Teksti suurus:

Asjatundjate komisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2011
Avaldamismärge:

Asjatundjate komisjoni moodustamine

Vastu võetud 28.07.1998 nr 766
RT I 1998, 69, 1173
jõustumine 28.07.1998

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.07.1999 nr 807-k ( RTL 1999, 114, 1503) 15.07.1999
11.02.2003 nr 127-k ( RTL 2003, 23, 342) 11.02.2003
12.08.2003 nr 491-k ( RTL 2003, 93, 1399) 12.08.2003
29.01.2004 nr 38-k (RTL 2004, 15, 206 ) 29.01.2004

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 21 lõike 1 punkti 3 alusel:

1. Moodustada asjatundjate komisjon (edaspidi komisjon) Eesti NATOga liitumiseks vajalike abinõude rakendamiseks ning Eesti ja NATO vahelise koostöö edasiarendamiseks.

[RTL 1999, 114, 1503 – jõust. 15.07.1999]

2. Nimetada komisjoni töö eest vastutavaks kaitseminister Margus Hanson.

[RTL 2003, 93, 1399 – jõust. 12.08.2003]

3. Nimetada asjatundjate komisjoni esimeheks Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri kohusetäitja Sulev Kannike ning liikmeteks:

Meeme Allmann

--

Kaitseministeeriumi NATO ja rahvusvaheliste organisatsioonide osakonna juhataja kohusetäitja

Miko Haljas

--

Välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroo direktor

Martin Hurt

--

Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika ja riigikaitse planeerimise osakonna juhataja kohusetäitja

Sven Jürgenson

--

Välisministeeriumi julgeolekupoliitika asekantsler

Ain Karafin

--

Päästeameti peadirektori asetäitja

Oliver Kask

--

Justiitsministeeriumi õigusloome osakonna avaliku õiguse talituse juhataja

Uno Kaskpeit

--

Piirivalveameti piiriosakonna ülem

Kalle Kukk

--

Rahandusministeeriumi nõunik

Leo Kunnas

--

Kaitsejõudude Peastaabi operatiivosakonna ülem

Alar Laneman

--

Kaitsejõudude Peastaabi ülem

Elin Lehtmets

--

Kaitseministeeriumi nõunik

Rainer Saks

--

Riigikantselei koordinatsioonidirektor

Herman Simm

--

Kaitseministeeriumi riigisaladuse kaitse osakonna juhataja

Indrek Sirel

--

Kaitsejõudude Peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna analüüsijaoskonna ülem

Sander Soone

--

Välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna peadirektor

Kalev Timberg

--

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler

Andres Tint

--

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri kohusetäitja

Vahur Väljamäe

--

Vabariigi Presidendi kaitsenõunik

Marek Ühtegi

--

peaministri nõunik

Kutsuda komisjoni tööst osa võtma Presidendi Kantselei ning Riigikogu väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni esindajad.

[RTL 2004, 15, 206 – jõust. 29.01.2004]

4. Komisjon koguneb vähemalt üks kord kuus.

[RTL 1999, 114, 1503 – jõust. 15.07.1999]

5. Komisjoni häireteta töö tagamiseks määravad komisjoni töös osalevad ametkonnad käesoleva korraldusega nimetatud komisjoni liikmete äraoleku ajaks neile asendusliikmed.

[RTL 1999, 114, 1503 – jõust. 15.07.1999]

6. Komisjoni ülesanded on:

1) Eesti NATOga liitumise ning Eesti ja NATO koostööga seotud küsimuste ja ettevalmistuskavade läbitöötamine ning esitamine Eesti NATOga liitumise küsimuste läbitöötamiseks Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud ministrite komisjonile (edaspidi ministrite komisjon);

2) NATOle esitatava Eesti NATOga liitumise tegevusplaani (MAP) ettevalmistamine ja esitamine ministrite komisjonile;

3) komisjonis esindatud ametkondade ja vajaduse korral ka teiste komisjoni töösse kaasatud ametkondade aruannete ärakuulamine;

4) ministrite komisjoni istungite ja otsuste projektide ettevalmistamine;

5) ministrite komisjonile ettepanekute esitamine ühtse riigikaitsepoliitika kujundamiseks Eesti NATOga liitumise kontekstis.

[RTL 1999, 114, 1503 – jõust. 15.07.1999]

7. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:

1) saada riigi- ja omavalitsusasutustelt oma tööks vajalikke dokumente ja asjakohast informatsiooni;

2) esitada ministrite komisjonile ettepanekuid küsimuste arutamiseks;

3) esitada kehtestatud korras Vabariigi Valitsusele ettepanekuid Eesti NATOga liitumist puudutavates valdkondades.

[RTL 1999, 114, 1503 – jõust. 15.07.1999]

8. Kehtestada, et Eesti NATOga liitumise ettevalmistuste eri valdkondades võib vajaduse korral komisjoni töösse kaasata teiste ametkondade esindajaid, kelle ülesanne on NATOga liitumise ettevalmistuste ja riigikaitse vastavaid valdkondi puudutavate küsimuste läbitöötamine ja vastavate meetmete rakendamine.

[RTL 1999, 114, 1503 – jõust. 15.07.1999]

9. Komisjoni teenindamise ja finantseerimise tagab Kaitseministeerium.

[RTL 1999, 114, 1503 – jõust. 15.07.1999]


 

/otsingu_soovitused.json