Teksti suurus:

Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.11.2015
Avaldamismärge:RT I 2004, 14, 98

Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus

Vastu võetud 09.03.2004 nr 62

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43; 2004, 2, 9) § 13 lõike 7 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kalalaevade riiklikus registris laevade alajaotustesse (edaspidi segment) rühmitamise kriteeriumid ja segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ning määratakse kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus.

§ 2. Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid

(1) Laevad kantakse segmenti nende üldpikkuse, püügipiirkonna, kasutatavate püüniste ja püütavate kalaliikide järgi.

(2) Ühte segmenti kantakse laevad, mis on sarnaste tehniliste näitajatega, kasutavad kalapüügil samasuguseid või sama tüüpi püügivahendeid, püüavad sihtliigina sama liiki kalu või püüavad samas püügipiirkonnas.

(3) Laevade segmentidesse rühmitamise kriteeriumid on toodud määruse lisas.

§ 3. Segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded

(1) Segmentidesse kantavad laevad peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) segmenti 4S1 kantakse laevad, mille üldpikkus on 12 m ja üle selle;
2) segmenti 4S2 kantakse laevad, mille üldpikkus on alla 12 m;
3) segmenti 4S3 kantakse laevad, mille üldpikkus on 24 m ja üle selle;
4) segmenti 4S4 kantakse siseveekogudel kasutatavad laevad.

(2) Kui segmendi puhul on määratud püügipiirkond, peab segmenti kantava laeva meresõiduohutust tõendavasse tunnistusse või sõidukõlblikkuse tunnistusse kantud sõidupiirkond vastama segmendi püügipiirkonnale.

§ 4. Kalalaeva segmenti juurdelisamise võimalus ja segmendi suuruse arvestamine

(1) Kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus on toodud määruse lisas.

(2) Segmendi suurus saadakse kõigi segmenti kantud laevade püügivõimsuste liitmisel.

(3) Laeva püügivõimsust arvestatakse eraldi peamasina võimsuse (KW) ja laeva kogumahutavuse (GT) järgi.

§ 5. Rakendussätted

(1) Kalalaevu ei saa segmentidesse 4S1, 4S2 ja 4S3 kanda pärast 31. märtsi 2004. a.

(2) Paragrahvi 4 lõige 3 kaotab kehtivuse 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT


Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2004. a määruse nr 62
«Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid,
segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded
ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus»
lisa


LAEVADE SEGMENTIDESSE RÜHMITAMISE KRITEERIUMID JA KALALAEVADE SEGMENTI JUURDELISAMISE VÕIMALUS

Segmendi kood

Kalalaevade segmentidesse jaotamise kriteeriumid

Segmenti juurdelisamise võimalus

Kalalaeva püügipiirkond   Püügivahend Püütavad liigid Kalalaeva üldpikkus    
4S1 Läänemeri traalpüünised, nakkepüünised pelaagilised ja põhjaliigid 12 meetrit ja üle selle ei ole
4S2 Läänemeri määramata pelaagilised ja põhjaliigid alla 12 meetri ei ole
4S3 meri, v.a Läänemeri traalpüünised pelaagilised ja põhjaliigid 24 meetrit ja üle selle ei ole
4S4 siseveekogud määramata määramata määramata on

Keskkonnaminister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json