Teksti suurus:

Häädemeeste Huvikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 51, 419

Häädemeeste Huvikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 14.01.2004 nr 1

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2, Häädemeeste Vallavolikogu määrab:

1. Asutada Häädemeeste Vallavalitsuse hallatav asutus Häädemeeste Huvikeskus 1. veebruarist 2004. a.

2. Kinnitada Häädemeeste Huvikeskuse põhimäärus (lisatud).

3. Registreerida Häädemeeste Huvikeskus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

4. Määrus jõustub 21. jaanuaril 2004. a.

Volikogu esimees Tõnu ARUMÄE

Lisa
Kinnitatud
Häädemeeste Vallavolikogu 14. jaanuari 2004. a
määrusega nr 1

HÄÄDEMEESTE HUVIKESKUSE PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1. Häädemeeste Huvikeskus (edaspidi huvikeskus) on Häädemeeste Vallavalitsuse hallatav asutus.

2. Huvikeskuse aadress on Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik, Pärnu mnt 32.

3. Huvikeskusel võib olla oma pitsat ja Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kinnitatud sümboolika.

4. Huvikeskusel on Häädemeeste valla eelarve koosseisus oma alaeelarve.

5. Huvikeskuse teeninduspiirkond on Häädemeeste vald.

6. Huvikeskuse põhimääruse ja selles tehtavad muudatused kinnitab Häädemeeste Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

7. Huvikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest, Häädemeeste Vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

II. ÜLESANDED

8. Huvikeskuse põhiülesanne on Häädemeeste aleviku ja seda ümbritsevate külade elanikele huvitegevuse võimaluste pakkumine ning nende kultuuriline teenindamine.

9. Huvikeskuse ülesanded:
9.1. isetegevus- ja huvialaringide tegevuse korraldamine;
9.2. piirkonna elanikele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine;
9.3. kultuuriürituste korraldamine;
9.4. huvikursuste, õpperingide ja koolitusürituste korraldamine teeninduspiirkonna lastele, noortele ja täiskasvanutele;
9.5. noorsootöö korraldamine Häädemeeste piirkonnas;
9.6. riiklike ja ülevallaliste tähtpäevade tähistamise korraldamine;
9.7. tasuliste etenduste ja meelelahutusürituste korraldamine ja vahendamine;
9.8. koostöö kultuuri- ja haridusasutustega ja teiste organisatsioonidega;
9.9. muude õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine.

III. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

10. Huvikeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
10.1. saada vajalikku teavet vallavalitsuselt ja vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt;
10.2. korraldada tasulisi huvi- ja õpperinge ning üritusi ja vahendada tasulisi üritusi;
10.3. pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes huvikeskuse ülesannete täitmiseks läbirääkimisi füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning sõlmida nendega lepinguid;
10.4. võtta või anda lühiajaliselt rendile huvikeskuse ruume ja inventari ning saada selle eest tasu vallavalitsuse poolt kehtestatud suuruses.

11. Huvikeskus on kohustatud
11.1. tagama kultuuritegevuse järjepidevuse Häädemeeste piirkonnas;
11.2. kindlustama ringide tegevuse ja kultuuriürituste korraldamisel kvaliteedi- ning üldtunnustatud eetika- ja moraalinõuete täitmise;
11.3. tagama tasuliste teenuste pakkumisel rahandusalaste nõuete täitmise;
11.4. tagama oma tegevuse korraldamisel kõigi asjaosaliste turvalisuse ja ohutud tegutsemistingimused;
11.5. majandama tulemuslikult tema kasutusse antud ruume, rajatisi ja inventari;
11.6. täitma talle pandud ülesandeid korrektselt ja tähtaegselt;
11.7. teatama vallavalitsusele kõigist takistustest, mis ei võimalda täita oma ülesandeid või kinni pidada sõlmitud kokkulepetest;
11.8. esitama õigeaegselt vallavalitsusele tema poolt nõutud informatsiooni ja aruanded.

IV. JUHTIMINE

12. Huvikeskuse tööd juhib juhataja.

13. Huvikeskuse juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist ning huvikeskuse juhatajale määrab palga vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu ning täidab muid tööandja õigusi vallavanem. Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus konkursi.

14. Juhataja
14.1. juhib huvikeskuse tegevust kooskõlas põhimäärusega ja vastavalt ametijuhendile ning vastutab huvikeskuse üldseisundi, arengu ja huvikeskusele pandud ülesannete täitmise eest;
14.2. korraldab huvikeskuse asjaajamist;
14.3. annab huvikeskuse sisemise tööga seotud küsimustes käskkirju;
14.4. võtab tööle töötajaid ja ringijuhte ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud ning määrab töötasud vallavolikogu poolt kinnitatud töötasustamise aluste alusel;
14.5. osaleb huvikeskuse eelarve koostamisel;
14.6. vastutab huvikeskuse kinnitatud eelarve täitmise eest;
14.7. esindab huvikeskust ilma täiendavate volitusteta;
14.8. tagab huvikeskuse valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
14.9. tagab tasuliste teenuste osutamisel kõigi rahandusalaste nõuete ja eeskirjade täitmise;
14.10. peab läbirääkimisi, sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid oma pädevuse piires;
14.11. täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

15. Huvikeskuse sisulise töö korraldamise oluliste küsimuste lahendamiseks, huvikeskuse arengu kavandamiseks ja tema tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks võidakse moodustada huvikeskuse nõukogu, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus.

16. Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.

17. Nõukogu kinnitab oma esimesel töökoosolekul nõukogu töökorra.

18. Nõukogu esitab ettepanekud huvikeskuse tegevuse parandamiseks ja asutuse arendamiseks juhatajale ja vallavalitsusele.

V. STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

19. Huvikeskuse personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest. Huvikeskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab vallavolikogu. Töötamine huvikeskuses toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

20. Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab need huvikeskuse juhataja vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

21. Huvikeskuse poolt korraldatavate tasuliste ürituste eest võetava tasu suurus kooskõlastatakse vallavalitsusega.

VI. FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

22. Huvikeskust finantseeritakse vallaeelarvest, riigieelarvest, sponsorite ja eraisikute annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt, sihtkapitalidest ja fondidest.

23. Huvikeskuse vara moodustavad Häädemeeste valla poolt talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud hoone, inventar ja muu vara.

24. Huvikeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste (sh ruumide ja inventari kasutamine) eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

25. Huvikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

26. Teenistuslikku järelevalvet huvikeskuse tegevuse üle korraldab vallavalitsus.

VII. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

27. Huvikeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu õigusaktides ettenähtud korras.

28. Huvikeskuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vähemalt kolm kuud enne kavandatavat tähtaega.

/otsingu_soovitused.json