Teksti suurus:

«Riikliku pensionikindlustuse registri» pidamise põhimäärus

«Riikliku pensionikindlustuse registri» pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2012
Avaldamismärge:

«Riikliku pensionikindlustuse registri» pidamise põhimäärus

20.07.2012 09:22
Veaparandus - Parandatud algteksti jõustumine. Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lg 2.

Vastu võetud 18.01.2002 nr 28
RT I 2002, 7, 38
jõustumine 31.01.2002, rakendatakse 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.10.2002RT I 2002, 84, 49719.10.2002
19.02.2004RT I 2004, 11, 6308.03.2004

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001,100, 648) § 50 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 24, 133) §-ga 35.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.  Reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 39 «Riikliku pensionikindlustuse registri asutamine» (RT I 1999, 9, 139; 100, 897; 2001, 18, 92) asutatud «Riikliku pensionikindlustuse registri» (edaspidi register) pidamise korra, andmete koosseisu, andmete registrisse kandmise ja nende registrist kustutamise ning registrisse kantud andmete kasutamise ja väljastamise korra.

§ 2.  Registri eesmärk

  Registrit peetakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse», «Andmekogude seaduse», muude seaduste ja käesoleva põhimääruse alusel. Registri eesmärk on Sotsiaalkindlustusametile andmete kogumine «Riikliku pensionikindlustuse seaduse», «Riiklike peretoetuste seaduse» (RT I 2001, 95, 587), «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» (RT I 1999, 16, 273; 82, 749; 88, 803; 2001, 3, 10; 102, 671), «Ohvriabi seaduse» (RT I 2004, 2, 3) ja teiste seaduste ning riikidevaheliste sotsiaalkindlustuslepingutega pandud ülesannete täitmiseks riikliku pensionikindlustuse korraldamisel ning riiklike pensionide, toetuse ja hüvitiste määramisel ja maksmisel.
[RT I 2004, 11, 63 - jõust. 08.03.2004]

§ 3.  Registri ametlik nimi

  Registri ametlik nimi on «Riiklik pensionikindlustuse register».

§ 4.  Registri objekt

  (1) Registri objektiks on:
  1) pensionikindlustatu «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 3 mõttes;
  2) isik, kelle riikliku pensioni, toetuse või hüvitise andmete kandmine registrisse on sätestatud seaduse või riikidevahelise lepinguga.

  (2) Registri andmete alusel peetakse arvestust lõikes 1 nimetatud isikute ja nende poolt või nende eest makstud ja arvestatud sotsiaalmaksu, nende pensioniõigusliku ja pensionikindlustusstaaži ning neile riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramise ja maksmise kohta.

2. peatükk VASTUTAV JA VOLITATUD TÖÖTLEJA  

§ 5.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Sotsiaalkindlustusamet, kes täidab järgmisi ülesandeid:
  1) juhib ja korraldab registri pidamist;
  2) töötab välja registri pidamiseks vajalike õigusaktide eelnõusid;
  3) korraldab registri arvutitarkvara arendus- ja hooldustöid;
  4) korraldab registri projekteerimise ja pidamise tööde tellimist ja vastuvõtmist;
  5) kinnitab registri andmekaitse organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete kava;
  6) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  7) kontrollib registri projekteerimiseks ja pidamiseks sõlmitud lepingute täitmist;
  8) vastutab registri pidamise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  9) kehtestab registri andmete vastuvõtmise, töötlemise ja väljastamise arvestuse ja aruandluse korra;
  10) korraldab koostööd registrisse andmete esitajatega ja registrist andmete saajatega;
  11) kogub ja analüüsib registrisse andmete esitajate ja registrist andmete saajate ettepanekuid;
  12) korraldab registri andmete kasutajate koolitamist;
  13) lahendab registri pidamisega seotud vaidlusi ja kaebusi;
  14) täidab muid seadustest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Sotsiaalkindlustusamet, kes teostab volitatud töötleja ülesandeid Sotsiaalkindlustusameti põhimääruses selleks määratud struktuuriüksuse kaudu.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet tegutseb registri pidamisel volitatud töötlejana vastavalt «Andmekogude seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283), käesolevale põhimäärusele ja muudele õigusaktidele.

§ 7.  Registri volitatud töötleja ülesanded

  Registri volitatud töötlejana täidab Sotsiaalkindlustusamet järgmisi ülesandeid:
  1) töötleb registri andmeid vastavalt «Riikliku pensionikindlustuse seadusele», «Andmekogude seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele», käesolevale põhimäärusele ja muudele õigusaktidele;
  2) vastutab selle eest, et registri andmed vastaksid andmete esitajatelt laekunud andmetele. Esitatud andmetes puuduste avastamise korral teatab sellest vastavale andmete esitajale;
  3) vastutab registri andmete säilimise eest, samuti registri andmetele juurdepääsu, nendega tutvumise ja nende väljastamise kohta kehtestatud korrast kinnipidamise eest;
  4) vastutab registrile vajalike klassifikaatorite ja koodide väljatöötamise ning nende riiklike klassifikaatoritega ja muude riigi põhiregistrite kasutamist tagavate süsteemidega kooskõlla viimise eest;
  5) teostab registri arvutitarkvara arendus- ja hooldustöid;
  6) annab registri kasutajatele juhiseid registri kasutamiseks;
  7) fikseerib registri andmekogusse elektroonse päringu teinud isiku, päringu tegemise aja ja sisu;
  8) koostab registri andmekaitse organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete kava;
  9) koostab registri andmetöötlusel kasutatavate vahendite loetelu;
  10) peab registri andmete vastuvõtmise, töötlemise ja väljastamise arvestust ning esitab selle kohta aruandeid Sotsiaalkindlustusameti poolt kehtestatud korras.

