Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Väljaandja:Valga Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 1999, 31, 372

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Vastu võetud 29.09.1999 nr 10

Kuulanud ära linnahooldusameti juhataja Endel Rebase ettekande ning kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269) paragrahvi 2 lõike 1 alusel, Valga Linnavolikogu määrab:

1. Kehtestada teede ja tänavate sulgemise maks (lisatud).

2. Käesoleva määruse jõustumisel kaotavad kehtivuse Valga Linnavolikogu 18. detsembri 1996. a määrus nr 2 «Teede ja tänavate sulgemise maksu uue redaktsiooni kinnitamine» (RTL 1996, 34, 232) ja 27. novembri 1997. a määrus nr 15 ««Valga Linnavolikogu 18. detsembri 1996. a määruse nr 2 «Teede ja tänavate sulgemise maksu uue redaktsiooni kinnitamine» muutmine»» (RTL 1998, 2/3, 34).

3. Määrata maksumääruse lisa punkti 3.3 jõustumise tähtajaks 1. jaanuar 2000. a.

Volikogu esimees Ene KULASALU

Lisa
Valga Linnavolikogu 29. septembri 1999. a määrusele nr 10

Teede ja tänavate sulgemise maks

1. Maksu objekt

1.1. Tee on maantee, puiestee, tänav või mõni muu liikluseks kasutatav rajatis koos seda moodustavate sõidu- ja kõnnitee, teepeenarde, haljasalade, eraldus-, haljas- või muude ribadega. Mõiste hõlmab ka teega külgnevale alale sõidu- või sealt väljasõidu teed, eraldi asuvat jalgrattateed, kõnniteed ning parklat ja puhkekohta.

1.2. Teede ja tänavate sulgemise maksuga (edaspidi maks) maksustatakse linna üldkasutatavate teede (edaspidi territoorium) täielik või osaline sulgemine, kui see on põhjustatud:

1.2.1. ehitus- või remonttööde tegemisest;

1.2.2. avalike ürituste korraldamisest;

1.2.3. avalike koosolekute korraldamisest;

1.2.4. muude ürituste korraldamisest;

1.2.5. muudest juhtumitest.

2. Maksu maksja

2.1. Maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud, kes seoses punktis 1.2 nimetatud tööde tegemisega ja ürituste korraldamisega taotlevad Valga Linnavalitsuselt (edaspidi linnavalitsus) õigust osaliseks või täielikuks territooriumi sulgemiseks.

2.2. Teede ja tänavate sulgemise loa väljaandmist korraldab linnavalitsus.

3. Maksumäärad

3.1. Maksumäärad sõltuvad territooriumist, sulgemise kestusest ja põhjusest ning on järgmised:

3.1.1. territooriumide sulgemine ehitus- või remonttöödeks päevasel ajal kella 7.00–19.00:

a) intensiivse liiklusega tänavad 1400 krooni päevas;

b) teised asfaltkattega tänavad 700 krooni päevas;

c) kruuskattega tänavad, kõnniteed, kvartalisisesed sõiduteed, parklad, väljakud, pargid ja puhkealad 300 krooni päevas;

3.1.2. territooriumide sulgemine üritusteks:

a) intensiivse liiklusega tänavad ja nendele suubuvad tänavad 200 krooni tunnis;

b) teised tänavad, kõnniteed, kvartalisisesed sõiduteed, parklad, väljakud, pargid ja puhkealad tasuta (loa taotlemine kohustuslik).

3.2. Territooriumide omavolilisel sulgemisel on maksumäär 8000 krooni päevas.

3.3. Uue ja pinnatud asfaltkatte garantiiaja kehtivuse ajal üleskaevamisel korrutatakse maksumäär koefitsiendiga 10,0.

3.4. Territooriumite sulgemise loa tähtaja ületamisel korrutatakse maksumäär koefitsiendiga 2,0.

4. Maksusoodustused

4.1. Maksust on vabastatud:

4.1.1. avariitöödest tingitud sulgemised 24 tunni jooksul arvates sulgemisest;

4.1.2. öised sulgemised kella 19.00–7.00;

4.1.3. sulgemised, mis on seotud linnavalitsuse poolt korraldatavate ürituste läbiviimisega;

4.1.4. linnavalitsuse tellimisel tehtavatest töödest tingitud sulgemised vastavalt lepingus sätestatud tähtajale.

4.2. Maksusoodustused on:

4.2.1. pühapäeval ja riiklikel pühadel korrutatakse maksumäär koefitsiendiga 0,4;

4.2.2. tänavatel kuni ühe sõiduraja sulgemisel korrutatakse maksumäär koefitsiendiga 0,5;

4.2.3. sulgemine ehitus- ja remonditöödeks, millega ei kaasne teekatte, muru või pinnase kahjustamine, ning ühe kõnnitee sulgemisel korrutatakse maksumäär koefitsiendiga 0,6.

4.3. Maksust vabastusi ja maksusoodustusi ei rakendata punktis 3.2 ja 3.4 nimetatud juhtudel.

4.4. Linnavalitsusel on õigus teede ja tänavate sulgemisel kehtestada täiendavaid soodustariife või anda maksust vabastamise korraldusi.

5. Maksu tasumise kord

5.1. Maks tasutakse linnavalitsusest väljastatud arve alusel.

5.2. Kui territooriumi sulgemise eest on tasutud, kuid territooriumi ei suletud või suleti arvestatust lühema tähtaja jooksul, tagastatakse liigselt tasutud summa ühe kuu jooksul pärast vastava kirjalik avalduse esitamist.

6. Vaidluste lahendamise kord

Maksu maksjal on õigus 30 kalendripäeva jooksul arve saamisest arvates esitada vastulause teede ja tänavate sulgemise maksuga maksustamise kohta linnavalitsusele.

7. Lõppsätted

Intensiivse liiklusega tänavateks loetakse järgmised tänavad:

Kesk, Vabaduse, Pärna pst (Kesk kuni Tartu), Riia, Raja, Sepa, Tartu, Pikk (Tartu kuni Vahtra), J. Kuperjanovi, Kungla, Vahtra, Jaama pst, Võru, Aia, Puiestee, Viljandi.