Teksti suurus:

Tallinna põhimääruse muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 1999, 5, 69

Tallinna põhimääruse muutmine

Vastu võetud 08.04.1999 nr 9

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26--28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449 ja 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 59, 941; 61, 984; 1999, 10, 155; 27, 392; 29, 401) paragrahvi 22 punktist 9 ja Tallinna põhimääruse (RTL 1996, 123/124, 638; 1997, 55, 299; 103, 610; 1998, 74/75, 319; 104/105, 432; 177/178, 693; 287/288, 1179; 362/363, 1540) paragrahvi 26 lõike 1 punktist 9, Tallinna Linnavolikogu määrab:

1. Muuta Tallinna põhimääruse (kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996. a määrusega nr 27, muudetud linnavolikogu 6. märtsi 1997. a määrusega nr 6; 12. juuni 1997. a määrusega nr 28; 5. veebruari 1998. a määrusega nr 8; 19. veebruari 1998. a määrusega nr 11; 14. mai 1998. a määrusega nr 18; 3. septembri 1998. a määrusega nr 29; 26. novembri 1998. a määrusega nr 37) järgmised muudatused:

1.1. Muuta paragrahvi 11 «Tallinna teenetemärk» ja sõnastada see järgmiselt:

«(1) Tallinna teenetemärk (edaspidi teenetemärk) on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilistele isikutele Tallinnale osutatud eriliste teenete eest.

(2) Teenetemärk on oma kujult kreeka rist. Selle moodustavad kaks ristuvat linnalippu. Risti keskkoha peale kinnitub Tallinna suur vapp.

Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud märgi number ja märgi andmise aasta. Märk on valmistatud hõbedast, viimistletud kulla ja kuumemailiga. Teenetemärgi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 4.

(3) Teenetemärk võidakse anda Eesti kodanikele või välismaalastele. Välismaalaste all mõeldakse nii välisriigi kodanikke kui ka kodakondsuseta isikuid.

(4) Taotlusi teenetemärgi andmiseks on õigus esitada linnavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, linnavolikogu liikmetel, linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel. Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele iga aasta 24. jaanuariks.

Taotluses tuuakse ära teenetemärgi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht, kodakondsus ning teenete kirjeldus. Iga taotluse esitaja võib esitada kuni kaks kandidaati.

(5) Linnavalitsus esitab oma ettepanekud teenetemärkide kandidaatide kohta, mis on eelnevalt läbi arutatud linnavalitsuse istungil ja talle tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud taotlused linnavolikogule.

(6) Teenetemärgi andmise otsustab linnavolikogu.

(7) Teenetemärgi annab autasustatavale kätte üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeva eel linnapea Tallinna Raekojas.

(8) Teenetemärgi kandmise õigust tõendab vastav diplom, mis kirjutatakse alla linnapea poolt ja antakse kätte koos teenetemärgiga.

(9) Teenetemärgiga autasustatute nimed koos teenete kirjeldusega kantakse linnavolikogu otsuse alusel teenetemärkide kavaleride raamatusse.

(10) Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud.

Teenetemärki kantakse vasakul kuuerevääril või sellele vastaval kohal.

(11) Teenetemärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse teenetemärkide seadusest, Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud au- ja teenetemärkide kandmise korrast ja muudest riigi õigusaktidest.»

1.2. Muuta paragrahvi 12 «Tallinna vapimärk» ja sõnastada see järgmiselt:

«(1) Tallinna vapimärk (edaspidi vapimärk) on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilistele isikutele linnapoolse erilise austusavaldusena.

(2) Vapimärk koosneb kahest teineteise peale paigutatud georgi ristist (käppristist). Alumine rist on sinine, pealmine pikem ja kitsam rist on valge ja selle keskmes asub valge vääriskivi (teemandi asendaja). Risti kohal on Tallinna täisvapp.

Vapimärgi tagaküljele on graveeritud märgi number ja märgi andmise aasta. Märk on valmistatud hõbedast, viimistletud kulla ja kuumemailiga. Vapimärgi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 5.

(3) Vapimärk võidakse anda Eesti kodanikele või välismaalastele. Välismaalaste all mõeldakse nii välisriigi kodanikke kui ka kodakondsuseta isikuid.

(4) Taotlusi vapimärgi andmiseks on õigus esitada linnavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, linnavolikogu liikmetel, linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel. Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele.

Taotluses tuuakse ära vapimärgi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö või teenistuskoht, kodakondsus ning teenete kirjeldus.

(5) Linnavalitsus esitab oma ettepanekud vapimärgi kandidaatide kohta, mis on eelnevalt läbi arutatud linnavalitsuse istungil, ja talle saabunud nõuetekohaselt vormistatud taotlused linnavolikogule.

(6) Vapimärgi andmise otsustab linnavolikogu.

(7) Vapimärgi annab autasustatavale kätte linnapea üldjuhul Tallinna Raekojas.

(8) Vapimärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, mis kirjutatakse alla linnapea poolt ja antakse kätte koos vapimärgiga.

(9) Vapimärgiga autasustatute nimed kantakse Tallinna vapimärkide kavaleride raamatusse.

(10) Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele vapimärk on antud.

Vapimärki kantakse linnalipu värvides muareesiidist õlalindi küljes vasakul puusal. Meeste õlalindi laius on 105 mm ja naiste õlalindi laius on 64 mm.

Originaalsuuruses vapimärgi asemel võib kanda vapimärgi miniatuuri, rosetti või lindilõiget.

(11) Vapimärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse teenetemärkide seadusest, Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud au- ja teenetemärkide kandmise korrast ja muudest riigi õigusaktidest.»

1.3. Muuta paragrahvi 13 «Linnapea ametiraha» ja sõnastada see järgmiselt:

«§ 13. Linnapea ametikett

(1) Tallinna linnapea pidulikuks ametitunnuseks on linnapea ametikett.

(2) Tallinna linnapea ametiketi põhitunnuseks on Tallinna täisvapp.

Vapp on valmistatud hõbedast, viimistletud kulla ja kuumemailiga. Vapi külge on kinnitud kandekett, mis koosneb kahekümne seitsmest hallist, lihvitud paekivist valmistatud ja hõbedaga raamitud sõõrist ning kaheksast Tallinna väikesest vapist. Kolmest paekivisõõrist grupid on paigutatud vaheldumisi vapikilpidega. Ametiketi elemendid on omavahel ühendatud peenikeste hõbekettidega. Vapikilbid on hõbedast, nende põhi on kaetud läbipaistva punase kuumemailiga. Ametikett on varustatud kraeketiga. Linnapea ametiketi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 5.1.

(3) Linnapea ametiketi kandmise ainuõigus on Tallinna linnapeal linnavalitsuse ametisse kinnitamise momendist kuni linnapea volituste lõppemiseni. Linnapea volituste lõppemisel annab ametist lahkuv linnapea ametiketi üle uuele linnapeale.

(4) Linnapea ametiketti kantakse ametlikel või pidulikel üritustel Tallinna esindusfunktsioonide täitmisel.»

2. Määrus jõustub 1. mail 1999. a.

Volikogu aseesimees -- volikogu esimehe asendaja Merike VARVAS

/otsingu_soovitused.json