3. peatükk REGISTRI ANDMETE KOOSSEIS  

§ 8.  Registri andmete koosseis

  Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) registri objekti aktuaalsed isikuandmed (edaspidi isikuandmed);
  2) registri pidamist abistavad andmed;
  3) registri arhiivis säilitatavad andmed.

§ 9.  Registrisse kantavad isikuandmed

  Registrisse kantavad isikuandmed on:
  1) isikut identifitseerivad andmed;
  2) isiku üldandmed;
  3) isiku sotsiaalmaksualased andmed;
  4) isikule pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise alusandmed;
  5) andmed isikule pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise kohta.

§ 10.  Isikut identifitseerivad andmed

  (1) Isikut identifitseerivad andmed on:
  1) isikukood;
  2) sugu;
  3) sünniaeg;
  4) ajutine registris isikut identifitseeriv kood;
  5) perekonnanimi (perekonnanimed);
  6) eesnimi (eesnimed).

  (2) Lõike 1 punktides 2--4 nimetatud andmed kantakse registrisse isikukoodi puudumisel.

§ 11.  Isiku üldandmed

  (1) Isiku üldandmed on:
  1) elukoha aadressiandmed:
  2) sünnikoha aadressiandmete kood vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK);
  3) millisest riigist ja millal saabus Eesti Vabariiki;
  4) millisesse riiki ja millal lahkus alaliselt Eesti Vabariigist;
  5) andmed isiku surma, surnuks tunnistamise või selle tühistamise kohta (aeg ja koht);
  6) andmed isiku teadmata kadunuks tunnistamise (teadmata kadunu kohta viimaste andmete saamise aeg ja koht) või selle tühistamise kohta;
  7) andmed elamisloa (tööloa) taotlemise või väljastamise ning kehtivusaja kohta;
  8) perekonnaseisu andmed (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);
  9) viited abikaasa, vanemate ja laste andmetele registris;
  10) andmed isikult vanema õiguste äravõtmise või nende taastamise kohta;
  11) andmed isikule eestkoste või isiku eestkostjaks määramise kohta;
  12) andmed kodakondsuse kohta (Eesti või välisriigi kodakondsus, kodakondsuse puudumine, määratlemata kodakondsus);
  13) andmed isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud elukoha aadressiandmed on:
  1) maakonna nimi;
  2) valla või linna nimi;
  3) linnaosa või osavalla nimi;
  4) asustusüksuse nimi;
  5) tänava või muu aadressikoha nimi;
  6) maja number;
  7) korteri number;
  8) aadressiandmete kood vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK).

§ 12.  Isiku sotsiaalmaksualased andmed

  (1) Isiku sotsiaalmaksualased andmed on:
  1) maksusumma (arvestatud ja makstud sotsiaalmaks), selle pensionikindlustuse osa (arvestatud ja makstud summa) ja riikliku pensionikindlustuse osa;
  2) periood, millega maksusumma on seotud vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285) §-le 8;
  3) maksu tasumise kuupäev;
  4) sotsiaalmaksu liik;
  5) sotsiaalmaksu maksjat «Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registris» identifitseeriv kood;
  6) sotsiaalmaksu maksja nimi.

  (2) Lõike 1 punktis 4 nimetatud sotsiaalmaksu liigid on:
  1) pensionikindlustatu kohta tegelikult maksustatavalt summalt arvutatud tööandja sotsiaalmaks;
  2) pensionikindlustatu kohta eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud sotsiaalmaks «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 sätestatud erijuhtudel;
  3) sotsiaalmaks füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulult.

§ 13.  Isikule pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise alusandmed

  (1) Isikule pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise alusandmed on:
  1) andmed pensioniõigusliku staaži kohta;
  2) andmed pensionikindlustusstaaži kohta;
  3) pensionikindlustuse aastakoefitsiendid;
  4) andmed töövõimetuse (invaliidsuse) kohta;
  5) andmed puuete kohta;
  6) andmed soodustingimustel vanaduspensionile, väljateenitud aastate pensionile või pensionilisale, samuti muudel alustel riiklikule pensionile, toetusele või hüvitisele õigust andvate asjaolude kohta;
  7) andmed põhitegevuse kohta (töötamine, õppimine jms);
  8) «Ohvriabi seaduse» §-s 10 sätestatud hüvitise suuruse määramise andmed;
  9) «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» §-s 46 sätestatud riikliku pensioni, «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» §-des 11 ja 20 ning «Riiklike peretoetuste seaduse» § 25 lõikes 1 sätestatud riikliku toetuse saamise erijuhtude andmed:
  10) «Ohvriabi seaduse» §-s 16 sätestatud hüvitise maksmist välistavate asjaolude andmed;
  11) andmed ülalpeetavate olemasolu ja ülalpeetavaks oleku kohta;
  12) andmed perekonna koosseisu kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 8 nimetatud andmeteks on andmed:
  1) töövõimetusest tuleneva kahju kohta;
  2) ohvri ravikulude kohta;
  3) ohvri matusekulude kohta;
  4) ohvri surmast tuleneva kahju kohta;
  5) prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju kohta;
  6) taotleja sissetuleku kohta.

