Teksti suurus:

Tartu Observatooriumi põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.02.2015, 5

Tartu Observatooriumi põhimäärus

Vastu võetud 01.03.2004 nr 15
RTL 2004, 24, 363
jõustumine 29.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2012RT I, 03.07.2012, 106.07.2012
03.09.2012RT I, 07.09.2012, 215.09.2012
11.02.2015RT I, 13.02.2015, 216.02.2015, määruses on läbivalt asendatud sõnad „haridus- ja teadusminister“ vastavas käändes sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“ vastavas käändes

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lg 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Tartu Observatoorium

 (1) Tartu Observatoorium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis tegutseb teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, teiste õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute alusel.

 (2) Tartu Observatoorium on 1808. aastal rajatud Tartu Ülikooli Tähetorni ja 1865. aastal rajatud Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi töö jätkaja. Tartu Observatoorium on Eesti ENSV Ministrite Nõukogu 22. augusti 1973. a määruse nr 374 alusel asutatud Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi õigusjärglane.

 (21) Tartu Observatooriumi nimi inglise keeles on Tartu Observatory.
[RT I, 13.02.2015, 2 - jõust. 16.02.2015]

 (3) Tartu Observatooriumil on väikese riigivapi kujutise ning oma nimega pitsat, iseseisev eelarve ning sümboolika.

§ 2.  Tartu Observatooriumi asukoht ja postiaadress

 (1) Tartu Observatoorium asub Tartu maakonnas.

 (2) Tartu Observatooriumi postiaadress on Observatooriumi 1, Tõravere, Nõo vald, 61602 Tartumaa.
[RT I, 13.02.2015, 2 - jõust. 16.02.2015]

2. peatükk PÕHITEGEVUS JA PÕHIÜLESANDED 

§ 3.  Tartu Observatooriumi põhitegevus ja -eesmärk

 (1) Tartu Observatooriumi põhitegevus on teadus- ja arendustegevus.

 (2) Tartu Observatooriumi eesmärk on edendada oma tegevusega Eesti teadust astronoomia, kaugseire, keskkonnafüüsika, kosmoseteaduse ja -tehnoloogia valdkonnas ning osutada nimetatud valdkonna teadustööl põhinevaid teenuseid.
[RT I, 13.02.2015, 2 - jõust. 16.02.2015]

§ 4.  Tartu Observatooriumi põhiülesanded

  Tartu Observatoorium:
 1) teostab Tartu Observatooriumi eesmärgiga seotud teadusharude valdkonnas alus- ja rakendusuuringuid;
 2) võtab osa avalikest konkurssidest riiklike teadus- ja arendusprogrammide täitmiseks Tartu Observatooriumi temaatikaga seotud teadusharude valdkonnas;
 3) osaleb ülikoolide õppetöös astronoomias, kaugseires, keskkonnafüüsikas, kosmoseteaduses ja -tehnoloogias ning nendega seotud teadusaladel vastavalt ülikoolidega sõlmitud lepingutele;
[RT I, 13.02.2015, 2 - jõust. 16.02.2015]
 4) loob töötajatele soodsad tingimused teadustööks, erialaseks enesetäiendamiseks ja suhtlemiseks teiste teadlastega nii kodu- kui välismaal;
 5) loob koostöös ülikoolide ning teiste asutuste ja isikutega nii Eestis kui ka teistes riikides ühiseid uurimisrühmi;
 6) [kehtetu - RT I, 13.02.2015, 2 - jõust. 16.02.2015]
 7) loob, arendab ja hangib teadustööks vajalikku aparatuuri, seadmeid, kirjandust, inventari ja muid vahendeid;
 8) osaleb Eesti ning rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevuse programmides, arendab teadus- ja tehnoloogia-alast koostööd kahe- ja mitmepoolsete lepingute alusel nii kodu- kui välismaiste partneritega;
 9) korraldab teaduskonverentse, seminare ja muid teadusüritusi, astub kohalike ja rahvusvaheliste teaduslike, teaduslik-tehniliste ning muude organisatsioonide liikmeks;
 10) annab erialast konsultatsiooni, teeb ekspertiisi ning osutab oma põhiülesannetega seotud teenuseid asutustele, ettevõtetele ja isikutele;
[RT I, 13.02.2015, 2 - jõust. 16.02.2015]
 11) propageerib teaduse saavutusi ja informeerib Eesti ja rahvusvahelist üldsust oma tegevusest;
 12) võtab avaliku teenuse korras vastu kooliõpilaste ja teiste huviliste ekskursioone, viib läbi erialaseid koolitusi ja üritusi.
[RT I, 13.02.2015, 2 - jõust. 16.02.2015]

