Teksti suurus:

Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2000, 10, 62

Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1

Vastu võetud 02.02.2000 nr 32

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616) paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDOSA

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolevaid nõudeid kohaldatakse töödele, kus töötajad võivad kokku puutuda asbestikiude sisaldava tolmuga (edaspidi asbestitolm).

(2) Asbesti ja asbesti sisaldava toote all mõistetakse materjale, mis sisaldavad järgmisi mineraale:

Aktinoliit CAS No 77536-66-4
Amosiit CAS No 12172-73-5
Antofülliit CAS No 77536-67-5
Kroküdoliit CAS No 12001-28-4
Krüsotiil CAS No 12001-29-5
Tremoliit CAS No 77536-68-6

(3) Asbestist tuleneva ohu vältimiseks peab võimaluse korral kasutama asbesti mittesisaldavaid materjale.

(4) Alla 18-aastased töötajad ei tohi teha töid, kus võib eralduda asbestitolmu.

(5) Asbestitööde ja asbestitöid tegevate töötajate üle peab arvestust Tööinspektsioon.

(6) Asbestisisaldust töökoha õhus võib mõõta ainult sellekohast tegevusluba omav juriidiline isik.

(7) Asbesti sisaldavate jäätmete käitlemine peab toimuma «Jäätmeseaduse» (RT I 1998, 57, 861; 1999, 10, 155; 23, 353) kohaselt.

§ 2. Tööandja ja töötaja kohustused

(1) Tööandja on kohustatud:
1) kaardistama ehitise või rajatise asbesti sisaldavad konstruktsioonid ja konstruktsioonielemendid, asbesti kasutamise ja ladustamise kohad;
2) märgistama asbestitolmuga saastatud töökohad, asbesti sisaldavad tooted ja jäätmed;
3) tagama töötajatele asbestitööde tegemiseks vajaliku väljaõppe ja juhendamise;
4) andma töötajatele § 4 lõikes 5 nimetatud isikukaitsevahendid;
5) sisustama asbestitolmuga kokkupuutuvatele töötajatele kaks riietusruumi – ühe tänava- ja teise kaitseriietuse jaoks, mis on omavahel ühenduses pesuruumi kaudu;
6) puhastama asbestitöödel kasutatud kaitseriietuse omal kulul;
7) korrapäraselt jälgima töökeskkonna seisundit ja mõõtma õhu asbestitolmusisaldust;
8) korraldama töötajatele tervisekontrolli sotsiaalministri poolt kehtestatud korras. Tervisekontrolli tulemusi koos röntgeniülesvõttega säilitatakse 55 aastat;
9) teatama Tööinspektsioonile asbestitööde alustamisest vähemalt seitse kalendripäeva enne tööde algust (lisa 1). Koos teatisega tuleb esitada tööde tehnoloogiline plaan ning kasutatavad tööohutuse abinõud.

(2) Asbestitöid teinud isikud, kes on läinud teisele tööle, peavad kutsehaiguse varajase avastamise eesmärgil laskma oma tervist kontrollida perioodiliselt iga viie aasta järel.

(3) Töötajad, kes puutuvad tööl kokku asbestitolmuga, on kohustatud järgima tööandja koostatud ja kinnitatud ohutusjuhendit ning kasutama ettenähtud isikukaitsevahendeid.

§ 3. Asbesti märgistamine

(1) Asbestitolmusele tööruumile või selle juurde viivale uksele tuleb panna hoiatusmärk «Ohuala», mille all on silt selgesti loetava tekstiga:

«Ettevaatust! Asbest. Kasuta isikukaitsevahendit.»

(2) Asbesti sisaldavale tootele ja selle pakendile peab kinnitama lisas 2 kirjeldatud hoiatusmärgi.

(3) Lõikes 2 nimetatud hoiatusmärgiga peavad olema märgistatud ka asbesti sisaldavad konstruktsioonid ja seadmed. Hoiatusmärk peab olema selgesti nähtav ja kindlalt kinnitatud. Hoiatusmärgi võib trükkida asbesti sisaldavale tootele või pakendile. Sel juhul peab märk taustast selgelt eristuma.

(4) Asbesti sisaldavale tootele võib märkida muid toote ohutu kasutamise seisukohalt vajalikke andmeid, mis hoiatuse sisu ei muuda.

§ 4. Töökohal kasutatavad kaitseabinõud

(1) Töökoha õhu asbestisisaldus ei tohi olla suurem piirnormist 0,1 kiudu/cm3.

(2) Asbesti pihustamine on keelatud.