  (3) Lõike 1 punktis 10 nimetatud andmeteks on andmed:
  1) hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis viibimise kohta;
  2) riiklikul ülalpidamisel oleku kohta;
  3) kohtu poolt määratud meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahendi kohaldamise kohta;
  4) vahi all oleku kohta;
  5) täitmisele pööratud vabadusekaotuse kandmise kohta;
  6) haiglaravil oleku kohta;
  7) ravikindlustushüvitise saamise kohta.
[RT I 2004, 11, 63 - jõust. 08.03.2004]

§ 14.  Andmed isikule pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise kohta

  (1) Andmed isikule pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise kohta on:
  1) andmed pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja ümberarvutamise kohta;
  2) andmed pensioni, toetuse või hüvitise maksmise kohta.

  (2) Andmed pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja ümberarvutamise kohta on:
  1) pensioni, toetuse või hüvitise määranud (ümber arvutanud) asutuse (pensioniamet või Sotsiaalkindlustusamet) nimi;
  2) pensioni- toetuse- või hüvitisetoimiku number;
  3) pensioni-, toetuse- või hüvitiseliik;
  4) pensioni, toetuse või hüvitise taotlemise kuupäev;
  5) pensioni, toetuse või hüvitise määramise algtähtaeg.
  6) pensioni, toetuse või hüvitise määramise lõpptähtaeg.

  (3) Andmed pensioni, toetuse või hüvitise maksmise kohta on:
  1) pensioni, toetuse või hüvitise saaja isikuarve number;
  2) pensioni, toetuse või hüvitise maksmise viis (panga kaudu, posti teel või muul viisil);
  3) panga kood ja pangaarve number;
  4) postiaadress.

§ 15.  Registri pidamist abistavad andmed

  (1) Registri pidamist abistavad andmed on:
  1) andmed registrisse kande tegemise aluseks oleva dokumendi kohta:
  2) andmete registrisse kandmise aeg;
  3) andmed registrisse kande tegija kohta;
  4) andmed andmete esitaja kohta;
  5) andmed andmete vastuvõtmise kohta (kuidas kontrollitud, kelle poolt vastu võetud);
  6) isikuandmete muutmise põhjus ja otsuse tegemise aeg;
  7) andmete väljastamise alus ja andmete registrist väljastamise otsuse vastuvõtmise aeg;
  8) kellele, millal ja milliseid andmeid on registrist väljastatud;
  9) andmetele juurdepääsu piirangute andmed;
  10) klassifikaatoritele vastavad andmete koodid;
  11) andmetöötluse tingimustest ja tarkvarast tulenevad andmed.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed registrisse kande tegemise aluseks oleva dokumendi kohta on:
  1) dokumendi nimetus ja number;
  2) dokumendi väljastanud riigi ja asutuse nimi;
  3) dokumendi väljastamise aeg.

§ 16.  Registri arhiivis säilitatavad andmed

  Registri arhiivis säilitatavad andmed on:
  1) aktuaalsuse kaotanud isikuandmed;
  2) registri objekti staatuse kaotanud isiku isikuandmed;
  3) avastatud ebaõiged andmed koos andmetega ebaõigete andmete registrisse kandmise asjaolude kohta.

§ 17.  Delikaatsed isikuandmed

  (1) Delikaatsete isikuandmete hulka kuuluvad vastavalt «Isikuandmete kaitse seaduse» § 4 lõikele 3 käesolevas põhimääruses nimetatud andmed:
  1) terviseseisundi kohta;
  2) kriminaalmenetluste kohta.

  (2) Andmed terviseseisundi kohta on nimetatud:
  1) § 12 lõike 2 punktis 2 («Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 5 sätestatud erijuhul);
  2) § 13 lõike 1 punktides 4 ja 5;
  3) § 13 lõike 1 punktis 6 (terviseseisundiga seotud asjaolude puhul);
  4) § 13 lõike 2 punktides 1 ja 2;
  5) § 13 lõike 3 punktides 1--3, 6 ja 7;
  6) § 14 lõike 2 punktis 3 (töövõimetus- või invaliidsuspensioni ja töövõimetu isiku (invaliidi) toitjakaotuspensioni, kuriteoohvri hüvitise ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste puhul).

  (3) Andmed kriminaalmenetluste kohta on nimetatud:
  1) § 13 lõike 1 punktis 10;
  2) § 13 lõike 3 punktides 4 ja 5.

§ 18.  Registri andmete õiguslik tähendus

  (1) Registrisse kantud andmed on Sotsiaalkindlustusametile «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» ja teiste seaduste ning riikidevaheliste sotsiaalkindlustuslepingutega pandud ülesannete täitmise aluseks.

