HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioon

HALDUSÕIGUSTeabeõigus, andmekogud ja statistika

Teksti suurus:

Majandustegevuse registri seadus (lühend - MTRS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2004, 12, 79

Välja kuulutanud
Vabariigi President
02.03.2004 otsus nr 542

Majandustegevuse registri seadus

Vastu võetud 11.02.2004

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab majandustegevuse registri andmete koosseisu, majandustegevuse registri pidamise ja selle üle järelevalve teostamise üldised alused.

  (2) Kui erinõuetega tegevusaladel tegutsevate isikute ja asutuste majandustegevuse registris registreerimise või tegevusloa kohta andmete avalikustamise menetlus on reguleeritud teise seadusega, kohaldatakse käesolevat seadust teisest seadusest tulenevate erisustega.

  (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527), arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.  Majandustegevuse register ja selle pidamise eesmärk

  (1) Majandustegevuse register (edaspidi register) on asutatud erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate, seadusega nimetatud asutuste, sihtasutuste ja mittetulundusühingute (edaspidi ettevõtja) üle avalikkusele kättesaadaval viisil arvestuse pidamise ja järelevalve teostamise eesmärgil.

  (2) Erinõudega tegevusala on majandustegevuse valdkond, millel tegutsemiseks on seadusega sätestatud majandustegevuse registri registreeringu või tegevusloa olemasolu nõue.

§ 3.  Registri pidamise üldpõhimõtted

  (1) Register ei ole andmekogu andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158) tähenduses. Registri pidamisele kohaldatakse käesolevas seaduses reguleerimata küsimustes andmekogude seadust ja isikuandmete kaitse seadust (RT I 2003, 26, 158; õiend, 32).

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (3) Valitsusasutused kinnitavad nende ametikohtade loetelud, mida täitvad ametnikud on pädevad vastava asutuse nimel sooritama registri pidamisega seonduvaid toiminguid või andma haldusakte. Valla- ja linnavalitsused kinnitavad nende ametikohtade loetelud, mida täitvad ametnikud on pädevad vastava valla- või linnavalitsuse nimel sooritama registri pidamisega seonduvaid toiminguid. Valla- või linnavalitsuse volitusel võib haldusakte anda valla- või linnavalitsuse struktuuriüksus või valla- või linnavalitsuse asutus.

  (4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada registri pidamise korra.

§ 4.  Registripidaja

  (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium täidab registri vastutava ja volitatud töötlejana õigusaktides sätestatud registripidaja ülesandeid.

  (2) Registripidaja:
  1) tagab registri pidamise vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega registriandmete terviklikkuse ja autentsuse, registriandmete kaitse, säilimise ning arhiveerimise.

§ 5.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud andmed, millele on seadusega kehtestatud juurdepääsupiirangud.

  (2) Registripidaja tagab juurdepääsu andmetele registri veebilehelt.

  (3) Arhiivile, registritoimikule ja registreerimismenetlusega seotud dokumentidele võimaldavad registripidaja ja andmete registrisse kandjad juurdepääsu vastavalt avaliku teabe seaduses (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 25, 153; 26, 158) sätestatule.

  (4) Registriandmete ametlikult kinnitatud väljavõtteid väljastavad nii registripidaja kui ka valla- ja linnavalitsus kõigi registrisse kantud andmete osas. Andmete ametlikult kinnitatud väljavõtte väljastamise eest võetakse tasu riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26, 156 ja 160; 30, õiend; 51, 352; 66, 449; 68, 461; 71, 471; 78, 527; 79, 530; 81, 545; 88, 589 ja 591; 2004, 2, 7) sätestatud korras.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS 

§ 6.  Registri koosseis

  (1) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) ettevõtja ja tema erinõudega tegevusalal tegutsemise andmed;
  2) registripäevik;
  3) registritoimik;
  4) arhiiv.

  (2) Ettevõtja ja tema erinõudega tegevusalal tegutsemise andmed kantakse registri jagudesse vastavalt käesoleva seaduse §-des 7–9 sätestatule.

