Teksti suurus:

Tallinna Sisekontrolli Ameti asutamine, selle põhimääruse ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 1999, 5, 70

Tallinna Sisekontrolli Ameti asutamine, selle põhimääruse ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Vastu võetud 08.04.1999 nr 10

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26--28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449 ja 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 59, 941; 61, 984; 1999, 10, 155; 27, 392; 29, 401) paragrahvi 35 lõikest 2, avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276) paragrahvi 11 lõikest 1 ja Tallinna põhimääruse (RTL 1996, 123/124, 638; 1997, 55, 299; 103, 610; 1998, 74/75, 319; 104/105, 432; 177/178, 693; 287/288, 1179; 362/363, 1540) paragrahvi 52 lõiget 2 ja 7, Tallinna Linnavolikogu määrab:

1. Asutada 1. septembrist 1999. a Tallinna Sisekontrolli Amet ja kinnitada selle põhimäärus vastavalt lisale 1.

2. Likvideerida alates 1. septembrist 1999. a Tallinna Rahandusameti koosseisust kuue ametikohaga revideerimisosakond.

3. Kinnitada Tallinna Sisekontrolli Ameti teenistujate koosseis alates 1. septembrist 1999. a vastavalt lisale 2.

4. Täiendada linnavolikogu 10. detsembri 1998. a määruse nr 40 lisa 3 märkuste punkti 7 pärast sõna «juristi» sõnaga «siseaudiitori».

5. Määrus jõustub 1. mail 1999. a.

Volikogu aseesimees -- volikogu esimehe asendaja Merike VARVAS

Lisa 1
Kinnitatud
Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 1999. a määrusega nr 10

Tallinna Sisekontrolli Ameti põhimäärus

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Sisekontrolli Amet (edaspidi amet) on linna ametiasutus.

1.2. Ameti ametlik nimetus on:

eesti keeles ­ Tallinna Sisekontrolli Amet;

inglise keeles ­ Tallinn Internal Control Department.

1.3. Ameti aadress on Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

1.4. Ameti kõrgemalseisev organ on Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

1.5. Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarve. Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

1.6. Ameti asutab, kujundab ümber ja lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) linnavalitsuse ettepanekul.

1.7. Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

1.8. Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. Põhiülesanded

2.1. Ameti põhiülesanded on:

2.1.1. Tallinna linna ametiasutustes ja asutustes (edaspidi asutused) eelarvete täitmise ja raamatupidamise õigsuse siseauditi läbiviimine ja selle tulemustest linnavalitsuse informeerimine. Ettepanekute väljatöötamine avastatud puuduste kõrvaldamiseks ning nende esitamine linnavalitsusele seisukoha võtmiseks;

2.1.2. kontrolli teostamine Tallinna linna ja tema asutuste poolt sõlmitud lepingute ja teiste tehingute seaduslikkuse, majandusliku otstarbekuse ja täitmise üle, aga samuti riigi ja Tallinna õigusaktidest kinnipidamise üle;

2.1.3. usaldusväärse, õige ja õigeaegse finants- ja juhtimisinfo kogumine ja säilitamine ning selle baasil ettepanekute tegemine linnavalitsusele linna administratiivse ja finantsjuhtimise struktuuri tulemuslikkuse tõstmise eesmärgil.

3. Õigused

3.1. Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:

3.1.1. saada siseauditi läbiviidavas või kontrollitavas linna asutuses teavet, tutvuda kõigi vajalike dokumentidega ja saada nende koopiaid ning vajaduse korral ametnike ja asutuse juhi kirjalikke selgitusi;

3.1.2. pääseda koos siseauditi läbiviimise või kontrollitava asutuse teenistujaga asutuse objektidele, ruumidesse, materiaalsete väärtuste ning raha- ja väärtpaberihoidlatesse;

3.1.3. saada siseauditi või kontrolli läbiviimisel asutuse juhilt organisatsioonilist ja tehnilist abi;

3.1.4. kaasata vajaduse korral oma töösse lepingulisel alusel asjatundjaid;

3.1.5. esitada ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

3.1.6. pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning sõlmida nendega lepinguid.

4. Juhtimine

4.1. Ametit juhib juhataja -- linna sisekontrolör (edaspidi linna sisekontrolör), kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Linna sisekontrolöril peab olema akadeemiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses töötamise kogemus.

4.2. Linna sisekontrolör:

4.2.1. juhib ameti tegevust, vastutab ametile pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest ning määrab kindlaks ameti teiste ametnike sellealased ülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.2. annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.3. esitab linnavalitsusele kinnitamiseks ameti tööplaani ja annab selle täitmisest aru linnavalitsusele;

4.2.4. nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti teised ametnikud ning sõlmib ja lõpetab töölepingud abiteenistujatega;

4.2.5. rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

4.2.6. käsutab temale antud õiguste raames ameti rahalisi vahendeid ja vara;

4.2.7. kinnitab ameti teenistujatele lisatasusid, tagab finants- ja koosseisudistsipliinist kinnipidamise;

4.2.8. sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.9. esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

Lisa 2
Kinnitatud
Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 1999. a määrusega nr 10

Tallinna Sisekontrolli Ameti teenistujate koosseis

Ametikoha nimetus Ametikohtade arv Teenistuja liik
Ameti juhataja -- linna sisekontrolör 1 juhtivametnik
Juhataja abi 1 vanemametnik
Jurist 1 vanemametnik
Siseaudiitor 5 vanemametnik
Kokku 8