Teksti suurus:

Kose Teeninduskooli ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli ümberkorraldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.02.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 21, 336

Kose Teeninduskooli ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli ümberkorraldamine

Vastu võetud 25.02.2004 nr 109

«Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 473) § 35 lõike 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korraga» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828; 2002, 91, 525; 99, 585):

1. Õppetöö efektiivsuse tõstmiseks ning ressursside tõhusamaks kasutamiseks korraldada 1. septembriks 2004. a ümber Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad Kose Teeninduskool ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, liites Kose Teeninduskooli Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooliga ning lõpetades Kose Teeninduskooli tegevuse.

2. Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus.

3. Haridus- ja teadusministril moodustada 15. märtsiks 2004. a Kose Teeninduskooli ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli ümberkorraldamiskomisjon.

4. Haridus- ja teadusministril:
1) sulgeda ümberkorraldamise tulemusel tegevuse lõpetava Kose Teeninduskooli eelarve seisuga 31. august 2004. a;
2) kinnitada ümberkorraldatud Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli eelarve 1. septembriks 2004. a;
3) kehtestada ümberkorraldatud Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli põhimäärus 1. septembriks 2004. a;
4) tunnistada Kose Teeninduskooli ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli põhimäärused kehtetuks 1. septembrist 2004. a.

5. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleril teatada ümberkorraldatavate kutseõppeasutuste direktoritele ümberkorraldamisotsusest hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

6. Punktis 3 nimetatud ümberkorraldamiskomisjonil esitada Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra» punktis 55 nimetatud asutustele riigivara üleandmise-vastuvõtmise aktid ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktid 15 päeva jooksul nende kinnitamise või allakirjutamise päevast arvates.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json