Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruse nr 53 "Tehnilise loa väljastamise kord" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 26, 419

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruse nr 53 "Tehnilise loa väljastamise kord" muutmine

Vastu võetud 02.03.2004 nr 37

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580; 2003, 23, 136; 88, 594) § 19 lõike 13 ja § 68 lõike 6 alusel.

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruses nr 53 «Tehnilise loa väljastamise kord» (RTL 2000, 81, 1189; 2002, 120, 1753; 2003, 48, 696; 2004, 14, 191) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 51 ja 61 järgmises sõnastuses:

« (51) Kosmoseside maajaama või satelliit-ringhäälingu maajaama paigaldamise ja kasutamise loa saamiseks võib esitada Euroopa Kommunikatsioonibüroo (European Communications Office) (edaspidi ECO) kaudu ECO poolt kehtestatud vormi kohase taotluse, millele lisatakse ECO Interneti koduleheküljel toodud lisad (edaspidi ECO vormikohane taotlus).»;

« (61) Kosmoseside maajaama või satelliit-ringhäälingu maajaama paigaldamise ja kasutamise loa taotlemisel ECO kaudu rakendatakse peatükkides 1 kuni 3 toodud raadiosaateseadme paigaldamise ja kasutamise loa väljastamise sätteid, arvestades peatükis 3 1 toodud erisusi.»;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kosmoseside maajaama või satelliit-ringhäälingu maajaama paigaldamise loa taotlemisel ECO kaudu esitatakse Sideametile vastav ECO vormikohane taotlus.»;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kosmoseside maajaama või satelliit-ringhäälingu maajaama kasutamise loa taotlemisel ECO kaudu esitatakse Sideametile vastav ECO vormikohane taotlus.»;

4) paragrahvi 11 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 14 lõike 6 punkti 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) vajadusel raadiosaateseadme seerianumber.»;

6) määrust täiendatakse peatükiga 31 järgmises sõnastuses:

«31. peatükk
RAADIOSAATESEADME PAIGALDAMISE JA KASUTAMISE LOA VÄLJASTAMINE EUROOPA KOMMUNIKATSIOONIBÜROO KAUDU

§ 151. Raadiosaateseadme paigaldamise ja kasutamise loa taotluse läbivaatamine

(1) Kui Sideamet leiab, et taotleja ei ole ECO vormikohases taotluses esitanud kõiki nõutavaid andmeid või lisanud sellele kõiki nõutud dokumente, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotluse esitajale antakse tähtaeg täiendavate andmete esitamiseks, teavitades sellest ECO-t.

(2) Sideameti peadirektori käskkiri taotluse läbi vaatamata jätmise kohta tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse kohe ECO-t.

§ 152. Raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise otsus ja loa väljastamine

(1) Sideameti peadirektori käskkirjast väljavõte raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise või sellest keeldumise kohta edastatakse taotlejale tähitud postiga taotluses esitatud aadressil või elektrooniliselt. Raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamisest või sellest keeldumisest teavitatakse kohe ECO-t.

(2) Kui taotleja ei ole ettenähtud aja jooksul pöördunud Sideametisse raadiosaateseadme paigaldamise loa kättesaamiseks ja Sideamet ei ole tuvastanud riigilõivu tasumist, siis tühistatakse raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise otsus, teavitades sellest taotlejat ning ECO-t.

§ 153. Raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise otsus ja loa väljastamine

(1) Kui taotleja ei ole teavitanud Sideametit raadiosaateseadmete paigaldamisest kahe nädala möödumisel arvates raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise päevast, esitab Sideamet posti teel või elektrooniliselt taotlejale järelepärimise raadiosaateseadmete paigaldamise kohta.

(2) Juhul kui raadiosaateseadmed ei ole järelepärimise saamise momendiks veel paigaldatud, teatab taotleja Sideametile uue eeldatava raadiosaateseadmete paigaldamise kuupäeva. Märgitud kuupäeval teeb Sideamet täiendava järelepärimise ning teostab esmase ülevaatuse pärast raadiosaateseadmete paigaldamise kohta kinnituse saamist.

(3) Raadiosaateseadme kasutamise loa taotluse menetlemist alustatakse pärast raadiosaateseadme paigaldamise kohta kinnituse saamist.

(4) Sideamet korraldab esmase ülevaatuse kahekümne päeva jooksul pärast taotleja poolt raadiosaateseadme paigaldamise kohta esitatud kinnitust ja riigilõivu tasumist.

(5) Sideamet otsustab raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kümne päeva jooksul pärast ülevaatuse teostamist.

(6) Sideameti peadirektori käskkirjast väljavõte raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise või sellest keeldumise kohta edastatakse taotlejale tähitud postiga taotluses esitatud aadressil või elektrooniliselt. Raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamisest või sellest keeldumisest teavitatakse kohe ECO-t.

(7) Kui taotleja ei ole teatises toodud ajavahemikul raadiosaateseadme kasutamise loa kättesaamiseks Sideametisse pöördunud ja Sideamet ei ole tuvastanud riigilõivu tasumist, siis on Sideametil õigus tühistada raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise otsus ning selle tulemusena tühistada raadiosaateseadme paigaldamise otsus ning raadiosageduskanalite reserveerimine, teavitades sellest taotlejat ning ECO-t.»

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json