Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 12, 80

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. märtsi 2004. a otsusega nr 543

§ 1. Kodakondsuse seaduse muutmine

Kodakondsuse seaduses (RT I 1995, 12, 122; 83, 1442; 1998, 111, 1827; 2000, 51, 323; 2001, 93, 565; 2002, 53, 336; 62, 376; 90, 518; 2003, 18, 101; 82, 550; RT III 2004, 1, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) olema püsivalt viibinud alalise elamisloa alusel Eestis vähemalt viis aastat enne Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse esitamise päeva ja kuus kuud pärast sooviavalduse registreerimisele järgnevat päeva;»;

2) paragrahvi 19 lõiked 3–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eesti kodakondsust saada sooviv isik kinnitab kirjalikult Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutuses kuue kuu möödumisel Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse registreerimise päevast, et ta jätkuvalt soovib saada Eesti kodakondsust ning vastab käesolevas seaduses sätestatud tingimustele, ja esitab tõendi selle kohta, et ta on vabastatud senisest kodakondsusest või vabastatakse sellest seoses Eesti kodakondsuse saamisega või on tunnistatud kodakondsuseta isikuks.

(4) Kui Eesti kodakondsust saada sooviv isik on täitnud käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatud tingimused ühe kuu jooksul kuuekuulise tähtaja lõppemisest arvates, esitab Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus kolme kuu jooksul isiku dokumendid koos omapoolse põhjendatud ettepanekuga Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks. Kui isik ei täida käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatud tingimusi käesolevas lõikes sätestatud tähtajal või ei vasta käesolevas seaduses sätestatud tingimustele, siis tema sooviavalduse menetlemine lõpetatakse ning talle teatatakse sellest kirjalikult.

(41) Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus edastab esitatud sooviavalduse alla 15-aastasele alaealisele Eesti kodakondsuse saamiseks koos põhjendatud ettepanekuga Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks Vabariigi Valitsusele kolme kuu jooksul sooviavalduse registreerimisest arvates.

(5) Kui Eesti kodakondsust taastada sooviv isik esitab Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutusele kuue kuu jooksul, arvates Eesti kodakondsuse taastamise sooviavalduse registreerimise päevast, tõendi selle kohta, et ta on vabastatud senisest kodakondsusest või vabastatakse sellest seoses Eesti kodakondsuse taastamisega või on tunnistatud kodakondsuseta isikuks, esitab Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus kolme kuu jooksul isiku dokumendid koos omapoolse põhjendatud ettepanekuga Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse taastamise otsustamiseks.

(6) Kui Eesti kodakondsust taastada sooviv isik ei esita käesoleva paragrahvi 5. lõikes nimetatud tõendit kuue kuu jooksul Eesti kodakondsuse taastamise sooviavalduse registreerimise päevast arvates, siis tema sooviavalduse menetlemine lõpetatakse ning talle teatatakse sellest kirjalikult.»

§ 2. Rakendussätted

(1) Enne käesoleva seaduse jõustumist esitatud kodakondsuse saamise või kodakondsuse taastamise sooviavaldust menetletakse sooviavalduse registreerimise ajal kehtinud tähtaegade kohaselt.

(2) Isik, kelle sooviavaldus kodakondsuse saamiseks on käesoleva seaduse jõustumise ajal Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutuses registreeritud ja menetlusse võetud, võib esitada Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutusele kodakondsuse seaduse § 19 lõikes 3 nimetatud kinnituse ja tõendi kuue kuu möödumisel, kuid mitte hiljem kui ühe aasta ja ühe kuu möödumisel Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse registreerimise päevast arvates. Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus esitab kolme kuu jooksul, arvates kodakondsuse seaduse § 19 lõikes 3 nimetatud kinnituse ja tõendi saamisest, isiku dokumendid koos omapoolse põhjendatud ettepanekuga Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json