Teksti suurus:

Noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele, noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele, noorsoouuringuteks ning noorsootööasutustele toetuste taotlemise ja eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.09.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 24, 360

Noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele, noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele, noorsoouuringuteks ning noorsootööasutustele toetuste taotlemise ja eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 01.03.2004 nr 12

Määrus kehtestatakse « Noorsootöö seaduse» (RT I 1999, 27, 392; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521) § 12 lõike 2 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Määrus sätestab järgmiste toetuste taotlemise ja eraldamise tingimused ning korra:
1) toetused noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele;
2) toetused noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele;
3) toetused noorsoouuringuteks;
4) toetused noorsootööasutustele.

(2) Käesolevat määrust ei kohaldata juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetus on antud eelarveaastal reguleeritud spetsiifilise toetusprogrammi raames.

§2. Toetuse taotlemine

(1) Toetuse taotlemiseks kuulutab Haridus- ja Teadusministeerium vähemalt üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui 1. septembril, välja avaliku konkursi (edaspidi projektikonkurss) taotluste esitamiseks ühe või mitme toetuse liigi taotlemiseks.

(2) Hiljemalt 1. märtsiks teeb haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud Noortepoliitika Nõukogu haridus- ja teadusministrile ettepaneku jooksva aasta projektikonkursi tingimuste ja toetuseliikide prioriteetide kohta.

(3) Toetuse saamise taotluse esitab taotleja Haridus- ja Teadusministeeriumile vastavalt projektitoetuse taotlusvormile (lisatud).

(4) Toetuse saamise taotluse esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

§3. Toetuse eraldamine

(1) Toetusi eraldatakse riigieelarves selleks ette nähtud vahendite ulatuses.

(2) Projektikonkursile esitatud taotlused vaatab läbi Noortepoliitika Nõukogu.

(3) Noortepoliitika Nõukogu esitab haridus- ja teadusministrile hiljemalt 1. detsembriks järgmiseks aastaks toetuse saamiseks esitatud taotluste rahastamise või rahastamisest keeldumise ettepanekud koos põhjendustega.

(4) Toetuste saajad ja toetuste suurused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga ühe kuu jooksul arvates vastava aasta riigieelarve seaduse jõustumise päevast.

(5) Toetuse saajaga sõlmib haridus- ja teadusminister või volitatud ametiisik toetuse kasutamise lepingu.

§4. Aruandlus

(1) Toetuse saaja esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt toetuse saamisele järgneva aasta 15. veebruariks sisulise tegevuse ja finantsaruande.

(2) Aruande esitamata jätmise korral ei rahuldata taotleja uut taotlust kuni aruandluse esitamiseni.

§5. Kontroll

Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus kontrollida toetuse saajatele riigieelarvest eraldatud toetuste sihipärast kasutamist.

§7. Rakendussätted

(1) 2004. aastal teeb haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud Noortepoliitika Nõukogu haridus- ja teadusministrile ettepaneku jooksva aasta projektikonkursi tingimuste ja toetuseliikide prioriteetide kohta hiljemalt 1. maiks.

(2) Haridusministri 5. aprilli 1999. a määrus nr 22 «Noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele, noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele, noorsoouuringuteks ning noorsootööasutustele toetuste taotlemise ja eraldamise tingimuste ja korra kinnitamine» (RTL 1999, 63, 838; 2003, 4, 39) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Toivo MAIMETS
Kantsler Jaan KALLAS

Haridus- ja teadusministri 1. märtsi 2004. a määruse nr 12 «Noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele, noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele, noorsoouuringuteks ning noorsootööasutustele toetuste taotlemise ja eraldamise tingimused ja kord»
lisa

Haridus- ja Teadusministeeriumi
noorteosakonna juhataja kohusetäitja Piret TALUR

/otsingu_soovitused.json