Teksti suurus:

Noorteühingute aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.10.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 24, 362

Noorteühingute aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 01.03.2004 nr 14

Määrus kehtestatakse « Noorsootöö seaduse» (RT I 1999, 27, 392; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521) § 18 lõike 2 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrus sätestab noorteühingute aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimused ja korra.

§2. Taotlemise tingimused ja eesmärk

(1) Aastatoetus on summa, mida on õigus taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteühingute registrisse kantud noorteühingul, millel on vähemalt 500 liiget ja mille kohalikud üksused tegutsevad vähemalt kolmandiku maakondade territooriumil.

(2) Aastatoetuse eesmärk on noorteühingu jätkusuutlikkuse ja stabiilse arengu tagamine.

§3. Aastatoetuse taotlemine

(1) Järgmiseks kalendriaastaks aastatoetuse saamise taotlus tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumile esitada jooksva aasta 1. oktoobriks.

(2) Aastatoetuse taotlus peab olema vormistatud vastavalt noorteühingu aastatoetuse taotlusvormile (lisatud).

(3) Aastatoetuse taotlusele lisatakse noorteühingu juhatuse otsuse koopia aastatoetuse kasutamise eesmärkide kohta.

§4. Aastatoetuse eraldamine

(1) Aastatoetust eraldatakse riigieelarves selleks ette nähtud vahendite ulatuses, lähtudes noorteühingu liikmete arvust, tegevuse ulatusest ja sisust.

(2) Aastatoetuste eraldamiseks esitatud taotlused vaatab läbi haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud Noortepoliitika Nõukogu.

(3) Noortepoliitika Nõukogu esitab haridus- ja teadusministrile hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks esitatud taotluste rahastamise või rahastamisest keeldumise ettepanekud koos põhjendustega.

(4) Toetuste saajad ja toetuste suurused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga ühe kuu jooksul arvates vastava aasta riigieelarve seaduse jõustumise päevast.

(5) Aastatoetuse saajaga sõlmib haridus- ja teadusminister või tema volitatud ametiisik toetuse kasutamise lepingu.

§5. Aruandlus

(1) Aastatoetuse saaja esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt toetuse saamisele järgneva aasta 15. veebruariks sisulise tegevuse ja finantsaruande.

(2) Aruande esitamata jätmise korral ei sõlmita taotlejaga uut lepingut kuni aruandluse esitamiseni.

§6. Kontroll

Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus kontrollida aastatoetuse sihipärast kasutamist.

§7. Rakendussätted

Haridusministri 5. aprilli 1999. a määrus nr 25 «Noorteühingute aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimuste ja korra kinnitamine» (RTL 1999, 63, 841; 2003, 4, 39; 30, 437 ja 438) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Toivo MAIMETS
Kantsler Jaan KALLAS

Haridus- ja teadusministri 1. märtsi 2004. a määruse nr 14 «Noorteühingute aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimused ja kord»
lisa

Haridus- ja Teadusministeeriumi
noorteosakonna juhataja kohusetäitja Piret TALUR

/otsingu_soovitused.json