Teksti suurus:

Metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 9, 53

Metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.01.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 17. veebruari 2004. a otsusega nr 538

I. Metsaseaduses (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 5:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Metsa korraldatakse eesmärgiga saada andmeid metsa seisundi ja varude suuruse kohta, koostada metsamajandamiskava, hinnata metsa majandamise viiside ja võtete sobivust ning metsandusalaste õigusaktide toimimist.»;

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) metsamajandamiskava koostamine;»;

3) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Metsa korraldamise kulud kaetakse riigieelarvest, välja arvatud käesoleva seaduse § 45 lõike 1 punktis 3 toodud juhul. Metsamajandamiskava koostamise võib tellida ja selle eest tasuda ka erametsaomanik.»

§ 2. Seadust täiendatakse §-dega 51 ja 5 2 järgmises sõnastuses:

« § 51. Metsakorraldustööde tegevusluba

(1) Metsakorraldustöid võib teha metsakorraldustööde tegevusluba (edaspidi luba) omav isik.

(2) Luba võib taotleda isik, kellel on piisavalt tehnilisi vahendeid metsakorraldustööde tegemiseks ning kes teeb metsakorraldustöid metsandusalase eriharidusega töötajatega, kes on sooritanud katsetööd ja eksami metsakorraldustööde teoorias ja praktikas. Katsetöödele, eksamitele ja tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja katsetööde ning eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise, samuti tehniliste vahendite nõuetele vastavuse hindamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.

(3) Loa annab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi loa andja ) ekspertkomisjoni nõusolekul. Ekspertkomisjoni koosseisu kinnitab keskkonnaminister loa andja ettepanekul.

(4) Ekspertkomisjoni ülesanded on lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 6 sätestatule järgmised:
1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud katsetööde ja eksamite korraldamine ning hindamine;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tehniliste vahendite nõuetele vastavuse hindamine;
3) loa pikendamisel taotleja puhul käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud asjaolude esinemise kontrollimine.

(5) Luba antakse viieks aastaks.

(6) Loa andja keeldub loa andmisest, kui loa taotleja:
1) ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 esitatud nõuetele;
2) ei ole tasunud riigilõivu;
3) on loa taotlemisel esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
4) on varasema majandustegevusega rikkunud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
5) on varasema tegevusega korduvalt või oluliselt rikkunud metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid.

(7) Luba ei saa üle anda teisele isikule.

(8) Loa andja võib loa omaja taotlusel ja ekspertkomisjoni nõusolekul loa kehtivust pikendada järgmiseks viieks aastaks, kui loa omaja:
1) vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 esitatud nõuetele;
2) on teostanud metsakorraldustöid nõuetekohaselt;
3) on tasunud riigilõivu.

(9) Loa taotlemise, andmise ja pikendamise korra ning loa vormi kehtestab keskkonnaminister määrusega.

§ 52. Metsakorraldustööde tegevusloa lõppemine, peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Luba kaotab kehtivuse loal märgitud kehtivusaja möödumisel, loa kehtetuks tunnistamisel, luba omava isiku jagunemisel või lõppemisel, tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel.

(2) Loa andja tunnistab loa kehtetuks, kui loa omaja:
1) on loa taotlemisel esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
2) ei vasta enam käesoleva seaduse § 51 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
3) on korduvalt või oluliselt rikkunud metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid;
4) seda taotleb.

(3) Enne loa kehtetuks tunnistamist võib loa andja teha loa omajale ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks ning võib peatada loa kehtivuse puuduste kõrvaldamiseni. Ettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmise korral tunnistab loa andja loa kehtetuks.

(4) Loa kehtetuks tunnistamise korral võib loa andja määrata loa omajale tähtaja pooleliolevate tööde lõpetamiseks. Kui loa omaja ei lõpeta pooleliolevaid töid määratud ajaks, teeb loa andja nimetatud isikule ettekirjutuse ning selle täitmata jätmise korral rakendab sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Kui loa andja rakendab sunnivahendina sunniraha, on selle suurus kuni 10 000 krooni.