(3) Asbesti ja asbestitooteid peab käitlema nii, et asbestitolm ei satuks õhku. Kui tolmu teket ei ole võimalik vältida, tuleb töökoht eraldada muust töökeskkonnast ja kasutada piisava võimsusega kohtäratõmmet.

(4) Tööruumide puhastamisel peab kasutama spetsiaalset tolmuimejat ning puhastatavaid pindu tuleb enne puhastamist niisutada. Tolmuimejal, mida kasutatakse riietuse, töövahendi ja töötaja puhastamiseks asbestitolmust, peab olema imemisvõimsus vähemalt 100 W.

(5) Asbestitolmuga kokkupuutuvad töötajad peavad kandma täisnäokattega tolmumaski ja tolmukindlast materjalist peakattega kombinesooni, kaitsekindaid ja -jalatseid.

(6) Asbestitolmuga saastatud isikukaitsevahendeid, sealhulgas kaitseriietust ei tohi viia väljapoole töökohta.

(7) Asbesti, asbesti sisaldavate materjalide ja asbestijäätmete ladustamisel ning vedamisel peab kasutama tihedalt suletavat purunemiskindlat märgistatud pakendit.

2. peatükk
ASBESTI SISALDAVATE KONSTRUKTSIOONIDE LAMMUTAMISE MEETODID

§ 5. Lammutuskoha eraldamine

(1) Töökoht eraldatakse ümbritsevast (töö)keskkonnast kattega ja muudetakse äratõmbeventilatsiooniga alarõhuliseks. Töökohta sisenetakse kolmeosalise eralduskambri kaudu, mille välimises osas on kapp tänavarõivaste hoidmiseks, keskmises osas dušš ja sisemises osas kapp kaitseriietuse jaoks.

(2) Ventilatsioonisüsteem peab tagama töökohas õhuvahetuse vähemalt kuus korda tunnis ning peentolmufilter peab kinni pidama vähemalt 99,9 % 0,3 mikromeetrise läbimõõduga osakestest. Ventilatsiooni imemisvõimsus peab olema vähemalt 300 W. Peentolmufiltri kaitseks tuleb panna hõredam eelfilter.

(3) Töö lõpetamisel puhastatakse töökoht asbestitolmu eemaldamiseks ettenähtud tolmuimejaga ja pestakse. Töökoha õhu puhastamiseks tuleb ventilatsiooniseadmeid hoida töös vähemalt neli tundi pärast asbestitöö lõppemist.

§ 6. Lammutuskoti kasutamine

(1) Lammutatav konstruktsioon või toode eraldatakse ümbritsevast töökeskkonnast.

(2) Töötaja teeb tööd lammutuskoti sisse avanevate kinnaste abil, kusjuures kott kinnitatakse õhukindlalt objekti ümber, eelnevalt asetades sellesse vajalikud tööriistad.

(3) Lammutuskotis peab olema alarõhk.

(4) Seadme imemisvõimsus peab olema vähemalt 100 W.

(5) Töötaja peab kandma tolmufiltriga poolnäomaski.

§ 7. Kohtäratõmbe kasutamine

(1) Meetodit kasutatakse, kui asbestitolmu levimise oht ümbritsevasse töökeskkonda on väike.

(2) Äratõmbeseadme imemisvõimsus peab olema vähemalt 300 W.

§ 8. Asbesttsementdetailide eemaldamine tervikuna

Eemaldatava detaili ümbrus puhastatakse tolmuimejaga, detail eraldatakse tervikuna ning töökoht puhastatakse uuesti.

1 Määruses on arvestatud Euroopa Nõukogu direktiivide 80/1107/EMÜ (EÜT L 327, 03.12.1980), 83/477/EMÜ (EÜT L 247, 23.08.1982), 91/382/EMÜ (EÜT L 206, 29.07.1991) nõudeid.

Peaminister Mart LAAR

Sotsiaalminister Eiki NESTOR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2000. a määruse nr 32 «Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded»
lisa 1

Sotsiaalminister Eiki NESTOR

Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2000. a määruse nr 32 «Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded»
lisa 2

Asbesti sisaldavale tootele ja selle pakendile kinnitatav hoiatusmärk ning selle kirjeldus

1. Hoiatusmärgi kõrgus on vähemalt 5 cm ja laius 2,5 cm.

2. Hoiatusmärgi ülaosas (40% märgi kõrgusest) on valge «a» mustal põhjal, alaosas (60% märgi kõrgusest) selgelt loetav valge või must tekst punasel põhjal:

«Ettevaatust! Sisaldab asbesti.

Asbestitolm põhjustab vähktõbe.»

Sotsiaalminister Eiki NESTOR

SID

SID

/otsingu_soovitused.json