Teksti suurus:

Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise, pikendamise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning metsakorraldustööde tegevusloa vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2004, 25, 406

Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise, pikendamise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning metsakorraldustööde tegevusloa vorm

Vastu võetud 03.03.2004 nr 8

Määrus kehtestatakse « Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 9, 53) §-de 51 lõike 9 ja 52 lõike 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Metsakorraldustööde tegevusluba

Metsakorraldustööde tegevusluba (edaspidi luba) annab isikule õiguse teha metsakorraldustöid.

§2. Metsakorraldustööde tegevusloa andja

Metsakorraldustööde tegevusloa annab ja seda pikendab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi loa andja) pärast ekspertkomisjonilt (edaspidi komisjon) nõusoleku saamist.

§3. Ekspertkomisjoni koosseis ja töökord

(1) Komisjonis on vähemalt viis liiget. Komisjoni moodustamisel määrab keskkonnaminister komisjoni esimehe.

(2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni koosseisust komisjoni aseesimehe, kes asendab komisjoni esimeest tema äraolekul.

(3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm liiget, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees.

(4) Komisjon võtab vastu otsuseid häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on määrav komisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl.

(5) Komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees.

(6) Komisjoni otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud komisjoni liikmed. Kui komisjoni liikmel on komisjoni seisukohaga võrreldes eriarvamus, kantakse see eriarvamusel olija taotlusel protokolli.

(7) Komisjoni teenindab loa andja. Komisjonile määratud andmed ja dokumendid edastatakse loa andja postiaadressil.

(8) Komisjoni protokolle ning komisjoni tööga seotud dokumente ja muud materjali säilitab loa andja 6 aastat.

2. peatükk
METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA TAOTLEMINE

§4. Loa taotlemine

(1) Loa saamiseks esitab taotleja loa andjale käesoleva määruse lisas 1 antud vormi kohase taotluse.

(2) Taotlusele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
1) Maksu- ja Tolliameti kohaliku asutuse poolt mitte varem kui 2 nädalat enne taotluse esitamist väljastatud tõend taotlejal maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
2) nimekiri taotleja juures metsakorraldustöid tegevatest isikutest, kus märgitakse isiku nimi, isikukood, metsakorraldaja tunnistuse number ja väljastamise aeg, töölepingu sõlmimise või ametisse nimetamise käskkirja kuupäev;
3) nimekiri taotleja poolt metsakorraldustööde tegemiseks kasutatavatest ja nõuetele vastavatest tehnilistest vahenditest;
4) tõend füüsilisest isikust ettevõtja, keda ei ole kantud äriregistrisse, registreerimise kohta maksukohustuslaste registris.

(3) Loa andja registreerib loa taotluse kohe pärast selle saamist.

(4) Loa andja kontrollib taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud nõuetele selle saamisest arvates 15 päeva jooksul.

(5) Loa andjal on õigus nõuda taotlejalt või teistelt isikutelt taotluses esitatud või taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks lisateavet.

(6) Loa andja säilitab taotlusi ja muid lubade menetlemisega seotud dokumente 6 aastat.

3. peatükk
METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA ANDMINE JA PIKENDAMINE

§5. Loa andmise otsustamine

(1) Loa andja edastab komisjonile taotluse koos selle lisadega hiljemalt 15 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest. Mittenõuetekohase taotluse saamisel hakkab edastamise tähtaeg kulgema taotleja poolt puuduste kõrvaldamisest.

(2) Komisjoni koosolekule, kus taotlus läbi vaadatakse, kutsutakse vajaduse korral taotleja esindaja.

(3) Komisjonil on õigus vajadusel nõuda loa taotlejalt asjasse puutuvate täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

(4) Komisjon selgitab 30 päeva jooksul taotluse loa andjalt saamisest välja taotleja vastavuse «Metsaseaduse» § 51 lõikes 2 sätestatud nõuetele, sealhulgas taotlejal nõutud kvalifikatsiooniga töötajate olemasolu, ning taotleja tehniliste vahendite vastavuse nõuetele ja teeb otsuse loa andmiseks nõusoleku andmise või mitteandmise kohta.

(5) Komisjon võib otsuse ettevalmistamisele kaasata eksperte väljastpoolt komisjoni.

(6) Loa andja teeb otsuse loa andmise või andmisest keeldumise kohta ja saadab selle ärakirja loa taotlejale 7 päeva jooksul komisjonilt käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsuse saamisest.

(7) Luba vormistatakse A4-formaadis vähemalt ühe turvaelemendiga ja selle vorm on antud käesoleva määruse lisas 2. Loa andja väljastab loa taotlejale allkirja vastu.

(8) Loa andja avaldab loa saanud isikute nimekirja oma veebilehel 7 päeva jooksul arvates loa andja poolt otsuse tegemisest.

(9) Loa andja peab metsakorraldustööde tegevusluba omavate isikute registrit.

§6. Loa pikendamine

(1) Luba pikendatakse «Metsaseaduse» § 51 lõikes 8 toodud tingimuste olemasolul.

(2) Taotlus loa pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt 2 kuud enne loa kehtivusaja lõppu.

Loa pikendamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-des 4–5 sätestatut.

4. peatükk
METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA PEATAMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

§7. Loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Kui ilmnevad «Metsaseaduse» § 52 lõike 2 punktides 1–3 sätestatud asjaolud, siis loa andja võib oma otsusega:
1) teha loa omajale ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks ning peatada loa kehtivuse puuduste kõrvaldamiseni;
2) tunnistada loa kehtetuks ja määrata tähtaja pooleliolevate tööde lõpetamiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuste ärakirjad toimetatakse loa omajale kätte väljastusteatega tähtkirjaga järgmiselt:
1) loa kehtivuse peatamise otsus hiljemalt järgmisel tööpäeval otsuse tegemisest;
2) loa kehtetuks tunnistamise otsus 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

(3) Isik võib loaga lubatud tegevust jätkata, kui loa andja on oma otsuse loa kehtivuse peatamise kohta tühistanud.

(4) Juhul kui loa omaja ei kõrvalda puudusi ettekirjutuses ettenähtud aja jooksul, tunnistab loa andja loa kehtetuks.

Minister Villu REILJAN
Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 3. märtsi 2004. a määruse nr 8
lisa 1

Keskkonnaministri 3. märtsi 2004. a määruse nr 8
lisa 2

/otsingu_soovitused.json