  (2) Seadusega ettenähtud juhtudel on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.

4. peatükk ANDMETE ESITAJAD  

§ 19.  Registrisse andmete esitajad

  (1) Registrisse andmete esitajateks (edaspidi andmeandja ) on:
  1) «Rahvastikuregistri» volitatud töötleja -- vastavalt «Rahvastikuregistri seadusele» (RT I 2000, 50, 317; 2001, 31, 173) ja «Riikliku pensionikindlustuse seadusele»;
  2) «Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registri» vastutava ja volitatud töötlejana Maksuamet -- vastavalt «Sotsiaalmaksuseadusele» ja «Riikliku pensionikindlustuse seadusele»;
  3) pensioniametid;
  4) Eesti Haigekassa vastavalt «Ohvriabi seadusele»;
  5) Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide pädevad asutused lepingus sätestatud korras.

  (2) Andmeandjateks võivad vabatahtlikkuse alusel olla ka pensionikindlustatud ja § 4 lõikes 1 nimetatud isikud või nendega seotud isikud.
[RT I 2004, 11, 63 - jõust. 08.03.2004]

§ 20.  Andmete registreerimise alusdokumendid

  (1) Registrisse andmeandjate poolt kogutud andmete registreerimise alusdokumendid on:
  1) «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338) § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendid ja sünnitunnistus;
  2) sotsiaalmaksu maksja poolt pensionikindlustatule vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 1 punktile 6 antud tõend (vorm TSM);
  3) pangakonto väljavõtted ja muud füüsilise isiku sotsiaalmaksu maksmist tõendavad dokumendid;
  4) erijuhtude sotsiaalmaksu deklaratsioon (vorm ESD);
  5) pensioni-, toetuse- või hüvitisetoimik;
  6) välisriigi asutuse väljaantud dokumendid, mille alusel isikuandmed tekivad või muutuvad, kui selle dokumendi tunnustamise aluseks on riikidevaheline sotsiaalkindlustusleping või seda tunnustab Eesti Vabariigi välisesindus või Siseministeerium;
  7) ravikindlustushüvitise maksmist kajastavad dokumendid.

  (2) Lõikes 1 loetletud alusdokumente säilitatakse andmeandja juures.

§ 21.  Andmete esitamine registrisse

  (1) «Rahvastikuregistri» volitatud töötleja on registri andmeandjaks isikut identifitseerivate andmete ja isiku üldandmete osas. «Rahvastikuregistrist» esitatakse andmed registri vastutava töötleja ja «Rahvastikuregistri» vastutava töötleja või tema volitusel volitatud töötleja vahelise lepinguga sätestatud korras, tähtaegadel ja viisil.

  (2) Maksuamet on registri andmeandjaks isikut identifitseerivate ja sotsiaalmaksualaste ning § 13 lõike 2 punktis 6 nimetatud andmete osas. Andmed esitatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT I 1994, 1, 5; 2000, 45, 279; 55, 365; 84, 533 ja 534; 2001, 43, 242; 48, 266; 56, 335; 59, 360; 65, 378) ja «Sotsiaalmaksuseaduse» alusel rahandusministri poolt kehtestatud ja registri vastutava töötleja ning Maksuameti vahelise lepinguga sätestatud korras, tähtaegadel ja viisil maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registrist.

  (3) Pensioniametid on registri andmeandjateks §-des 10--14 nimetatud isikuandmete osas. Andmed esitatakse:
  1) «Riikliku pensionikindlustuse seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras, tähtaegadel ja viisil § 20 lõike 1 punktides 1--5 nimetatud dokumentidelt;
  2) «Riiklike peretoetuste seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras, tähtaegadel ja viisil § 20 lõike 1 punktides 1 ja 5 nimetatud dokumentidelt;
  3) «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras, tähtaegadel ja viisil § 20 lõike 1 punktides 1, 5 ja 7 nimetatud dokumentidelt;
  4) «Ohvriabi seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras, tähtaegadel ja viisil § 20 lõike 1 punktides 1, 5 ja 7 nimetatud dokumentidelt.

  (4) Eesti Haigekassa on registri andmeandjaks käesoleva põhimääruse § 13 lõike 3 punktis 7 nimetatud andmete osas. Andmed esitatakse «Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise seaduse» alusel registri vastutava töötleja ja Eesti Haigekassa vahel sõlmitud lepingu kohaselt § 20 lõike 1 punktis 7 nimetatud dokumentidelt.

  (5) Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide pädevad asutused on registri andmeandjateks kõigi isikuandmete osas, välja arvatud sotsiaalmaksualased andmed. Andmed esitatakse riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras, tähtaegadel ja viisil § 20 lõike 1 punktis 6 nimetatud dokumentidelt.