3. peatükk TARTU OBSERVATOORIUMI JUHTIMINE 

§ 5.  Direktor

 (1) Tartu Observatooriumi juhib direktor (edaspidi direktor), kes kannab vastutust Tartu Observatooriumi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor valitakse valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud tingimustel ja korras. Direktori valimise avaliku konkursi viib läbi teadusnõukogu. Direktori valib valdkonna eest vastutava ministri moodustatud nõuandev komisjon. Valdkonna eest vastutav minister sõlmib direktoriks valitud isikuga töölepingu kuni viieks aastaks.

§ 6.  Direktori ülesanded

 (1) Direktor:
 1) juhib Tartu Observatooriumi tööd ja tagab selle tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise;
 2) esindab Tartu Observatooriumi ja sõlmib tema nimel lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning sooritab muid tehinguid;
 3) kinnitab Tartu Observatooriumi töökorraldust reguleerivad dokumendid;
[RT I, 13.02.2015, 2 - jõust. 16.02.2015]
 4) sõlmib ja lõpetab Tartu Observatooriumi töötajatega töölepingud;
 5) täidab muid Tartu Observatooriumi juhtimisega seotud ülesandeid.

 (2) Oma pädevuse piires annab direktor käskkirju.

§ 7.  Asedirektor(id)

 (1) Tartu Observatooriumi asedirektori(d) valib teadusnõukogu.

 (2) Asedirektori(te) ülesanded määrab direktor.

 (3) Direktor sõlmib asedirektori(te)ga töölepingu.

§ 8.  Teadusnõukogu

 (1) Tartu Observatooriumi teadus- ja arendustegevusega seotud küsimuste lahendamiseks käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses moodustatakse teadusnõukogu.

 (2) Teadusnõukogusse kuulub 13 liiget, kellest kaheksa liiget valitakse teadustöötajate üldkoosolekul, kolm liiget nimetab direktor Tartu Observatooriumi tegevusvaldkondades tegutsevate spetsialistide hulgast ning ühe liikme nimetab teadusnõukogusse valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 07.09.2012, 2 - jõust. 15.09.2012]

 (3) Teadusnõukogu esimeheks on direktor ja aseesimeheks direktori nimetatud teadusnõukogu liige.
[RT I, 07.09.2012, 2 - jõust. 15.09.2012]

 (4) Teadusnõukogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul valdkonna eest vastutav minister viieks aastaks.

§ 9.  Teadusnõukogu ülesanded

  Teadusnõukogu:
 1) kavandab Tartu Observatooriumi teadustööd;
 2) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid Tartu Observatooriumi põhimääruse muutmiseks;
 3) teeb direktorile ettepanekuid Tartu Observatooriumi struktuuri muutmiseks;
 4) valib õigusaktides sätestatud korras Tartu Observatooriumi asedirektor(id) ja teadustöötajad;
 41) kehtestab teadustöötajate ametinõuded, teadustöötajate valimise ja ametisse nimetamise ning atesteerimise korra;
[RT I, 13.02.2015, 2 - jõust. 16.02.2015]
 5) täidab muid õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 10.  Teadusnõukogu töökord

 (1) Teadusnõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku võib läbi viia ka side- või infotehnoloogiavahendeid kasutades.
[RT I, 07.09.2012, 2 - jõust. 15.09.2012]

 (2) Teadusnõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis.

