Teksti suurus:

Täitmisplaan

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2005
Avaldamismärge:

Täitmisplaan

Vastu võetud 29.11.2000 nr 55
RTL 2000, 126, 2016
jõustumine 17.12.2000

Muudetud järgmiste justiitsministri määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

24. 01. 2001 nr 10 ( RTL 2001, 18, 247) 11. 02. 2001

13. 08. 2001 nr 57 ( RTL 2001, 102, 1402) 24. 08. 2001

03. 06. 2002 nr 33 ( RTL 2002, 66, 1029) 22. 06. 2002

30. 09. 2002 nr 64 ( RTL 2002, 115, 1650) 15. 10. 2002

19. 03. 2003 nr 17 ( RTL 2003, 41, 593) 1. 04.2003

19. 06. 2003 nr 45 ( RTL 2003, 75, 1100)1. 07. 2003

19. 01. 2004 nr 9 ( RTL 2004, 8, 120) 26. 01. 2004

18.02.2004 nr 15 (RTL 2004, 20, 314) 01.04.2004

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) paragrahvi 5 lõike 3 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 §1. Täitmisplaani koostamise eesmärk

(1) Täitmisplaanis nähakse ette Justiitsministeeriumi valitsemisalas olevate vanglate pädevus.

(2) Kinnipeetava ja vahistatu vanglasse paigutamise ja ümberpaigutamise suhtes kohaldatakse täitmisplaanis sätestatud korda, arvestades «Vangistusseaduse» põhimõtteid.

2. peatükk

VAHISTATU PAIGUTAMINE

 §2. Vahistatu paigutamise üldjuhud

Vahistatu paigutatakse vanglasse järgmiselt (lisa 2):

1) vahistatu paigutatakse Tartu Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Ida-Viru Maakohus, Jõgeva Maakohus, Põlva Maakohus, Tartu Maakohus, Valga Maakohus, Viljandi Maakohus, Võru Maakohus, Narva Linnakohus või Järva Maakohus;
2) vahistatu paigutatakse Tallinna Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Harju Maakohus, Lääne-Viru Maakohus, Rapla Maakohus või Tallinna Linnakohus;

2¹) vahistatu paigutatakse Pärnu Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Pärnu Maakohus, Lääne Maakohus või Saare Maakohus;

3) alaealine meessoost vahistatu paigutatakse Maardu Vanglasse, sõltumata tema suhtes kriminaalmenetluses vahistamist kohaldanud kohtust;

31) noor meessoost vahistatu paigutatakse Maardu või Tallinna Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Harju Maakohus, Lääne-Viru Maakohus, Rapla Maakohus või Tallinna Linnakohus;

4) [kehtetu - RTL 2002, 115, 1650 - jõust. 15. 10. 2002]

[RTL 2003, 75, 1100 - jõust. 1. 07. 2003]

§3. Vahistatu paigutamise erandjuhud ja vahistatu ümberpaigutamine

(1) Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler võib paigutada vahistatu vanglasse § 2 järgimata, kui see on vajalik kriminaalmenetluse või vahistatu julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.

(2) Vahistatu võib täitmisplaaniga määratud vanglast paigutada teise vanglasse üksnes lõikes 1 sätestatud alustel.

[RTL 2004, 8, 120 – jõust. 26. 01. 2004]

3. peatükk

KINNIPEETAVA PAIGUTAMINE

§4. Kinnipeetava paigutamise üldjuhud

(1) Kinnipeetav paigutatakse vanglasse järgmisel t:

1) naissoost kinnipeetav paigutatakse Harku Vanglasse;

2) meessoost noor kinnipeetav paigutatakse Tallinna Vanglasse, Viljandi Vanglasse, Murru Vanglasse, Tartu Vanglasse või Pärnu Vanglasse;

3) esimest korda reaalse vangistusega karistatud meessoost kinnipeetav paigutatakse Murru Vanglasse, Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Pärnu Vanglasse;
4) vähemalt teist korda reaalse vangistusega karistatud meessoost kinnipeetav paigutatakse Murru Vanglasse, Ämari Vanglasse, Pärnu Vanglasse või Tartu Vanglasse;

5) kinnipeetava ümberpaigutamisel kinnisest vanglast avavanglasse paigutatakse ta Murru Vangla või Viljandi Vangla avavanglaosakonda 6) kohtuistungi toimumisega seoses võib kinnipeetava paigutada kas Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Pärnu Vanglasse.

(2) Lõike 1 punktides 1–4 ja 6 nimetatud paigutamise otsustab selle vangla direktor, kus kinnipeetav viibib.

[RTL 2004, 20, 314 - jõust. 01. 04. 2004]

§5. Kinnipeetava paigutamise erandjuhud

(1) Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler võib kinnipeetavat vanglasse paigutades kalduda §-st 4 kõrvale, kui see on vajalik vangla ülekoormuse tõttu või kinnipeetava julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.

(2) Eluaegse vangistusega karistatud kinnipeetav paigutatakse Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri määratud vanglasse.

(3) Kui kinnipeetavat ei ole kohtumenetluse ajaks võetud vahi alla, peab ta ilmuma vangistuse kandmiseks Pärnu Vanglasse, Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse.

[RTL 2004, 8, 120 - jõust. 26. 01. 2004]

§6. [Kehtetu - RTL 2002, 115, 1650 - jõust. 15. 10. 2002]

/otsingu_soovitused.json