  (6) Pensionikindlustatud ja § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikud või nendega seotud isikud võivad olla andmeandjateks isikut identifitseerivate andmete, isiku üldandmete ja sotsiaalmaksualaste andmete osas. Andmed esitatakse § 20 lõike 1 punktides 1--3 ja 6 nimetatud dokumentidelt.
[RT I 2004, 11, 63 - jõust. 08.03.2004]

5. peatükk ANDMETE REGISTRISSE KANDMISE KORD  

§ 22.  Isikuandmete kandmine registrisse

  (1) Isikuandmete kandmine registrisse toimub järgmistel juhtudel:
  1) eelnevalt registris registreerimata isiku identifitseerivate andmete saamine «Rahvastikuregistrist» või «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi või sünnitunnistuse esitamine § 4 lõikes 1 nimetatud isiku või temaga seotud isiku poolt;
  2) eelnevalt registris registreerimata isiku sotsiaalmaksualaste andmete saamine Maksuametilt;
  3) sotsiaalmaksualaste andmete esitamine pensioniametile või registrile eelnevalt registris registreerimata isiku poolt;
  4) eelnevalt registris registreerimata isiku pensioniõigusliku staaži andmete esitamine pensioniameti poolt;
  5) eelnevalt registris registreerimata isikule Eesti Vabariigi seaduste alusel määratava pensioni, toetuse või hüvitise määramise andmete esitamine pensioniameti poolt;
  6) eelnevalt registris registreerimata isikule riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel määratava pensioni, toetuse või hüvitise määramise andmete esitamine Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigi pädeva asutuse poolt.

  (2) Andmed kantakse registrisse:
  1) «Rahvastikuregistrist», Maksuametilt, Eesti Haigekassalt ja pensioniametitelt -- andmesidevõrgu kaudu siduspöörduse korras või volitatud töötleja poolt temale andmeandja poolt esitatud digitaalselt andmekandjalt;
  2) Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide asutustelt -- andmesidevõrgu kaudu siduspöörduse korras või volitatud töötleja poolt temale andmeandja poolt esitatud digitaalselt andmekandjalt või paberkandjalt;
  3) pensionikindlustatutelt ja § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikutelt või nendega seotud isikutelt -- andmesidevõrgu kaudu siduspöörduse korras või volitatud töötleja poolt temale andmeandja poolt esitatud digitaalselt andmekandjalt või paberkandjalt.

§ 23.  Registris registreeritud isiku andmete täiendamine ja muutmine

  (1) Isik loetakse registris registreerituks, kui teda identifitseerivad andmed on registrisse kantud «Rahvastikuregistri», «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi või sünnitunnistuse alusel.

  (2) Registris registreeritud isiku andmete täiendamine ja muutmine toimub järgmistel juhtudel:
  1) isikut identifitseerivate andmete muudatuste ja täienduste saamine «Rahvastikuregistrist» või «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi või sünnitunnistuse esitamine;
  2) isiku üldandmete muudatuste saamine «Rahvastikuregistrist» või isiku «Rahvastikuregistris» registreerimise originaaldokumentide esitamine või isiku poolt allkirjastatud dokumendi esitamine üldandmete muutmise kohta;
  3) sotsiaalmaksualaste ning § 13 lõike 2 punktis 6 nimetatud andmete esitamine Maksuameti poolt;
  4) sotsiaalmaksualaste andmete esitamine pensioniametile või registrile pensionikindlustatu või temaga seotud isiku poolt;
  5) isikule pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise alusandmete muudatuste esitamine pensioniameti poolt;
  6) riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel määratava pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise alusandmete muudatuste esitamine Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigi pädeva asutuse poolt;
  7) isikule pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise andmete muudatuste esitamine pensioniameti poolt;
  8) riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel määratava pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise andmete muudatuste esitamine Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigi pädeva asutuse poolt;
  9) paragrahvi 13 lõike 3 punktis 7 nimetatud andmete esitamine Eesti Haigekassa poolt.

§ 24.  Vastutus registrisse esitatud andmete õigsuse eest

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (2) Ebaõigete ja vastuoluliste andmete registrisse kandmise tõkestamine tagatakse registri tarkvara abil. Andmeandjale esitatakse järelepärimine andmete õigsuse kohta, kui:
  1) isik on vaidlustanud tema kohta registrisse kantud isikuandmete õigsuse;
  2) andmed on ebaõiged;
  3) esitatud andmed ja varem registrisse kantud andmed on loogilises vastuolus.

6. peatükk REGISTRI PIDAMINE  

§ 25.  Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse ühtse ühetasandilise andmekoguna -- üleriigilise keskregistrina.

  (2) Registrit peetakse infotehnoloogiavahendite abil, kasutades andmete automatiseeritud töötlust. Registri pidamise tehnilise juhendi kehtestab vastutav töötleja.

  (3) Registri pidamisel tagatakse registri tarkvara abil:
  1) ebaõigete, mittevajalike, puudulike või aegunud andmete registrisse kandmise tõkestamine;
  2) varasemate või ebaõigete andmete säilitamine andmete muutmise korral.

§ 26.  Andmete õigsuse tagamine

  (1) Paragrahvi 24 lõikes 2 sätestatud juhtudel ja ebaõigetest andmetest teatamisel andmeandja poolt peab volitatud töötleja kontrollima andmete õigsust ja ebaõiged andmed parandama. Ebaõigete andmete parandamisel kantakse registrisse andmed ebaõigete andmete registrisse sattumise asjaolude kohta. Volitatud töötleja on kohustatud ebaõigete andmete üle arvestust pidama.

