Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 "Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 11, 73

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 "Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 27.02.2004 nr 50

Määrus kehtestatakse «Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841; 2000, 92, 600; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588 ja 594) § 7 lõigete 1 ja 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruses nr 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine»  (RT I 1996, 64, 1177; 1997, 50, 810; 1998, 50, 755; 1999, 49, 545; 2000, 17, 113; 2002, 41, 263; 105, 626) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine»;

2) määruse tekstist jäetakse välja sõna «eelarvevälisest».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korras» (edaspidi kord) tehakse järgmised muudatused:

1) korra pealkirjast ja punktist 1 jäetakse välja sõna «eelarvevälisest»;

2) punkti 3 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411; 2000, 51, 324; 2001, 26, 149; 48, 265; 89, 532; 93, 565; 2002, 28, 157) alusel erastatava vara erastamise ning riigivara võõrandamise korraldamisega seotud kulude katteks;»;

3) punkti 3 täiendatakse alapunktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) erastamisseaduse alusel sõlmitud riigivara erastamise ostu-müügilepingutes sätestatud kohustustest tulenevate nõuete katteks, kui neid ei ole võimalik katta käesoleva punkti alapunktide 3 ja 4 kohaselt;»;

4) punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

« 24. Raha ülekandmine reservfondist toimub pärast käesoleva korra punktides 21–23 nimetatud korralduse, käskkirja või lepingu jõustumist riigieelarve seaduse (RT I 1999, 55, 584; 92, 824; 2000, 55, 360; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588) paragrahvis 32 sätestatud korras.»;

5) punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:

« 25. Reservfondist raha eraldus on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korralduse ja ministri käskkirjaga. Reservfondist eraldatud vahendid on ülekantavad järgmisesse eelarveaastasse.»;

6) punkt 29 sõnastatakse järgmiselt:

« 29. Eraldatud vahendite sihipärase kasutamise kontrollimiseks esitatakse ja koostatakse aruandeid, arvestades käesoleva korra punktis 3 toodud sihtotstarbeid ning Vabariigi Valitsuse korraldustes ja ministri käskkirjades kindlaks määratud tingimusi.»

§ 3. Enne 1. jaanuari 2004. a Vabariigi Valitsuse korraldustega Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist eraldatud vahendid on ülekantavad järgmistesse eelarveaastatesse kuni korralduses nimetatud tähtajani või tähtaja puudumisel kuni eraldatud raha jääkide lõppemiseni või tulenevalt korra punktist 27 kasutamata jääkide tagastamiseni Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi.

Peaminister Juhan PARTS

Põllumajandusminister
rahandusministri ülesannetes Tiit TAMMSAAR

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json