§ 7.  Registri esimene jagu

  (1) Registri esimesse jakku kantakse järgmised ettevõtja andmed:
  1) nimi;
  2) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri või maksukohustuslaste registri kood, või isikukood;
  3) aadress;
  4) sidevahendite andmed;
  5) muud seadusega sätestatud andmed.

  (2) Kui ettevõtja poolt esitatud aadress või sidevahendite andmed erinevad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud registrites olevatest andmetest, kajastatakse registris nii taotluses toodud andmed kui vastavas registris olevad andmed. Andmete vahetamine toimub ristkasutuse teel.

§ 8.  Registri teine jagu

  (1) Registri teise jakku kantakse ettevõtja tegevusala, registreeringu number ja registreerimise kuupäev ning muud andmed seadusega sätestatud ulatuses.

  (2) Registreeringu tähtajatu peatamise korral kantakse registri teise jakku vastav märge ja registreeringu peatamise kuupäev. Registreeringu tähtajalise peatamise korral lisatakse märkele registreeringu peatamise tähtaeg.

  (3) Tegevusluba omava ettevõtja kohta kantakse registri teise jakku lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule järgmised tegevusloa andmed:
  1) tegevusloa andja;
  2) tegevusloa number või tegevusloa andmise otsuse number;
  3) tegevusloa kehtivusaeg või tähtajatu tegevusloa korral kehtima hakkamise aeg;
  4) muud seadusega sätestatud andmed.

§ 9.  Registri kolmas jagu

  (1) Registri kolmandasse jakku kantakse seadusega sätestatud juhtudel ja korras erinõudega tegevusalal tegutsemisega seonduva ettekirjutuse andmed, milleks on ettekirjutuse teinud asutuse nimi, ettekirjutuse sisu ja õiguslik alus ning ettekirjutuse tegemise aeg.

  (2) Teave ettekirjutuse kohta kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul ettekirjutuse tegemisest arvates. Andmete registrisse kandja kustutab ettekirjutuse andmed viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, ettekirjutuse täitmisest teada saamisest või ettekirjutuse kehtetuks tunnistamisest arvates.

  (3) Registri kolmandasse jakku esitavad ja kannavad andmeid järelevalvet teostavad asutused vastavalt oma pädevusele.

§ 10.  Registripäevik

  (1) Registri pidamise kohta peab registripidaja digitaalset registripäevikut, millesse kantakse:
  1) teave andmete ja dokumentide registrisse kandjale saabumise kohta;
  2) andmete registrisse kandmise aeg ja kande tegija;
  3) alusdokumentide andmed vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule;
  4) teave ebaõigete registriandmete parandamise kohta;
  5) muu teave registreerimismenetluse kohta.

  (2) Alusdokumentide kohta kantakse registripäevikusse järgmised andmed:
  1) dokumendi number selle olemasolu korral;
  2) dokumendi väljaandmise aeg;
  3) dokumendi välja andnud isiku või asutuse nimi.

§ 11.  Registritoimikud

  Andmete registrisse kandjad säilitavad neile esitatud ja nende poolt koostatud alusdokumente registritoimikutes arhiiviseaduses (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480) sätestatud korras.

§ 12.  Arhiiv

  (1) Kustutatud registriandmed kantakse arhiivi. Kustutatud andmetele tagab registripidaja juurdepääsu registri veebilehelt ühe aasta jooksul nende kustutamisest arvates.

  (2) Registriandmeid ja nendega seotud alusdokumente säilitatakse 10 aastat andmete kustutamisest arvates. Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse ja säilitatakse arhiiviseaduses sätestatud korras.

3. peatükk REGISTREERIMISMENETLUS 

§ 13.  Registreerimismenetlus

  Registreerimismenetlus on registripidaja, valitsusasutuse, valla- või linnavalitsuse tegevus registreerimistaotluse vastuvõtmisel, registreerimisel, registriandmete muutmisel, registreeringu peatamisel ja kustutamisel, samuti tegevusloa registrikande tegemine, muutmine ja kustutamine.

§ 14.  Registreering

  (1) Registreering on registri esimeses ja teises jaos seadusega sätestatud ulatuses talletatud andmete kogum.

  (2) Registreering tähistatakse kordumatu numbriga (registreeringu number).