(5) Loa kehtetuks tunnistamise otsus toimetatakse loa omajale kätte kolme päeva jooksul, arvates otsuse tegemisest.

(6) Loa omaja on kohustatud loa andjat viivitamatult teavitama loa väljaandmise aluseks olnud asjaolude muutumisest.

(7) Loa peatamise ja kehtetuks tunnistamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.»

§ 3. Paragrahvi 6 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) metsamajandamiskava koostamiseks algandmete kogumine.»

§ 4. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Metsamajandamiskava

(1) Metsa majandamiseks koostatakse metsamajandamiskava riigile mittekuuluvas metsas kinnistute kaupa, riigile kuuluvas metsas metskondade või muude majandamisüksuste kaupa.

(2) Metsamajandamiskava sisaldab vähemalt:
1) metsamaa plaani koos metsa kirjeldusega ja metsaosade seotust ümbritseva situatsiooniga;
2) õigusaktist või planeeringust tulenevaid metsa majandamise kitsendusi, kasutamise eesmärke ja neile vastavaid metsakategooriaid, metsa kasutamise viise ja neid soodustavaid metsa majandamise võtteid;
3) kaitse- ja tulundusmetsas maksimaalselt lubatavat uuendus- ja harvendusraie mahtu ning raiekõlblike metsaosade loetelu;
4) püsimetsana majandamiseks sobivate metsaosade loetelu ja neis maksimaalselt lubatavat valikraie mahtu;
5) metsa uuendamise, metsamulla vee- ja toiterežiimi reguleerimise, metsakaitse ja metsateede ehitamise ning valgustus- ja sanitaarraie tegemise soovitusi;
6) bioloogilise mitmekesisuse elementide kirjeldust ja nende säilitamise abinõusid;
7) hinnangut metsa senisele majandamisele.

(3) Metsaomanikul on õigus teha omapoolseid täiendavaid ettepanekuid metsamajandamiskava sisu osas, hüvitades selleks tehtava lisatöö kulutused.

(4) Kaitsealal paikneva metsamajandamiskava kooskõlastab metsakorraldustööde teostaja kaitseala valitsejaga.

(5) Metsamajandamiskava koostatakse vähemalt iga kümne aasta järel.

(6) Metsamajandamiskava koostamiseks kasutatud metsa inventeerimisandmed ei tohi olla vanemad kui kümme aastat.

(7) Käesoleva seaduse §-s 51 nimetatud tegevusloa omaja koostatud metsamajandamiskava kehtestab keskkonnaminister või tema volitatud asutus ühe kuu jooksul selle metsamajandamiskava koostajalt saamisest arvates või jätab metsamajandamiskava kehtestamata, kui see ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 2–6 sätestatud nõuetele.

(8) Metsamajandamiskava kehtestamata jätmisest teavitab loa andja koostajat viivitamatult ja teeb ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendab loa andja käesoleva seaduse §-s 52 poolelioleva metsakorraldustöö kohta sätestatut.

(9) Metsamajandamiskava kehtestamise kord sätestatakse keskkonnaministri määrusega.

(10) Metsamajandamiskava kehtestamise otsuses tuleb eraldi ära märkida lubatavate raiete maksimaalsed mahud raieliikide lõikes.

(11) Metsamajandamiskava koostamise kohustus ei laiene kinnistule, kus metsa pindala on kuni kaks hektarit.»

§ 5. Paragrahvi 8:

1) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) metsamajandamiskavade vastavuse kohta õigusaktide nõuetele.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Metsa majandamise hinnangut kasutatakse õigusaktide ja riigi metsapoliitika täpsustamiseks, metsanduse pikaajalise arengukava koostamiseks, täiendavate keskkonnakaitsemeetmete rakendamiseks ning metsamajandamiskavadele hinnangu andmiseks.»

§ 6. Paragrahvi 10:

1) lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 12 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud algmaterjali päritolu;».

