Teksti suurus:

Tsiviilõhusõidukite märgistamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2012
Avaldamismärge:RT I 2000, 15, 107

Tsiviilõhusõidukite märgistamise kord

Vastu võetud 25.02.2000 nr 70

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376) § 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev tsiviilõhusõidukite märgistamise kord kehtib kõikide Eestis registreeritavate tsiviilõhusõidukite kohta.

§ 2. Tsiviilõhusõidukite tunnused

(1) Tsiviilõhusõidukite riiklikus registris registreeritavale õhusõidukile antakse riigi tunnus ja registreerimistunnus, mis koosnevad tähtede või tähtede ja numbrite kombinatsioonist.

(2) Eestis registreeritud tsiviilõhusõiduki riigi tunnus on ES (kaks esimest tähte sõnast ESTONIA).

(3) Registreerimistunnus on kolmest tähest või purilennukil neljast numbrist koosnev kombinatsioon.

(4) Riigi tunnus ja registreerimistunnus (edaspidi tunnused) ühendatakse sidekriipsuga.

(5) Registreerimistunnuse annab välja Lennuamet.

§ 3. Tunnuste kandmine õhusõidukile

(1) Tunnused kantakse õhusõidukile värviga või kinnitatakse viisil, mis tagab hea püsivuse ja loetavuse. Tunnused peavad olema selgelt eraldatavad, puhtad ja vigastusteta.

(2) Tunnuste taustast erinev õhusõiduki värvkate ei tohi asetseda tunnustele lähemal kui 1/4 tunnuste kõrgusest.

(3) Iga õhusõiduk varustatakse tulekindlast materjalist tunnussildiga, millele on graveeritud või söövitatud õhusõiduki tunnused.

§ 4. Märkide ja sümbolite kasutamise keeld

(1) Õhusõidukile ei tohi kanda lisamärke või sümboleid, mis muudaksid tunnuste kuju või raskendaksid nende loetavust.

(2) Registreerimistunnusena ei ole lubatud kasutada tähtede kombinatsiooni, mida võib segi ajada rahvusvaheliste signaalide viietähelise koodiga, kolmetähelist Q-tähega algavat kombinatsiooni või teiste häda- või kiirteadete signaalidega nagu SOS, PAN, XXX, TTT samaseid kombinatsioone.

2. peatükk
TUNNUSE PAIGUTUS JA SUURUS ERI TÜÜPI ÕHUSÕIDUKITEL

§ 5. Tunnuste kandmine jäigatiivalistele õhusõidukitele

(1) Monoplaani tiibadele kantakse tunnused vasaku pooltiiva alumisele küljele, biplaanil – alumise vasaku pooltiiva alumisele küljele.

(2) Tunnuste kõrgus peab olema vähemalt 500 mm. Tunnused kantakse pooltiiva keskele ülaäärega lennu suunas.

(3) Kui tunnused ei mahu vasakule pooltiivale, kantakse riigi tunnus ja sidekriips paremale pooltiivale, õhusõiduki registreerimistunnus vasakule pooltiivale.

(4) Lisaks alaküljele võivad tunnused olla ka õhusõiduki ülaküljel.

(5) Kerele või kiilule kantakse tunnused kere mõlemale poolele tiiva ja saba vahelisele kereosale või kiilu mõlemale küljele. Mitme kiiluga õhusõidukitel kantakse tunnus välimiste kiilude väliskülgedele.

(6) Kerele või kiilule kantavad tunnused peavad olema vähemalt 300 mm kõrgused.

(7) Tunnused peavad asetsema paralleelselt õhusõiduki pikiteljega ja jätma igas suunas vähemalt 50 mm vaba ruumi.

§ 6. Tunnuste kandmine rootortiibadega õhusõidukitele

(1) Rootortiibadega õhusõiduki tunnused kantakse kere mõlemale poolele ja selle alapinnale.

(2) Kere külgedele kantavad tunnused peavad asetsema paralleelselt õhusõiduki pikiteljega ja olema vähemalt 300 mm kõrgused.

(3) Alapinnale kantavate tunnuste kõrgus peab olema 4/5 kere laiusest, kuid mitte üle 500 mm. Tunnuse lugemissuund peab olema eest taha.

§ 7. Tunnuste kandmine dirižaablitele

(1) Dirižaabli tunnused kantakse kerele või stabilisaatori pindadele.

(2) Kerele kantakse tunnused mõlemale küljele ja samuti ülaosa sümmeetriateljele.

(3) Stabilisaatorile kantakse tunnused alumise vertikaalse stabilisaatori mõlemale küljele horisontaalselt ja horisontaalse stabilisaatori vasaku külje alapinnale ning parema külje ülapinnale tähtede ülaosaga liikumise suunas.

§ 8. Tunnuste kandmine õhupallidele

(1) Sfääriliste õhupallide (välja arvatud mehitamata õhupallid) tunnused kantakse kahes kohas diametraalselt vastaskülgedele palli maksimaalse läbimõõdu lähedale.

(2) Mittesfääriliste õhupallide (välja arvatud mehitamata õhupallid) tunnused kantakse mõlemale küljele ülalpool taglasvööd või korvi trosside kinnituspunkte.

(3) Mehitamata õhupallide tunnused peavad olema kantud tunnussildile.

§ 9. Tunnuste kandmine muudele õhusõidukitele

(1) Õhust kergemate õhusõidukite külgedele kantud tunnused peavad olema nähtavad nii külgedelt kui maa pealt vaadates.

(2) Erikonstruktsiooniga õhusõidukitel, kui õhusõiduki konstruktsioonis puuduvad eespool nimetatud osad, peab tunnuse suurus võimaldama tunnust kergesti lugeda.

§ 10. Tunnuste tähtede ja numbrite kuju

(1) Tunnuse märkimiseks kasutatakse ornamenteerimata suuri ladina tähti ja araabia numbreid.

(2) Tähtede ja numbrite ümarate osade märkimiseks võib kasutada murdjoont. Tunnuste tähed ja numbrid peavad olema ühekõrgused ja asetsema ühel joonel. Kõikide tähtede ja numbrite kaldenurgad peavad olema võrdsed ja mitte üle 30° ning tähtede ja numbrite märkimiseks peab kasutama ühesugust joont (ümar- või murdjoont).

(3) Tähtede, numbrite ja sidekriipsu laius peab võrduma 2/3 sümboli kõrgusega. Märkimiseks kasutatakse pidevjoont laiusega 1/6 sümboli kõrgusest. Sümbolite vahe peab olema 1/4 nende kõrgusest.

Peaminister Mart LAAR

Teede- ja sideminister Toivo JÜRGENSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json