Teksti suurus:

Taastuvast energiaallikast toodetava elektrienergia osakaalu määramise tingimused ja kord elektrienergia tootmisel kombineeritult taastuvast ja muust energiaallikast

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 23, 347

Taastuvast energiaallikast toodetava elektrienergia osakaalu määramise tingimused ja kord elektrienergia tootmisel kombineeritult taastuvast ja muust energiaallikast

Vastu võetud 23.02.2004 nr 33

Määrus kehtestatakse « Elektrituruseaduse» (RT I 2003, 25, 153) § 58 lõike 7 alusel.

§1. Reguleerimisala

Käesolev määrus sätestab taastuvast energiaallikast toodetava elektrienergia osakaalu määramise tingimused ja korra elektrienergia tootmisel kombineeritult taastuvast ja muust energiaallikast.

§2. Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) kütusepartii – kütuse kogus, mis on tarnitud samaaegselt samast lähtekohast sama mootorsõidukiga või selle koosseisu kuuluva haagisega samalt saatjalt samale saajale samasse sihtkohta;
2) tarbitud kütus – vahetult kütuse etteande süsteemi kaudu elektrienergia tootmisseadmesse antud kütus.

§3. Energiaallikate kasutamise ja toodetud elektrienergia koguse arvestus

(1) Kombineeritult nii taastuvast energiaallikast kui ka muust energiaallikast elektrienergia tootja (edaspidi tootja) peab igakuulist arvestust elektrienergia tootmisel tarbitud kütuse koguse kohta erinevate kütuste lõikes.

(2) Tootja peab igakuulist arvestust kogu toodetud elektrienergia ja sealhulgas taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia kohta.

§4. Tarbitud kütuse energiasisalduse arvutamine

(1) Kalendrikuul energia tootmiseks tarbitud kütuse summaarne energiasisaldus Qkogu arvutatakse järgmise valemi abil:

kus

Vgk – kalendrikuul tarbitud gaasi kogus, Nm3 ;

qgk – kalendrikuul tarbitud gaasi alumine kütteväärtus, kJ/Nm3;

n –tootja poolt kasutatav gaasiallikate arv;

mvk – kalendrikuul tarbitud vedelkütuse kogus, kg;

qvk,kk – kalendrikuul tarbitud vedelkütuse kaalutud keskmine alumine kütteväärtus, kJ/kg;

mtk – kalendrikuul tarbitud tahkekütuse kogus, kg;

qtk – kalendrikuul tarbitud tahkekütuse kaalutud keskmine alumine kütteväärtus, kJ/kg;

p –kalendrikuul tarbitud tahkekütuseliikide arv.

(2) Energia tootmiseks tarbitud taastuva kütuse energiasisaldus Q taast kalendrikuus arvutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud valemi abil arvestades valemis vaid taastuva kütuse koguseid ja kütteväärtust.

§5. Kütteväärtuse määramine

(1) Iga kütusepartii kütteväärtus peab olema määratud ja dokumenteeritud.

(2) Kütuse kütteväärtuse määramise korraldab elektrienergia tootja, kui kütuse tarnelepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

(3) Kütteväärtus määratakse:
1) kütuse proovi analüüsi meetodil, mille käigus määratakse proovi kütteväärtus vahetult või
2) arvutuslikult, määrates kütust iseloomustava muu näitaja ning leides seejärel vastava valemiga kütuse kütteväärtus.

(4) Kütteväärtust analüüsi meetodil võib määrata vastava kütuse analüüsiks akrediteeritud katselabor.

(5) Kütteväärtuse arvutusliku määramise võib vajalike andmete olemasolul teha tootja.

(6) Üheliigilise kütuse kütteväärtuse ühe arvestusperioodi kohta võib määrata antud kütuse ühtlustatud proovi alusel. Ühtlustatud proov on kütuse kogus, mis on moodustatud iga kütusepartii proovist võrdeliselt selle kütusepartii osakaalule arvestusperioodi jooksul tarbitud kütuse koguses.

(7) Kütteväärtuse määramist tõendavaks dokumendiks on:
1) akrediteeritud katselabori katseprotokoll või
2) kütuse ostu-müügileping, mis sisaldab kütteväärtuse näitajat või
3) kütuse vastuvõtmist tõendav saatedokument või muu dokument, mis sisaldab kütteväärtuse näitajat või kütteväärtuse arvutamiseks vajalikke näitajaid.

(8) Kütteväärtuse arvutuslikuks määramiseks koostab tootja juhendi. Juhendis peab sisalduma arvutamise aluseks olevate näitajate määramise metoodika või protseduur, valem ja tulemuse dokumenteerimise viis.

(9) Tootja peab tagama, et käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud juhendis kirjeldatud näitaja määramise metoodika ja protseduur kindlustavad näitaja määramise täpsuse ja minimaalse mõõtmiste vea. Protseduur ja metoodika loetakse nõuetekohaseks, kui nad vastavad rahvusvaheliste, regionaalsete või rahvuslike standardiorganisatsioonide poolt vastu võetud asjakohastele standarditele.

§6. Kütuse koguse määramine

(1) Tarbitud maagaasi ja vedelkütuse kogused peavad olema mõõdetud.

(2) Tahke kütuse kogus määratakse kaaludes või arvutuslikult.

(3) Tahke kütuse koguse arvutuslikul määramisel peab § 5 lõikes 8 nimetatud juhendis sisalduma tahke kütuse koguse määramise viis.

§7. Taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia osakaalu määramine

Kalendrikuul taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia kogus arvutatakse järgmise valemi abil:

kus

Et – kalendrikuul taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia kogus, kWh;

Ee – kogu toodetud elektrienergia kogus kalendrikuul, kWh.

Minister Meelis ATONEN
Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json