Teksti suurus:

Represseeritu tunnistuse andmise korra ning taotluse ja tunnistuse vormi kehtestamine ning represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I 2004, 12, 82

Represseeritu tunnistuse andmise korra ning taotluse ja tunnistuse vormi kehtestamine ning represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine

Vastu võetud 27.02.2004 nr 52

Määrus kehtestatakse «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» (RT I 2003, 88, 589) § 8 lõike 2 alusel.

1. peatükk REPRESSEERITU TUNNISTUSI VÄLJASTAVA ASUTUSE MÄÄRAMINE 

§ 1.  Represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine

  Represseeritu tunnistusi (edaspidi tunnistus) väljastab Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi tunnistuse andja).

2. peatükk TUNNISTUSE ANDMISE KORD 

§ 2.  Tunnistuse taotlemine

  (1) Tunnistuse saamiseks esitab isik koos vormikohase taotlusega tunnistuse andjale:
  1) Eesti Vabariigi kodaniku passi või isikutunnistuse või 16. juunil 1940. a Eesti Vabariigis elamise õigust tõendava dokumendi koos isikut tõendava dokumendiga;
  2) sünnitunnistuse, kui isik taotleb enda tunnistamist vastavaks «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele;
  3) represseerimist ning repressiooni alguse ja lõpu aega tõendava dokumendi, või kui isik taotleb enda tunnistamist vastavaks «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele, vanema represseerimist ning repressiooni alguse ja lõpu aega tõendava dokumendi;
  4) «Seaduse kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta» (RT 1992, 7, 103; RT I 1993, 76, 1128) alusel tehtud rehabiliteeriva kohtuotsuse, kui isik taotleb enda tunnistamist vastavaks «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 2 lõike 1 punktis 6 sätestatud tingimustele.

  (2) Vajaduse korral tuleb taotlejal esitada muid dokumente, mis tõendavad isiku vastavust «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 2 lõigetes 1 või 2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

§ 3.  Taotluse läbivaatamine

  Tunnistuse andja vaatab taotluse ning sellele lisatud dokumendid läbi ja teeb otsuse tunnistuse väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul. Menetlustähtaega võib asja erilise keerukuse tõttu pikendada kuni 60 päeva võrra.

§ 4.  Tunnistuse kättetoimetamine

  Tunnistuse andja toimetab taotlejale tunnistuse kätte posti teel tähtkirjaga või annab isikule tunnistuse andja asukohas kätte allkirja vastu, lähtudes taotluses tehtud valikust.

§ 5.  Tunnistuse väljastamisest keeldumine

  Tunnistuse andja keeldub tunnistuse väljastamisest «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» §-s 9 sätestatud alustel.

3. peatükk TAOTLUSE VORM JA TUNNISTUSE VORM 

§ 6.  Taotluse vorm

  Taotluse vorm on toodud käesoleva määruse lisas 1.

§ 7.  Tunnistuse vorm ja tunnistusele kantavad andmed

  (1) Tunnistuse vorm on toodud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Tunnistus on valgest plastikust, suurusega 55×85 mm.

  (3) Tunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) tunnistuse number;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) tunnistuse väljaandmise alus;
  4) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi või tema poolt volitatud isiku nimi ja allkiri;
  5) väljaandja nimi ja pitser;
  6) tunnistuse väljaandmise kuupäev.

  (4) Tunnistuse tagaküljel on väike riigivapp.

  (5) Tunnistus kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 8.  Määruse rakendamine

  Kuni 1. jaanuarini 2005. a võib represseeritu «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses» sätestatud hüvitiste või soodustuste taotlemisel kasutada represseeritu tunnistuse asemel rehabiliteerimistunnistust, arhiiviteatist või muud dokumenti, millest nähtub isiku represseerimine ja asumisel oleku või vangistuse aeg.

Peaminister Juhan PARTS
Justiitsminister Ken-Marti VAHER
Riigisekretär Heiki LOOT

 

 

Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määruse nr 52 «Represseeritu tunnistuse andmise korra ning taotluse ja tunnistuse vormi kehtestamine ning represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine»
lisa 1

Justiitsminister Ken-Marti VAHER

 

Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määruse nr 52 «Represseeritu tunnistuse andmise korra ning taotluse ja tunnistuse vormi kehtestamine ning represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine»
lisa 2

Justiitsminister Ken-Marti VAHER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json