 (3) Teadusnõukogu koosoleku kutsub kokku teadusnõukogu esimees.

 (4) Teadusnõukogu koosoleku päevakord tehakse teadusnõukogu liikmetele teatavaks hiljemalt seitse päeva enne koosolekut.

 (5) Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul (sealhulgas side- või infotehnoloogiavahendite kaudu toimuval koosolekul) osaleb vähemalt pool teadusnõukogu liikmetest, sealhulgas esimees (tema mitteosalemisel aseesimees).
[RT I, 07.09.2012, 2 - jõust. 15.09.2012]

 (6) Teadusnõukogu võtab otsuseid vastu koosolekul (sealhulgas side- või infotehnoloogiavahendite kaudu toimuval koosolekul) osalevate liikmete lihthäälteenamusega. Avalikul hääletamisel on häälte võrdse jagunemise korral otsustavaks esimehe (tema mitteosalemisel aseesimehe) hääl.
[RT I, 07.09.2012, 2 - jõust. 15.09.2012]

 (61) Teadusnõukogu võib otsuseid vastu võtta avaliku elektroonilise hääletamise teel ilma koosolekut kokku kutsumata. Otsuse vastuvõtmiseks elektroonilise hääletamise teel on vajalik teadusnõukogu liikmete lihthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks esimehe (tema mitteosalemisel aseesimehe) hääl.
[RT I, 07.09.2012, 2 - jõust. 15.09.2012]

 (7) Teadusnõukogu otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees (tema mitteosalemisel aseesimees) ja protokollija.

 (8) Teadusnõukogu koosolekul võivad osaleda kõik Tartu Observatooriumi töötajad (kui ei ole otsustatud teisiti), teadusnõukogu otsused tehakse töötajatele teatavaks.

§ 11.  Tartu Observatooriumi rahvusvaheline nõukogu

 (1) Tartu Observatooriumi rahvusvaheline nõukogu on oma eriala rahvusvahelistest tippspetsialistidest koosnev kuni kuueliikmeline nõuandev kogu.

 (2) Rahvusvaheline nõukogu nõustab Tartu Observatooriumi teadus- ja arendustegevuse suundade valikul ning annab soovitusi muudes Tartu Observatooriumi põhitegevusega seotud küsimustes.

 (3) Rahvusvahelise nõukogu koosseisu kinnitab direktor teadusnõukogu ettepanekul.

4. peatükk VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 12.  Tartu Observatooriumi vara

 (1) Tartu Observatooriumil on oma tegevuse läbiviimiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud materiaalsed väärtused.

 (2) Tartu Observatoorium kasutab ja käsutab vara õigusaktidega sätestatud korras.

 (3) Tartu Observatooriumi ruume ja vahendeid võivad direktori loal kasutada üliõpilased ja teadusliku koostöö partnerid.

§ 13.  Finantseerimine

 (1) Tartu Observatooriumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, Tartu Observatooriumi majandustegevusest (õppetegevus, sh täiendusõpe, erialased konsultatsioonid, ekspertiis, ekskursioonide vastuvõtmine) laekuvast tulust ning muudest allikatest.

 (2) Tartu Observatooriumi finantseerimine riigieelarvest toimub riiklike teadus- ja arendusprogrammide ning teiste uurimis- ja arendustoetuste kaudu.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

 (3) Tartu Observatooriumi infrastruktuurikulud kaetakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.

5. peatükk ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 14.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Tartu Observatoorium peab finants- ja statistilist arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

 (2) Tartu Observatooriumile riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ja instituudi tegevuse vastavust põhikirjast tulenevatele eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega sätestatud korras.

6. peatükk ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 15.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Tartu Observatooriumi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu ettepaneku.

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 16.  Rakendussäte

  Käesolev määrus jõustub 29. märtsil 2004. a.