§ 7. Paragrahvi 13 lõike 4 punktid 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 41 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (41) Nooremate kui üheksakümneaastaste männi- ja kõvalehtpuupuistute, seitsmekümneaastaste kuusikute ning kuuekümneaastaste kaasikute turberaie on keelatud.»

« (6) Turberaiel peab raiejärkude vahe olema vähemalt viis aastat, mille hulka ei loeta raieaastaid.»

§ 9. Paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sanitaarraiet tohib teha nakkusallikaks olevate või kahjurite paljunemist soodustavate puude eemaldamiseks metsast, samuti ohuallikaks mitteolevate surevate või surnud puude raieks puidu kasutamise eesmärgil, kui see ei ohusta bioloogilist mitmekesisust. Sanitaarraie tegemisel võib raiuda puid, mis vastavad keskkonnaministri kinnitatud metsakaitse eeskirjas lubatule.»

§ 10. Paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Lubatud raied

(1) Lubatud on üksnes käesoleva seaduse §-des 12–14, 16–19 ja 34 nimetatud raied.

(2) Lähtudes käesoleva seaduse §-dest 12–14, 17 ja 19, näidatakse metsamajandamiskavas eraldiste ja raieliikide viisi uuendus-, harvendus- ja valikraie maksimaalne lubatud maht kümneks aastaks.

(3) Metsamajandamiskavas võib maksimaalselt lubatava raie mahu määramisel põhjendatult piirata raie lubatud mahtu, võrreldes käesoleva seaduse §-dega 12–14, 17 ja 19, lähtudes õigusaktidest ja planeeringutest tulenevatest metsa majandamise kitsendustest.»

§ 11. Paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Metsateatis

(1) Metsaomanik võib teha raieid kinnistu asukohajärgse keskkonnateenistuse loal.

(2) Ilma kinnistu asukohajärgse keskkonnateenistuse loata võib füüsilisest isikust metsaomanik:
1) raiuda tuuleheite, tuule- ja lumemurru puid juhul, kui neid on eraldusel alla 5 protsendi eralduse tagavarast;
2) raiuda metsamaa iga hektari kohta aastas kolm tm puitu, kui raiutava puidu üldkogus ei ületa kinnistu kohta 15 tm aastas.

(3) Raiete tegemiseks loa saamiseks esitab metsaomanik või tema esindaja (edaspidi esitaja) kinnistu asukohajärgsele keskkonnateenistusele metsateatise.

(4) Metsateatis loetakse kättetoimetatuks, kui esitaja on selle kinnistu asukohajärgsele keskkonnateenistusele allkirja vastu üle andnud või kui tähtkirjaga esitatud metsateatis on postiasutuselt kinnistu asukohajärgsele keskkonnateenistusele allkirja vastu üle antud.

(5) Metsateatis peab sisaldama andmeid kinnisasja, selle omaniku või omaniku esindaja kohta, raieid iseloomustavaid andmeid ning andmeid, mis võimaldavad keskkonnateenistusel hinnata raiete vastavust õigusaktide, sealhulgas haldusaktide nõuetele. Kui metsateatise esitab omaniku esindaja, lisatakse metsateatisele esindaja esindusõigust tõendav dokument.

(6) Keskkonnateenistus kontrollib nõuetekohases metsateatises:
1) kavandatud uuendus-, harvendus- ja valikraiete vastavust metsamajandamiskavas määratud lubatud uuendus-, harvendus- ja valikraiete mahule ning teeb metsateatisele metsamajandamiskava nõuetele vastava kavandatud raie kohta märke «lubatud»;
2) kavandatud valgustus- ja sanitaarraiete vastavust õigusaktide nõuetele ning teeb metsateatisele õigusaktide nõuetele vastava kavandatud raie kohta märke «lubatud».

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 ja 2 kavandatud raiete kohta, mis ei vasta metsamajandamiskava või õigusakti nõuetele, teeb keskkonnateenistus metsateatisele märke «ei ole lubatud», põhjendades nõusoleku andmisest keeldumist kirjalikult.