  (2) Kõik muudatused, parandused ja järelepärimised registri andmete osas edastatakse:
  1) «Rahvastikuregistrist» registrisse ja registrist «Rahvastikuregistrisse» -- registri vastutava töötleja poolt «Rahvastikuregistri» vastutava töötlejaga või tema volitusel volitatud töötlejaga sõlmitava lepinguga sätestatud tähtaegadel, korras ja viisil;
  2) Maksuametilt registrisse ja registrist Maksuametile -- «Sotsiaalmaksuseaduse» §-ga 12 ning «Maksukorralduse seaduse» ja «Sotsiaalmaksuseaduse» alusel rahandusministri poolt kehtestatud tähtaegadel ja korras vastutava töötleja ning Maksuameti poolt kokkulepitud viisil;
  3) Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide asutustelt registrisse ja registrist Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide asutustele -- vastavates lepingutes ja nende alusel sõlmitud kokkulepetes sätestatud tähtaegadel, korras ja viisil;
  4) pensioniametitelt registrisse ja registrist pensioniametitele -- vastutava töötleja poolt kehtestatud tähtaegadel, korras ja viisil;
  5) Eesti Haigekassast registrisse ja registrist Eesti Haigekassasse -- «Ohvriabi seaduse» ja „Ravikindlustuse seaduse (RT I 2002, 62, 377) alusel ja vastavalt registri vastutava töötleja ja Eesti Haigekassa vahel sõlmitud lepingule.
[RT I 2004, 11, 63 - jõust. 08.03.2004]

§ 27.  Isikustatud sotsiaalmaksu arvestus

  (1) Registri andmete alusel peetakse isikustatud arvestust pensionikindlustatute poolt või nende eest makstud ja arvestatud sotsiaalmaksu, selle pensionikindlustuse osa ning riikliku pensionikindlustuse osa kohta.

  (2) Sotsiaalmaksu, selle pensionikindlustuse osa ja riikliku pensionikindlustuse osa isikustatud arvestuse aluseks on:
  1) registrile Maksuameti poolt üleantavad «Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registri» andmed vastavalt «Maksukorralduse seaduse» ja «Sotsiaalmaksuseaduse» alusel rahandusministri poolt kehtestatud korrale;
  2) paragrahvi 20 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumendid, mida pensionikindlustatu esitab pensioniametile või registrile.

  (3) Kui lõike 2 punktis 2 nimetatud dokumentidel toodud andmed on vastuolus lõike 2 punktis 1 nimetatud andmetega, esitab volitatud töötleja vastuoluliste andmete osas Maksuametile järelepärimise. Kuni vastuolu lahendamiseni võetakse isikustatud sotsiaalmaksu, selle pensionikindlustuse osa ja riikliku pensionikindlustuse osa summade kindlakstegemisel aluseks lõike 2 punktis 1 nimetatud andmed.

§ 28.  Pensioniõigusliku staaži arvestus

  Registri andmete alusel peetakse pensionikindlustatute pensioniõigusliku staaži arvestust «Riikliku pensionikindlustuse seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

§ 29.  Pensionikindlustusstaaži arvestus

  Registri andmete alusel peetakse pensionikindlustatute pensionikindlustusstaaži arvestust «Riikliku pensionikindlustuse seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

§ 30.  Pensionikindlustuse aastakoefitsiendid ja aastakoefitsientide summa

  Registri andmete alusel arvutatakse igale pensionikindlustatule üks kord aastas tema pensionikindlustuse aastakoefitsient ja aastakoefitsientide summa «Riikliku pensionikindlustuse seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

§ 31.  Andmete kandmine registri arhiivi

  (1) Isikuandmed kustutatakse registri aktuaalsete andmete hulgast ja kantakse registri arhiivi juhul, kui isik ei kuulu enam § 4 alusel registri objektide hulka või registrisse kantud andmeid muudetakse või andmed isiku kohta on registrisse kantud ebaõigete dokumentide alusel või vigade tõttu kande tegemisel.

  (2) Isikuandmete arhiivi kandmisel lisatakse:
  1) andmete arhiivi kandmise alus ja aeg;
  2) ebaõige kande korral -- ebaõiget kannet kirjeldavad andmed;
  3) soo muutmise korral -- uus isikukood;
  4) lapsendamise korral -- lapse varasemad andmed.

  (3) Registri arhiivis säilitatakse isikuandmeid 75 aasta vältel nende arhiivi kandmisest arvates. Lõike 2 punktides 3 ja 4 sätestatud juhtudel säilitatakse isikuandmeid registri arhiivis 75 aasta vältel pärast seda, kui isik lakkab olemast registri objekt.

  (4) Iga päev tehakse kõigist registri aktuaalsetest andmetest varukoopia, mis kuulub säilitamisele vähemalt nädala vältel. Üks kord aastas tehakse kõigist registri aktuaalsetest andmetest varukoopia, mida säilitatakse registri arhiivis alaliselt.

§ 32.  Registri arhiivist andmete kandmine registri aktuaalsete andmete hulka

  Registri arhiivi kantud isikuandmed kantakse registri aktuaalsete andmete hulka, kui:
  1) isikuandmete arhiivi kandmise aluseks olnud dokument on tühistatud;
  2) isik, kelle andmed on kantud registri arhiivi, saab registri objekti staatuse;
  3) isikuandmed on registri arhiivi kantud ekslikult.

