Teksti suurus:

Õhusõiduki sundmaandamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2000, 15, 108

Õhusõiduki sundmaandamise kord

Vastu võetud 25.02.2000 nr 71

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376) § 52 lõike 2 alusel õhusõiduki sundmaandamise korra rakendamiseks.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Käesolev kord sätestab tsiviilõhusõiduki (edaspidi õhusõiduk) sundmaandamise korra kooskõlas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (RTO) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikliga 5 ja lisaga (Annex) 2 ning sisaldab RTO dokumendi 9433 põhimõtteid.

§ 2. Õhusõiduki sundmaandamist käsitatakse õhusõiduki lendu sekkumisena ning see on äärmine abinõu lennuohutuse ning julgeoleku ja avaliku korra tagamiseks.

2. peatükk
SUNDMAANDAMISE KORRALDAMINE

§ 3. Sundmaandamist võib nõuda õhusõiduki kaptenilt lennujuht, kes on saanud vastava korralduse lennuliikluse juhtimise teenistuse vanemlennujuhilt ja/või teenistuse ülemalt, ning kelle vastutusalas õhusõiduk asub, kasutades selleks raadiosidet ja vajadusel raadiosagedust 121,5 MHz. Ettepaneku õhusõiduki sundmaandamiseks võivad lennuliikluse juhtimise teenistusele teha Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi vastavad ametkonnad.

§ 4. Kui lennujuht saab korralduse õhusõiduki maandamiseks, peab ta kohe võtma tarvitusele kõik meetmed, et:
1) informeerida kõnesoleva õhusõiduki kaptenit nõudest maanduda selleks määratud lennuväljal;
2) tagada sellele õhusõidukile kogu informatsioon, mis on nõutav määratud lennuväljale lennuks ja seal maandumiseks;
3) edastada õhusõiduki kaptenile kõik vajalikud korraldused ning navigeerimisjuhendid kuni õhusõiduki maandumiseni määratud lennuväljal koordineeritult riiklike ametkondade ja asjasse puutuvate lennuliiklusteenistustega, kelle vastutusalaks olevas õhuruumis toimuvat lennutegevust võib nimetatud juhtum mõjutada.

§ 5. Kui lennujuhil endal pole võimalik edastada õhusõiduki kaptenile sundmaandumise korraldust ja sellega kaasnevaid juhiseid, tuleb selleks kasutada teisi lennuliiklusteenistuse üksusi ja nähtavaid valgus- või muid signaale. Õhusõiduki sundmaandamisega seotud teadete edasiandmiseks võib kasutada ka teisi õhusõidukeid, kui selgub, et neid teateid ei õnnestu edastada raadiosidet kasutades.

§ 6. Õhusõiduki kaptenile antavad korraldused peavad olema üheselt arusaadavad ja nende järgimine peab tagama lennuohutuse säilimise igal lennuetapil. Selleks tuleb arvesse võtta, et:
1) maandumiseks määratud lennuväli oleks sobiv seda tüüpi õhusõiduki ohutuks maandumiseks, kusjuures tsiviilõhusõiduki puhul peab sellise lennuraja pikkus olema vähemalt 2500 m;
2) ümbritsev maastik võimaldaks sooritada ringlendu, järgida lähenemise ja katkestatud lähenemise protseduure;
3) maandatav õhusõiduk suunataks lennuväljale, millele lendamiseks tal on piisav kogus kütust;
4) võimaluse korral määrataks sundmaandumiseks lennuväli, mille andmed sisalduvad Eesti aeronavigatsioonilise teabe kogumikus (AIP);
5) õhusõidukit ei juhitaks tingimustesse, kus nähtavus väheneb allapoole visuaallennuks vajalikku miinimumi, kui on vajalik lennu jätkamine visuaaltingimustes;
6) õhusõiduki maandumiseks vajalikud ja nõutavad manöövrid ei mõjutaks lennuohutust juhul, kui väheneb oluliselt õhusõiduki lennukõlblikkus.

§ 7. Kui õhusõiduk kavatsetakse sundmaandada õhusõiduki kaptenile tundmatul lennuväljal, peab talle jätma piisavalt aega maandumise ettevalmistamiseks. Otsuse maandumise ohutuse kohta teeb õhusõiduki kapten.

§ 8. Õhusõiduki kapten, kes on saanud korralduse maandumiseks, peab:
1) maanduma lennujuhi või teiste õhusõidukite kaptenite poolt antud juhiste ja lennureeglites sätestatud nõuete kohaselt;
2) valima sekundaarradari transponderil koodi A 7700, kui lennujuht ei ole andnud teistsugust korraldust.

§ 9. Õhusõiduki kaptenit ei tohi sundida õhusõidukit maandama, kui on kindlalt teada, et see on ohuolukorras või tema tehniline seisund ei võimalda õhusõiduki kapteni arvates ohutult järgida maandumiseks saadud korraldusi.

§ 10. Õhusõiduki sundmaandamises osalenud lennuliiklusteenistused esitavad kolme tööpäeva jooksul Lennuametile täieliku aruande õhusõiduki sundmaandamisest. Välisriigi õhusõiduki sundmaandamisest teatab Lennuamet õhusõiduki registreerinud riigi lennundusametkonnale.

Peaminister Mart LAAR

Teede- ja sideminister Toivo JÜRGENSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json