Teksti suurus:

Järvakandi alevi kalmistu kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 1999, 33, 394

Järvakandi alevi kalmistu kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 21.06.1999 nr 6

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26–28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449 ja 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 59, 941; 61, 984; 1999, 10, 155; 27, 392; 29, 401; 75, 705) paragrahvist 22, Järvakandi Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Järvakandi alevi kalmistu kasutamise eeskiri vastavalt lisale.

2. Määrus jõustub 1. juulil 1999. a.

Volikogu esimees Donald LUNEV

Kinnitatud
Järvakandi Vallavolikogu 21. juuni 1999. a määrusega nr 6

Järvakandi alevi kalmistu kasutamise eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Järvakandi alevi kalmistu on Järvakandi valla omandis ja on määratud avalikuks kasutamiseks.

2. Kalmistul töid tegevad isikud on kohustatud lähtuma käesolevast eeskirjast.

3. Kalmistu kohta tuleb haldajal pidada järgmist dokumentatsiooni:

3.1. kalmistu plaan, millele on peale kantud ja nummerdatud matmiste kvartalid, read, hauaplatsid, hooned ja rajatised;

3.2. hauaregister;

3.3. matmise þurnaal;

3.4. inventariraamat.

4. Kalmistu kohta peetavat dokumentatsiooni säilitatakse Järvakandi Vallavalitsuse arhiivis.

5. Kalmistul peavad olema (tagab haldaja):

5.1. matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;

5.2. kalmistuvahi tööks ja inventari hoidmiseks vajalikud ruumid;

5.3. kalmistupühade läbiviimise paik;

5.4. parkimisplats kalmistu lähikonnas;

5.6. veevõtukoht.

6. Kalmistu ja hauaplatside korrashoidu jälgib kalmistuvaht.

II. MATMISPLATSIDE ERALDAMISE TINGIMUSED JA KORD

7. Matmisplatside eraldamise, matmislubade andmise, kalmistu kasutamise eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistu korrashoiuga tegeleb kalmistu haldaja.

Matmisplats antakse välja taotlejale surmatunnistuse ettenäitamisel või eelnevalt taotleja kirjaliku avalduse alusel 25 aastaks.

8. Matmisluba antakse surmatunnistuse ettenäitamisel. Kalmistu haldaja matmisloata on hauakaevamine ja matmine keelatud. Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Omavoliline haudade avamine on kriminaalkuritegu ja kohtulikult karistatav.

9. Kalmistu haldaja registreerib matmise registris, kus näidatakse ära surnu perekonna- ja eesnimi, isikukood, sünniaeg ja koht, viimane elukoht, surma aeg ning surmatunnistuse väljaandja ja väljaandmise aeg, matmise aeg ning andmed matuse korraldaja kohta.

10. Kalmistu haldaja esindaja (edaspidi kalmistuvaht) peab matmisplatsi taotlejale kätte näitama matmisplatsi asukoha, märkima kohapeal platsi mõõdud. Igale matmisplatsile eraldatakse üldjuhul krunt suurusega 2,5 x 1,5 m ühe matmispaiga kohta.

11. Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistuvahiga nii, et matmine ei toimuks varem kui 24 t möödumisel surma saabumisest. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest kalmistuvahile olema ette teatatud vähemalt, üks ööpäev. Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu. Matmine on lubatud ainult valgel ajal.

12. Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusaeg lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata. Kui kolme aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle platsi kasutamisõigus.

13. Hauaplatse eraldades järgitakse põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas (maetava pea läänes) ja hauatähis asub haua peatsis.

III. HAUAPLATSI KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

14. Hauakaevamine peab olema kooskõlastatud kalmistu haldajaga. Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema minimaalselt 1,5 m, urniga 1,0 m, kaugus hauaplatsi piirist minimaalselt 0,2 m ja urniga matmisel 0,8 m.

15. Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvale ja tagasi paigaldamine toimub matja kulul.

16. Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või kahjukannatajaga.

17. Hauaplatsi korrastab matja pärast talvist matmist 1. maiks ja pärast suvist matmist kuu aja jooksul. Matmiseks laenutatud inventar (äärelauad, labidad, haudalaskmise lindid) tagastatakse pärast matmist laenutajale. Vaidlused hauaplatsi kasutamisel lahendab haldaja.

18. Matja on kohustatud tähistama haua risti, hauaplaadi või hauasambaga. Plaadil või sambal peab olema surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.

Hauatähised peavad asuma hauaplatsi piires ja olema asetatud nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemist.

20. Hauatähised on:

20.1. hauarist kõrgusega maapinnast 120 cm;

20.2. hauakivi kõrgusega maapinnast kuni 75 cm;

20.3. hauasammas kõrgusega maapinnast kuni 120 cm.

21. Matja on kohustatud hoidma hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad korrastatuna ja puhtana. Keelatud on piirata hauaplatsi maasse valatud betoonist äärisega.

22. Matja paigaldatud hauatähised on tema omand. Omanik on kohustatud korrastama hauatähised.

23. Kirstud peavad üldjuhul olema kergesti kõdunevast materjalist, vastasel juhul tehakse märge matmise registrisse.

IV. KALMISTU SISEKORD

24. Kalmistu haldaja on kohustatud:

24.1. hoidma korras ja puhtad üldkasutatavad alad;

24.2. nõudma hauaplatside hooldajatelt kalmistu hooldamise ja kasutamise eeskirja täitmist.

25. Kalmistu omanik korraldab hauatähiste säilitamist, remonti, lammutamist või üleviimist järgmistel juhtudel:

25.1. kui hauaplatside kasutajad ei ole seda tähtaegselt teinud;

25.2. kui hauaplatsile on püstitatud midagi niisugust, mis ei ole kooskõlas käesoleva eeskirjaga või ei sobi kalmistu või kalmistu kvartali üldplaneeringuga ning kasutaja ei ole hauaplatsi tähtaegselt korrastanud. Nimetatud tööd tehakse hauaplatsi kasutaja kulul.

26. Kalmistul on keelatud:

26.1. risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, tarvitada alkoholi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;

26.2. kasutada mootorsõidukit ilma kalmistu haldaja loata;

26.3. laiendada omavoliliselt hauaplatse;

26.4. oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;

26.5. matta loomi;

26.7. panna prügi selleks mitte ettenähtud kohtadesse;

26.8. puude, põõsaste, lillede, õite ja okste murdmine, lõikamine, koorimine või muul viisil kahjustamine;

26.9. võtta kalmistult mulda, lõigata mättaid;

26.10. teha lõket;

26.11. istutada hauaplatsidele puid, kui seda ei näe ette kalmistu detailplaneering, välja arvatud kuni ühe meetri kõrgused kääbusvormid.

27. Prahi mahapanekukohad määrab kalmistu haldaja kalmistu vahetusse lähedusse – eraldi põletamiseks ja komposteerimiseks.

28. Käesoleva eeskirja rikkujad kannavad vastutust seadusega ettenähtud korras. Kalmistu kasutamise eeskirja rikkumise protokolli võivad koostada, asja arutada ning halduskaristust määrata volikogu määratud isikud ja politseiametnikud.