§ 33.  Registris tehtud muudatuste ja täienduste arvestuse pidamine

  Registri pidamisel on volitatud töötleja kohustatud pidama arvestust kõigi registris tehtud muudatuste ja täienduste tegemise aja ja aluse kohta.

7. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMETELE JA ANDMETE VÄLJASTAMINE  

§ 34.  Juurdepääs registri andmetele

  (1) Kõik registri andmed on piiratult kättesaadavad.

  (2) Registrisse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Isikuandmete kaitse seadusega» ja «Avaliku teabe seadusega» (RT I 2000, 92, 597).

  (3) Juurdepääs registri andmetele on Sotsiaalkindlustusameti, pensioniametite ja andmekaitse järelevalveasutuse selleks volitatud töötajatel tööülesannetega määratletud piires.

  (4) Juurdepääs registri andmetele on ka Sotsiaalkindlustusameti ja andmekaitse järelevalveasutuse poolt selleks volitatud isikutel tööülesannetega määratud ulatuses ning asutustel ja isikutel, kellel on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus.

  (5) Lõigetes 3 ja 4 nimetatud töötajad registreerib volitatud töötleja, määrates seejuures nende pädevuse andmetele juurdepääsu osas.

§ 35.  Andmete saladuses hoidmise kohustus

  Andmete töötlemises osalevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida pole antud avalikuks kasutamiseks. Andmete saladuses hoidmise kohustus jätkub ka pärast töösuhte lõppemist.

§ 36.  Andmete registrist väljastamise kord

  (1) Registrist väljastatakse andmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikust juriidilisest isikust riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogude volitatud töötlejatele, kui see on vajalik nendele seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. Andmete väljastamise kohta sõlmitakse sellekohased lepingud, kus sätestatakse väljastatavate andmete loetelu ja väljastamise kord.

  (2) Teistele andmesaajatele väljastatakse registrist andmeid nende taotluste alusel juhul, kui see pole vastuolus seaduste, teiste õigusaktide ja käesoleva põhimääruse sätetega. Taotlused registreeritakse ja iga taotluse kohta teeb vastutav töötleja otsuse, millest teavitatakse taotlejat. Keeldumise korral lisatakse põhjendus.

  (3) Registrist väljastatud andmeid on lubatud kasutada vaid seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ettenähtud korras, asutustel vaid seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesande täitmiseks. Väljastatud andmete kasutamisel tuleb tagada andmekaitse nõuete täitmine.

  (4) Registrist on võimalik saada väljavõtteid pensioniametite, maakondade, kohalike omavalitsusüksuste ja Tallinna linnaosade lõikes.

  (5) Volitatud töötleja väljastab registrist andmeid vastavalt andmesaaja soovile ja tehnilistele võimalustele:
  1) andmesidevõrgu kaudu siduspöörduse korras;
  2) registri väljavõttena digitaalsel andmekandjal;
  3) registri väljavõttena paberkandjal.

  (6) Registrisse kantud andmete põhjal koostatud statistilistele aruannetele tagatakse juurdepääs veebilehe kaudu.

  (7) Registris olevate andmetega tutvumine ja registrist andmete väljastamine on tasuta.

§ 37.  Registrist andmete väljastamise piirangud

  (1) Mittedelikaatseid isikuandmeid on lubatud väljastada isiku nõusolekul või ilma isiku nõusolekuta, kui isikuandmete kasutamise eesmärgiks on:
  1) isikuga sõlmitud lepingu täitmine või tööde tegemine isiku tellimisel;
  2) isiku elu, tervise või vabaduse kaitse;
  3) seaduse või riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepinguga ettenähtud kohustuste täitmine;
  4) seaduse või selle alusel kehtestatud õigusakti kohase avalikku huvi silmaspidava ülesande täitmine;
  5) üldiste huvide või andmesaaja õigustatud huvide arvestamine, kui isiku huvid ei ole olulisemad.

  (2) Delikaatseid isikuandmeid on lubatud väljastada isiku nõusolekul või isiku nõusolekuta, kui isikuandmete kasutamise eesmärgiks on:
  1) seaduse või riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepinguga ettenähtud kohustuse täitmine;
  2) seaduse või selle alusel kehtestatud õigusakti kohase avalikku või üldist huvi silmaspidava ülesande täitmine;
  3) isiku elu, tervise või vabaduse kaitse -- § 17 lõikes 2 nimetatud andmete puhul.

  (3) Statistilistel ja teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks võib isikuandmeid väljastada ainult vastutava töötleja loal ja üksnes andmesaajatele, kelle selline tegevus on ette nähtud seaduses või seaduse alusel kehtestatud õigusaktis. Sel eesmärgil saadud andmetele peab andmesaaja andma kuju, mis ei võimalda isikut identifitseerida.

  (4) Juurdepääs registri pidamist abistavatele andmetele ja registri arhiivi kantud andmetele on ainult volitatud töötleja poolt selleks volitatud töötajatel ja registri pidamise üle järelevalvet teostavatel isikutel.