(8) Keskkonnateenistus tagastab kontrollitud ja käesoleva paragrahvi lõikes 6 või 7 nimetatud märkega metsateatise esitajale kas allkirja vastu või posti teel tähtkirjaga 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase metsateatise saamisest.

(9) Metsaomanik tohib alustada metsateatises lubatud raieid pärast keskkonnateenistuselt metsateatise tagasisaamist. Lubatud raieid tohib teha ühe aasta jooksul metsateatise esitajale kättetoimetamisest arvates.

(10) Metsateatisega teavitab metsaomanik kinnistu asukohajärgset keskkonnateenistust:
1) metsa uuendamisest, metsakuivendussüsteemide ja -teede ehitamisest ning uuendamisest 15 tööpäeva enne nimetatud töödega alustamist;
2) metsakahjustustest kohe pärast seda, kui omanik sai teada või pidi teada saama metsa kahjustamisest.

(11) Metsateatise vormi ja edastamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.

(12) Keskkonnaminister võib halduslepingu alusel anda käesoleva paragrahvi lõigetes 6–8 sätestatud keskkonnateenistuse kohustuste täitmise osaliselt mõnele vastavas piirkonnas tegutsevale metsaühistule. Metsaühistule üleantavate kohustuste maht, metsaühistu vastutus ning kohustuste täitmisega kaasnevate kulude hüvitamine sätestatakse halduslepinguga.»

§ 12. Paragrahvi 24 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) uuendus-, harvendus- ja valikraie tegemisel mitte ületama metsamajandamiskavaga määratud raiemahtu.»

§ 13. Paragrahvi 26 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Metsa kasutamise eesmärk fikseeritakse metsamajandamiskavas.»

§ 14. Paragrahvi 27 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Metsakategooria ja metsa kasutamise viis fikseeritakse metsamajandamiskavas ning need on aluseks metsamajandusliku tegevuse kavandamisel metsakorraldajatele.»

§ 15. Paragrahvi 33:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali üleandmise ning metsamaterjali vedamise seaduslikkuse tõendamise kohustus, kasvava metsa raieõiguse ning metsamaterjaliga sooritatavad tehingud ning metsamaterjali vedu»;

2) lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali üleandja peab vastuvõtjale tõendama kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja vastuvõtja seda kontrollima, kui:
1) kasvava metsa raieõigus või metsamaterjal võõrandatakse;
2) metsamaterjal antakse üle töötlemiseks, ladustamiseks või vedamiseks.

(2) Kasvava metsa raieks andmisel peab andja võtjale tõendama kasvava metsa raieõiguse valdamise seaduslikkust ja võtja seda kontrollima.»;

3) lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) kinnistu asukohajärgse maakonna keskkonnateenistuse lubava märkega metsateatis.»;

4) täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

« (9) Metsamaterjali tohib turustamisel nimetada toorpuiduks üksnes juhul, kui see on liigitatud ja vajaduse korral märgistatud vastavalt toorpuidu klassifitseerimise korrale.

(10) Toorpuidu klassifitseerimise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega, lähtudes 1968. aasta 23. jaanuari direktiivist 68/98/EMÜ «Toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta».»

§ 16. Paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 40. Erametsanduse toetamine

(1) Erametsaomanik on käesoleva seaduse tähenduses füüsiline või eraõiguslik juriidiline isik, kes omab metsamaad või maad, mille suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 2 sätteid.

(2) Riik toetab erametsandust selliste metsakasvatuskulude osalise kompenseerimisega, mis aitavad kaasa metsa majanduslike, ökoloogiliste, sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtuste suurendamisele ja metsandusülesannete täitmisele ning edendavad ühte või mitut järgmistest tegevusvaldkondadest vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale:
1) metsa säästev majandamine ja metsamajanduse arendamine;
2) metsaressursside säilitamine ja nende seisundi parandamine;
3) metsamaade laiendamine.

(3) Riik korraldab enda poolt asutatud sihtasutuse Erametsakeskus osalise finantseerimise kaudu:
1) erametsaomanike nõustamist ja koolitamist;
2) nõustajate koolitamist ja atesteerimist;
3) erametsaomanike metsakasvatuskulude osalist kompenseerimist.