  (3) Registreeringuks ei ole registrisse tegevusloa kohta kantud andmed.

§ 15.  Märge

  (1) Seadusega sätestatud juhul kantakse registrisse märge. Märge on tegevuse peatamise märge, kauba müügi õigust puudutav märge ja muud seadusega sätestatud märked.

  (2) Registri esimesse jakku kantud andmeid puudutav märge kantakse registri esimesse jakku.

  (3) Ettevõtja ühel tegevusalal tegutsemist puudutav märge kantakse vastava registreeringu osana registri teise jakku.

§ 16.  Tegevusluba

  (1) Tegevusluba annab ettevõtjale õiguse tegeleda majandustegevusega, milleks on seaduse alusel nõutav haldusorgani nõusolek. Tegevusluba antakse haldusaktiga.

  (2) Seadusega sätestatud juhtudel kantakse tegevusluba omava ettevõtja andmed registrisse.

§ 17.  Registriandmete tähendus

  (1) Registreering on eriseadustes sätestatud ulatuses õigusliku tähendusega.

  (2) Tegevusloa kohta registrisse kantud andmed on informatiivse tähendusega.

  (3) Registri kolmanda jao andmed on informatiivse tähendusega.

  (4) Isik võib tugineda toimingute teostamisel registreeringu õigsusele, juhul kui ta ei teadnud ega pidanudki teadma, et andmed ei ole õiged.

§ 18.  Andmete esitajad ja registrisse kandjad

  (1) Registrile esitavad andmeid:
  1) ettevõtja;
  2) registripidaja;
  3) valitsusasutus;
  4) valla- ja linnavalitsus;
  5) teiste riigi või kohalike omavalitsuste andmekogude volitatud töötlejad ja registripidajad vastavalt seadusega sätestatule.

  (2) Registrisse kannavad andmeid seadusega sätestatud juhul ja korras registripidaja, valitsusasutus või valla- või linnavalitsus (edaspidi haldusorgan).

§ 19.  Alusdokumendid

  (1) Andmed kantakse registrisse alusdokumentide alusel.

  (2) Alusdokumendid on:
  1) registreerimistaotlus;
  2) registreerimisest keeldumise otsus;
  3) registreeringu kustutamise otsus;
  4) registreeringu muutmise taotlus;
  5) dokumendid registriandmetes paranduse tegemise kohta;
  6) teade puuduste kõrvaldamise kohta;
  7) ettekirjutus;
  8) tegevusloa andmise otsus;
  9) tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus;
  10) muud õigusaktis sätestatud dokumendid.

  (3) Registreeringu muutmise taotluseks loetakse ka registreeringu peatamise taotlus, peatatud registreeringu taastamise taotlus ja registreeringu kustutamise taotlus.

§ 20.  Registreerimistaotlus

  (1) Ettevõtja, kes soovib tegutseda erinõudega tegevusalal (edaspidi taotleja), esitab registreerimistaotluse haldusorganile vastavalt seadusega sätestatule.

  (2) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv.

  (3) Taotleja võib taotluse tagasi võtta enne vastava registrikande tegemist. Registreerimistaotluse tagasivõtmisel dokumente ega tasutud riigilõivu ei tagastata.

  (4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab registreerimistaotluse ja registreeringu muutmise taotluse vormid ja esitamiskorra.

§ 21.  Puudused taotluses

  (1) Kui taotlus ei ole nõuetekohane, annab haldusorgan tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Teade kõrvaldamist vajavate puuduste ja nende kõrvaldamiseks antud tähtaja kohta saadetakse posti teel lihtkirjaga või taotluses märgitud e-posti aadressil.

  (2) Kui puudust tähtaja möödumise ajaks ei kõrvaldata, teeb haldusorgan registreerimisest või registreeringu muutmisest või kustutamisest keeldumise otsuse.

  (3) Haldusorgan jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotlusel puudub taotleja nimi või taotleja aadress.

§ 22.  Andmete registrisse kandmise tähtaeg

  (1) Haldusorgan kannab ettevõtja andmed registrisse viie tööpäeva jooksul nõuetekohase registreerimistaotluse või registreeringu muutmise taotluse ning kõigi vajalike andmete saamise päevast arvates nimetatud dokumentide alusel keeldumise aluste puudumisel.