  (5) Registrist andmete väljastamisel on volitatud töötleja kohustatud:
  1) peatama isiku vastaval nõudel tema kohta andmete väljastamise § 36 lõikes 2 nimetatud andmesaajatele;
  2) sulgema juurdepääsu ebaõigetele andmetele, välja arvatud volitatud töötlejale ja andmeandjale andmete parandamise eesmärgil ja andmekaitse järelevalvet teostavale isikule järelevalve eesmärgil;
  3) ebaõigete andmete avastamisel registris need parandama ning teavitama sellest ebaõigeid andmeid saanuid ja teatama õiged andmed 5 tööpäeva jooksul.

§ 38.  Isiku õigus teabele tema kohta registris töödeldavatest andmetest

  Isikul on õigus saada teavet tema kohta registris töödeldavatest andmetest. Vastavale järelepärimisele on volitatud töötleja kohustatud vastama hiljemalt 5 tööpäeva jooksul järelepärimise saamise päevast arvates.

§ 39.  Pensionikindlustatu teavitamine registrisse kantud andmetest

  (1) Iga aasta 1. juuliks teatatakse igale pensionikindlustatule eelneva kalendriaasta kohta:
  1) tema poolt või tema eest makstud ja arvestatud sotsiaalmaksu summa;
  2) tema poolt või tema eest makstud ja arvestatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa summa;
  3) riikliku pensionikindlustuse osa summa;
  4) tema pensionikindlustuse aastakoefitsient;
  5) tema aastakoefitsientide summa;
  6) tema pensionikindlustusstaaž.

  (2) Lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud andmed teatatakse pensionikindlustatule alates 2003. aastast.

8. peatükk JÄRELEVALVE  

§ 40.  Järelevalve teostamine

  Registri pidamise ja andmete töötlemise üle teostavad järelevalvet:
  1) andmekaitse järelevalveasutuse selleks volitatud ametnik «Andmekogude seaduse», «Isikuandmete kaitse seaduse», «Avaliku teabe seaduse» ja käesoleva põhimääruse täitmise osas;
  2) vastutava töötleja selleks volitatud ametnik käesoleva põhimääruse ja andmete töötlemise lepingute ning vastutava töötleja korralduste täitmise osas.

§ 41.  Järelevalvet teostava ametniku õigused

  Järelevalvet teostaval ametnikul on õigus:
  1) juurde pääseda andmete alusdokumentidele, registrisse kantud andmetele ja registri pidamise vahenditele;
  2) juurde pääseda andmekaitsenõudeid sisaldavatele dokumentidele, välja arvatud siduspöördusele õigust andvatele paroolidele;
  3) pääseda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad andmetöötluseks kasutatavad seadmed;
  4) saada teavet andmete registrisse kandmise ja registrist väljastamise kohta.

§ 42.  Registri pidamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamine

  Registri volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute poolt määratud tähtajaks.

9. peatükk KLASSIFIKAATORID  

§ 43.  Registri pidamisel kasutatavad klassifikaatorid

  Registri pidamisel tuginetakse klassifikaatoritele, milleks on Sotsiaalkindlustusameti poolt kasutatavad Klassifikaatorikeskuses registreeritud klassifikaatorid ja Sotsiaalkindlustusameti sisemised klassifikaatorid.

§ 44.  Klassifikaatorikeskuses registreeritud klassifikaatorid

  Sotsiaalkindlustusameti poolt kasutatavad Klassifikaatorikeskuses registreeritud klassifikaatorid on järgmised:
  1) Maade klassifikaator -- Codes of Representation of Names of Countries (ISO 3166);
  2) Valuutade klassifikaator -- Codes of Representation of Currencies and Funds (ISO 4217);
  3) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK);
  4) Kutsealade liigitus -- International Standard Classification of Occupations (ISCO);
  5) Invaliidsuse klassifikaator -- International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps;
  6) muud Klassifikaatorikeskuses registreeritud klassifikaatorid.

§ 45.  Sotsiaalkindlustusameti sisemised klassifikaatorid

  Sotsiaalkindlustusameti sisemisi klassifikaatoreid moodustab ja täiendab Sotsiaalkindlustusamet. Need klassifikaatorid ei sisalda Klassifikaatorikeskuses registreeritud klassifikaatorites olevaid andmeid.

10. peatükk LÕPPSÄTTED  

§ 46.  Registri pidamise finantseerimine

  (1) Registri pidamist finantseeritakse vastavalt «Riikliku pensionikindlustuse seadusele» ja «Andmekogude seadusele» riigieelarvest Sotsiaalkindlustusametile selleks otstarbeks määratud vahenditest.

  (2) Registri pidamiseks vajalikud kulud sisaldavad:
  1) andmete kogumise, registrisse kandmise ja töötlemisega seotud kulusid;
  2) andmete väljastamisega seotud kulusid;
  3) registri andmete kaitsmisega seotud kulusid;
  4) registri arendamisega seotud kulusid.

§ 47.  Registri laiendamine, ühendamine või likvideerimine

  Registri laiendamine, ühendamine või likvideerimine toimub «Andmekogude seadusega» sätestatud korras.

§ 48.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

/otsingu_soovitused.json