(4) Toetust võivad saada metsamaad omav füüsiline isik või metsaühistu.

(5) Metsaühistu on mittetulundusühing või tulundusühistu, mille põhikirjaliseks tegevuseks on metsa majandamine ning mille liikmeteks on füüsilised ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kes omavad metsamaad või maad, mille suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 2 sätteid.»

§ 17. Paragrahvi 48 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Keskusel on õigus osutada turismialaseid teenuseid. Turismialase tegevuse korraldamisel kohaldatakse keskusele turismiseadusega (RT I 2000, 95, 607; 2002, 63, 387; 2003, 88, 594) ettevõtjale kehtestatud nõudeid.»

§ 18. Paragrahvi 49 lõiget 6 täiendatakse punktiga 4 1 järgmises sõnastuses:

« 41) siseaudititalituse põhimääruse, aastatööplaani, eelarve, koosseisu, siseauditi protseduuri, siseaudititalituse juhataja tüüpametijuhendi ja atesteerimisnõuete kinnitamine ning vajadusel nende muutmine;».

§ 19. Paragrahvi 56 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) metsa raiutakse hõredamaks, kui seda lubavad rinnaspindala või täiuse alammäärad, metsaraiel ei peeta kinni lubatud raievanusest, liitumisajast, raieviisist või raieajast või raiutakse metsa kohas, kus raie on keelatud;».

§ 20. Paragrahv 5612 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5612. Kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali üleandmisel ning metsa raieks andmisel seaduslikkuse tõendamise ja selle kontrollimise kohustuse rikkumine ning kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjade rikkumine

(1) Kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali üleandmisel või metsa raieks andmisel seaduslikkuse tõendamise või selle kontrollimise kohustuse rikkumise eest või kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjade rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 21. Paragrahvi 58 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–6 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 23 lõike 6 punkt 1 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 24 lõike 2 punkt 6 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

(4) Kuni 2004. aasta 1. maini võib metsakorraldustöid teha ka isik, kellel ei ole metsakorraldustööde tegevusluba.

(5) Enne käesoleva seaduse §-de 51 ja 52 jõustumist koostatud metsamajandamiskavad ja metsa majandamise soovitused ning kuni 2004. aasta 1. maini metsakorraldustööde tegevusluba mitteomava isiku koostatud metsamajandamiskavad ja metsa majandamise soovitused peab erametsaomanik või metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse koostaja esitama keskkonnaministrile või tema volitatud asutusele kehtestamiseks. Keskkonnaminister või tema volitatud asutus kontrollib metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse vastavust kehtivatele nõuetele ning teatab ühe kuu jooksul metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse esitamisest arvates esitajale kava või soovituse kehtestamisest või kehtestamata jätmisest. Kehtestatud metsa majandamise soovitused loetakse kehtestatud metsamajanduskavaks käesoleva seaduse § 7 lõike 7 tähenduses.

(6) Metsaomanikul on õigus teha enne käesoleva seaduse § 7 2004. aasta 28. jaanuari redaktsiooni jõustumist esitatud metsateatises kavandatud ja asukohajärgse keskkonnateenistuse poolt mittekeelatud raieid kuni 2004. aasta 31. detsembrini.»

§ 22. Paragrahvi 60 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

II. Keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse muutmine

§ 23. Keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1999, 54, 583; 101, 905; 2002, 41, 252) § 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) punktides 10 ja 11 nimetatud – 15 protsenti, mida kasutatakse metsanduse programmi ellurakendamiseks.»

III. Riigilõivuseaduse muutmine

§ 24. Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 53, 310; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26, 156 ja 160; 30, õiend; 51, 352; 66, 449; 68, 461; 71, 471; 78, 527; 79, 530; 81, 545; 88, 589 ja 591; 2004, 2, 7) § 183 täiendatakse lõikega 323 järgmises sõnastuses:

« (323) Metsakorraldustööde tegevusloa väljastamise ja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 5000 krooni.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json