Teksti suurus:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2006
Avaldamismärge:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 16.12.2002 nr 147
RTL 2002, 144, 2118
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg:

06.02.2003/16 ( RTL 2003, 22, 321) 16.02.2003

05.02.2004/11 ( RTL 2004, 17, 272) 21.02.2004

 

Määrus kehtestatakse “ Töötuskindlustuse seaduse” (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375, 89, 511) §10 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse töötuskindlustushüvitise (edaspidi hüvitis) taotlemiseks vajalik avalduse vorm (lisa), sellele kantavate andmete loetelu ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§2. Avaldusele kantavad andmed

(1) Hüvitise taotlemise avaldusele kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, pangakonto number, andmed hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu arvesse võtmise ja viimase taotlejale makstud töötu abiraha juhtumi kohta.

(2) Avaldusel peab olema avalduse esitamise kuupäev ja esitanud isiku allkiri.

[ RTL 2003, 22, 321 – jõust. 16.02.2003]

§3. Avaldusele lisatavad dokumendid

(1) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:

1) tööandja(te) tõend(id) kindlustatule viimasel 12 töötatud kalendrikuul makstud tasude ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta;

2) dokument töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta.

(2) Hüvitise taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted. Tööhõiveamet kinnitab avaldusele lisatavate originaaldokumentide koopiad. Kõik originaaldokumendid tagastatakse.

(3) Kui hüvitise taotlejal ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik lõike 1 punktis 1 nimetatud tõendit esitada, lisatakse võimalusel avaldusele muu dokument, mille alusel saab kindlaks teha taotleja õigust hüvitisele ja hüvitise suurust.

[ RTL 2004, 17, 272 – jõust. 21.02.2004]

§4. Määruse jõustumine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

§5. Kehtetuks tunnistamine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

Avaldus töötuskindlustushüvitise taotlemiseks

/otsingu_soovitused.json