  (2) Tegevusloa andja kannab tegevusluba omava ettevõtja ja tegevusloa andmed registrisse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul tegevusloa andmisest arvates.

§ 23.  Registreerimisest või registreeringu muutmisest, peatamisest või kustutamisest keeldumine

  (1) Haldusorgan teeb registreerimisest või registreeringu muutmisest, peatamisest või kustutamisest keeldumise otsuse viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest või puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja möödumisest, kui:
  1) taotlus ei ole nõuetekohane;
  2) kui ettevõtja on esitanud taotluses valeandmeid, millel on registreeringu seisukohast oluline tähtsus;
  3) karistusregistri andmetest ilmneb, et registreeringu taotlejaks olev juriidiline isik on mõistetud kuriteo eest sundlõpetamisele või registreeringu taotlejaks oleva füüsilisest isikust ettevõtja suhtes on kuriteo eest kohaldatud tegutsemiskeeldu vastaval tegevusalal või ilmneb muudest andmetest asjaolu, mis seadusega sätestatud juhul keelab registreeringu või registreeringusse märke tegemise;
  4) taotleja ei ole tasunud riigilõivu;
  5) muul seadusega sätestatud juhul.

  (2) Taotlus ei ole nõuetekohane, kui selle sisu või vorm ei vasta õigusaktides sätestatule.

  (3) Registreerimisest või registreeringu muutmisest, peatamisest või kustutamisest keeldumise otsuse ärakiri saadetakse taotlejale posti teel tähtkirjaga või elektrooniliselt taotluses märgitud aadressil või antakse taotlejale kätte allkirja vastu otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

§ 24.  Registreeringu ja tegevusloa registrikande kustutamine

  (1) Haldusorgan teeb registreeringu kustutamise otsuse ja seda kajastava kande viie tööpäeva jooksul:
  1) ettevõtja taotluse alusel taotluse saamise päevast arvates;
  2) kui karistusregistri või muudest andmetest ilmneb asjaolu, et registreeringut omav juriidiline isik on mõistetud kuriteo eest sundlõpetamisele või füüsilisest isikust ettevõtja suhtes on kuriteo eest kohaldatud tegutsemiskeeldu vastaval tegevusalal, selle tuvastamise päevast arvates;
  3) registris registreeritud ettevõtja lõpetamise või füüsilisest isikust ettevõtja surma korral sellest teadasaamise päevast arvates;
  4) kui ettevõtja on esitanud taotluses valeandmeid, millel oli registreeringu tegemisel oluline tähtsus, selle tuvastamise päevast arvates;
  5) kui registreeringu tähtajatust peatamisest on möödunud kuus kuud ja ettevõtja ei ole teavitanud tegevuse jätkamisest;
  6) kui ettevõtja ei vasta seadusega sätestatud nõuetele, mis on registreerimisest keeldumise aluseks;
  7) muul seadusega sätestatud juhul.

  (2) Registreeringu kustutamise otsuse ärakiri saadetakse ettevõtjale posti teel tähtkirjaga või elektrooniliselt taotluses märgitud aadressil või antakse kätte allkirja vastu registreeringu kustutamise otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul.

  (3) Tegevusloa andja kustutab tegevusloa registrikande kahe tööpäeva jooksul tegevusloa kehtetuks tunnistamisest arvates.

§ 25.  Andmete muutumisest, tegevuse peatamisest või lõpetamisest teavitamise kohustus

  (1) Ettevõtja peab registri teise jao andmete muutumisel või registreeritud tegevusalal tegevuse lõpetamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, esitama taotluse haldusorganile registreeringu muutmiseks või kustutamiseks.

  (2) Ettevõtja, kes soovib oma tegevuse registreeritud tegevusalal peatada, peab esitama haldusorganile taotluse registreeringu peatamiseks. Registreering peatatakse kahe tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates tähtajaliselt või tähtajatult. Registreeringu peatamise tähtaeg on kuni kuus kuud.

  (3) Registreeringule lisatakse kehtivuse ajutist peatamist kajastav märge. Ettevõtjat, kelle registreering erinõudega tegevusalal on peatatud, ei loeta sellel tegevusalal registreerituks.

