Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 11, 67

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 08.02.2000 nr 35

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse» (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354; RT III 1999, 9, 90; RT I 1999, 82, 751; 96, 847) § 16 lõike 2 ja § 19 lõike 7 alusel ning tulenevalt «Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse» (RT I 1999, 96, 847) §-dest 4 ja 5.

§ 1. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni tegevus lõpetatakse.

§ 2. Keskkomisjoni istungite protokollid ja muud dokumendid antakse säilitamiseks Riigikantseleile.

§ 3. Pärast keskkomisjoni tegevuse lõpetamist asendab keskkomisjoni otsustega seotud kohtuasjades keskkomisjoni Justiitsministeerium. Justiitsminister nimetab selleks volitatud isikud.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a määrusega nr 161 (RT 1991, 28, 335; 1992, 2, 33; 3, 54; 1993, 7, 106; RT I 1995, 5, 44; 32, 393; 1997, 63, 1090; 1998, 14, 224; 118–120, 1898) kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hoidmise korras» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 4 esimesest lõigust jäetakse välja teine lause;

2) punkti 5 teisest lausest jäetakse välja sõnad «ning tehakse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni (käesoleva korra punkt 12) poolt vabalt kättesaadavaks kõigile võimalikele omandireformi õigustatud subjektidele»;

3) punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

4) punktist 28 jäetakse välja sõnad «mille kinnitab keskkomisjon»;

5) punkt 35 sõnastatakse järgmiselt:

« 35. Kohaliku komisjoni otsus tehakse kümne päeva jooksul teatavaks taotlejale (taotlejatele), kellel on otsusega mittenõustumise korral õigus esitada otsuse peale kaebus halduskohtule. Kaebuse esitamise tähtaeg on kaks kuud, arvates päevast, millal isik sai tema õigusi rikkuvast otsusest teada.».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 1991. a määruses nr 202 «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni ning maakonna- ja linnakomisjonide moodustamise kohta» (RT 1991, 35, 432; RT I 1998, 94, 1506; 1999, 8, 124; 70, 684; 91, 818) tehakse järgmised muudatused:

1) pealkirjast jäetakse välja sõnad «keskkomisjoni ning»;

2) punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määrusega nr 36 (RT 1993, 7, 106; RT I 1998, 18, 293) kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 22 esimesest lausest jäetakse välja sõnad «keskkomisjoni ning»;

2) punktist 221 jäetakse välja teine lõik.

§ 7. Määrus jõustub 1. aprillil 2000. a.

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json