Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 "Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 14, 99

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 "Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 09.03.2004 nr 63

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43; 2004, 2, 9) § 13 lõike 5 ja «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158) § 32 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määrust nr 89 «Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 24, 141; 52, 334; 77, 459; 2003, 57, 382) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri asutamise ja pidamise eesmärk on Eesti riigilipu all sõitvaid või Eesti laevakinnistusraamatusse või väikelaevaregistrisse kantud kalalaevu puudutavate andmete kogumine, töötlemine ja väljastamine kalavarude kaitse ja säilitamise eesmärgil ning kalapüügi korraldamiseks ja püügivõimsuse kontrollimiseks.»;

2) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) segment, kuhu kalalaeva soovitakse kanda.»;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «pardanumber,» sõnadega «segment, kuhu laeva soovitakse kanda,»;

4) paragrahvi 9 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kalalaeva registrisse kandmiseks esitab laeva omanik või valdaja taotluse, mis koosneb § 7 lõike 1 punktis 1 ja väikelaevaregistrisse kantud laeva puhul, mis on teise isiku õiguspärases valduses, ka § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud alusdokumendist.»;

6) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Lõikes 3 nimetatud taotlus esitatakse registrile paberkandjal või digitaalselt. Taotluse esitamisel digitaalselt peab taotlusel olema digitaalallkiri.»;

7) paragrahvi 9 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kui kalalaeva omanik või valdaja ei ole kõrvaldanud taotluses esinevaid puudusi lõikes 6 nimetatud teates märgitud tähtpäevaks, jätab volitatud töötleja taotluse läbi vaatamata.

(8) Kümne tööpäeva jooksul nõuetele vastava taotluse volitatud töötlejani jõudmise päevast arvates teeb volitatud töötleja otsuse kalalaeva registrisse kandmise või registrisse kandmisest keeldumise kohta. Kalalaeva registrisse kandmisest võib keelduda «Kalapüügiseaduse» § 13 lõikes 13 loetletud asjaoludel.»;

8) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Volitatud töötleja edastab taotlejale ärakirja kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise otsusest kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest. Kalalaeva registrisse kandmise otsust asendab kalalaevatunnistus, mis antakse välja «Kalapüügiseaduse» § 13 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras.»;

9) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 14 lõike 1 lõppu lisatakse uus lause järgmises sõnastuses:

«Teate võib esitada ka digitaalselt digitaalallkirjastatuna.»;

11) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kalalaev kustutatakse registrist «Kalapüügiseaduse» § 13 lõikes 14 sätestatud juhtudel.»;

12) määrust täiendatakse §-ga 22 järgmises sõnastuses:

« § 22. Kalalaevade segmentidesse kandmine

(1) Määruse jõustumise ajaks registrisse kantud laevade segmentidesse kandmiseks teeb registri volitatud töötleja vastava kirjaliku järelepärimise laeva omanikule või valdajale. Järelepärimises näitab volitatud töötleja segmendi, kuhu laev registrisse kantud andmete alusel tuleks kanda ning määrab tähtaja vastuväidete esitamiseks, mis ei või olla lühem kui 10 päeva.

(2) Kui kalalaeva omanik või valdaja segmendiga nõustub või kui ta määratud tähtajaks vastuväiteid ei esita, kannab volitatud töötleja laeva järelepärimises näidatud segmenti.

(3) Kui kalalaeva omanik või valdaja segmendiga ei nõustu, peab ta esitama taotluse kalalaeva kandmiseks enda määratud segmenti. Volitatud töötleja võib keelduda kalalaeva sellesse segmenti kandmisest «Kalapüügiseaduse» § 13 lõike 13 punktis 1 sätestatud juhul. Taotluse menetlemisel kohaldatakse §-s 9 sätestatut niivõrd, kuivõrd käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti.»;

13) määruse lisa tabeli 1 rea «Laevastiku osa (segment)» lahtrist «Määratlus ja märkused» jäetakse välja sõnad «(määratletud vastavalt kasutatavatele püügivahenditele, püügipiirkonnale või sihtliikidele)»;

14) määrust täiendatakse §-ga 23 järgmises sõnastuses:

« § 23. Paragrahvi 6 lõike 4 muutmine

Alates 1. maist 2004. a kehtib § 6 lõige 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Andmete määratlus, välja laius ja joondamine on toodud Euroopa Liidu Komisjoni määruse 98/2090/EÜ (EÜT L 266, 01.10.1998, lk 0027–0035) lisas 1.»».

§ 2. Määruse lisa tunnistatakse kehtetuks alates 1. maist 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json