  (4) Kui ettevõtja ei teavita haldusorganit tegevuse jätkamisest, välja arvatud juhul kui tegevus peatati tähtajaliselt, kustutab registreeringu peatanud haldusorgan peatatud registreeringu kuue kuu möödumisel registreeringu peatamisest arvates. Tähtajaliselt peatatud registreeringu taastab selle peatanud haldusorgan automaatselt peatamise lõppemiseks märgitud kuupäeva saabumisel.

  (5) Kui tegevusloa registrikande aluseks olevad asjaolud muutuvad või tegevusloa andja tunnistab tegevusloa kehtetuks, teeb tegevusloa andja vastavad muudatused registris või kustutab vastavad andmed.

§ 26.  Registreeringu õigsuse kinnitamise kohustus

  (1) Ettevõtja peab esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus, iga aasta 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta juhul, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotlusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.

  (2) Kui ettevõtja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustust, teavitab haldusorgan ettevõtjat viivitamata kohustuse täitmata jätmisest ning sellest tulenevast registreeringu peatamisest.

  (3) Haldusorgan peatab ettevõtja registreeringu, mille andmeid ei ole kinnitatud, viieteistkümne päeva möödumisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtpäevast arvates.

  (4) Kui ettevõtja esitab kinnituse registreeringu andmete õigsuse kohta, taastab haldusorgan registreeringu viie tööpäeva jooksul vastava kinnituse saamisest arvates.

  (5) Kui ettevõtja ei esita kinnitust registreeringu õigsuse kohta, kustutab haldusorgan peatatud registreeringu kuue kuu möödumisel registreeringu peatamisest arvates.

§ 27.  Registrile esitatud andmete kontroll ja juurdepääsu piiramine

  (1) Haldusorgan võib teha registrile esitatud andmete kohta järelepärimisi. Haldusorganil on õigus saada andmeid andmete esitajatelt, teistelt asutustelt ja registritest.

  (2) Kui haldusorgan avastab teise registri andmetes vea, teavitab ta sellest vastava registri volitatud töötlejat või registripidajat.

  (3) Registripidaja võib sulgeda juurdepääsu ettevõtja kõigile andmetele või osale neist, kui tal on põhjendatud kahtlus, et registriandmed ei ole õiged. Juurdepääs suletakse andmete õigsuse kontrollimiseks kuni andmete õigsuses veendumiseni, nende õigsuse taastamiseni või registreeringu kustutamiseni.

§ 28.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui registri digitaalses andmebaasis avastatakse ebaõiged andmed, mis ei vasta alusdokumentides esitatud andmetele, parandab andmete registrisse kandja need viivitamata.

  (2) Andmetes paranduse teinud isik koostab registriandmetes paranduse tegemise kohta käiva dokumendi, märkides oma andmed, paranduse tegemise aja ja paranduse tegemise aluseks olevad dokumendid.

§ 29.  Vastutus registriandmete õigsuse eest

  (1) Registrile andmete esitaja vastutab oma esitatud andmete õigsuse eest.

  (2) Kui andmed kannab registrisse selleks kohustatud asutus temale esitatud andmete alusel, vastutab andmete registrisse kandja kande vastavuse eest kande tegijale esitatud andmetele.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 30.  Järelevalve teostamine

  Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostakse andmekogude seaduses ja isikuandmete kaitse seaduses sätestatud korras.

§ 31.  Andmete muutumisest või tegevuse lõpetamisest teatamata jätmine või valeandmete esitamine

  (1) Registrile andmete muutumisest või tegevuse lõpetamisest teatamata jätmise või valeandmete esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 krooni.

§ 32.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 44, 284; 56, 350; 64, 390; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590) sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on vastavalt oma pädevusele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, Energiaturu Inspektsioon, Tarbijakaitseamet ja valla- või linnavalitsus.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 33.  Seaduse rakendamine

  Käesoleva seaduse jõustumisel kujundatakse riiklik erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate register ümber majandustegevuse registriks ja riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris olevad andmed loetakse majandustegevuse registri andmeteks.

§ 34.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 15. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 26 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json