuse nimetus;
2) teadusnõukogu istungi toimumise aeg ja koht;
3) teadusnõukogu istungil osalenud ja istungilt puudunud teadusnõukogu liikmete nimed;
4) häältelugemise komisjoni liikmete nimed;
5) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus ja sõlmitava töölepingu tähtaeg;
6) ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide nimed;
7) vastuvõetud otsus (valimistulemus);
8) teadusnõukogu esimehe ja protokollija allkiri.

(8) Teadusnõukogu otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval teadusnõukogu esimees:
1) teeb valimistulemuse igale direktori ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaadile kirjalikult teatavaks;
2) esitab kultuuriministrile lõikes 7 nimetatud protokolli valituks osutunud kandidaadiga töölepingu sõlmimiseks.

§7. Valituks osutunud kandidaadiga töölepingu sõlmimine

(1) Kultuuriminister sõlmib valituks osutunud kandidaadiga konkursiteates märgitud tähtajaga töölepingu pärast kolmekümne päeva möödumist teadusnõukogu otsuse tegemisest.

(2) Kultuuriminister ei sõlmi valituks osutunud kandidaadiga töölepingut, kui:
1) isik loobus kirjaliku avaldusega direktori ametikohast;
2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
3) isik ei ole ilmunud määratud ajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni üheks nädalaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

(3) Lõikes 2 sätestatud juhtudel kutsub teadusnõukogu esimees teadusnõukogu kokku ja teadusnõukogu teeb ühe järgmistest otsustest:
1) valib direktori ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast uue kandidaadi ja esitab direktorile töölepingu sõlmimiseks või
2) loobub kandidaadi esitamisest töölepingu sõlmimiseks, kui rohkem ei tunnistatud ühtegi kandidaati direktori ametikohale vastavaks.

§8. Konkursi luhtumine

(1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
1) direktori ametikohale kandideerimiseks ei esitanud keegi avaldust;
2) teadusnõukogu ei tunnistanud ühtegi kandidaati direktori ametikohale vastavaks;
3) teadusnõukogu loobus kandidaadi esitamisest kultuuriministrile töölepingu sõlmimiseks;
4) ühegi direktori ametikohale vastava kandidaadiga ei sõlmitud töölepingut.

(2) Konkursi luhtumisel otsustab teadusnõukogu, millal kuulutada välja uus konkurss. Uus konkurss korraldatakse käesolevas määruses toodud tingimustel ja korras.

§9. Vaidlustamine

Kui kandidaat leiab, et konkursi läbiviimise käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus pöörduda vaidega kultuuriministri poole või kaebusega halduskohtusse seadusega ette nähtud tingimustel ja korras.

Minister Urmas PAET

Kantsler Siim SUKLES

/otsingu_soovitused.json