Teksti suurus:

Ümberkruntimiskava koostamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2000, 17, 112

Ümberkruntimiskava koostamise kord

Vastu võetud 29.02.2000 nr 74

Määrus kehtestatakse «Maakorraldusseaduse» (RT I 1995, 14, 169; 59, 1006; 1996, 36, 738; 1999, 10, 155; 54, 580) paragrahvi 25 lõike 6 alusel maakorralduse käigus koostatavale ümberkruntimiskavale esitatavate nõuete ühtlustamiseks.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev kord reguleerib ümberkruntimiskava koostamist kinnisasjade ümberkruntimisel, sealhulgas maareformi käigus läbiviidaval ümberkruntimisel ning täpsustab ümberkruntimiskavale ning selle lisadele esitatavaid nõudeid.

§ 2. Ümberkruntimiskava koostaja

Ümberkruntimiskava koostab maakorralduse läbiviija, kelleks on «Maakorraldusseaduse» paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omav isik.

§ 3. Ümberkruntimiskava koostamise algatamine

(1) Ümberkruntimiskava koostatakse pärast «Maakorraldusseaduse» paragrahvi 20 lõikes 5 sätestatud nõuetele vastava ümberkruntimise eelkava kinnitava kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse jõustumist toimunud läbirääkimistel sõlmitud kirjalike kokkulepete alusel.

(2) Maareformi käigus läbiviidava ümberkruntimise korral koostatakse ümberkruntimiskava pärast maavanema poolt maakorralduspiirkonna ja osaliste kinnitamist toimunud läbirääkimiste ja sõlmitud kirjalike kokkulepete alusel.

2. peatükk

ÜMBERKRUNTIMISKAVA KOOSTAMINE

§ 4. Ümberkruntimiskava seletava osa koostamine

(1) Ümberkruntimiskava seletavas osas märgitakse iga maakorralduse osalise kohta vastavalt asjaoludele järgmist:
1) osalisele enne ümberkruntimist kuulunud maakorralduspiirkonnas asuvate katastriüksuste (koos katastriüksuse numbri ja kinnistusraamatu registriosa numbri äranäitamisega) asukoht (linn, vald, küla, tänav), suurus (kõlvikute lõikes ja kokku), sihtotstarve ja väärtus (maakorralduse läbiviija otsusel ka kõlvikute lõikes);
2) ümberkruntimise käigus moodustatud kinnisasjade (üksikute osade kaupa, koos ümberkruntimiskava kaardil märgitud maakorralduspiirkonna ulatuses kordumatu nime või numbri äranäitamisega) asukoht (linn, vald, küla, tänav), suurus (kõlvikute lõikes ja kokku), sihtotstarve ja väärtus (maakorralduse läbiviija otsusel ka kõlvikute lõikes);
3) hüvitatav kinnisasjade väärtuste vahe (summana), hüvitamise kord ja tähtajad, kusjuures eraldi tuuakse välja nii maakorralduse osalise poolt teistele isikutele tasutava kui ka maakorralduse osalisele tasutava hüvitise suurus;
4) kinnisasjade uutes piirides kasutusele võtmise tähtajad (kuupäev, kuu, aasta või osundamine paratamatult saabuvale sündmusele);
5) kinnisasjade koormamise, piiratud asjaõiguste kustutamise või ümberkandmise kord (viited asjakohaste õigusaktide vastavatele sätetele) ja tähtajad;
6) muud maakorralduse läbiviija, maakorralduse osalise, kohaliku omavalitsuse või maavanema poolt oluliseks peetavad asjaolud.

(2) Maareformi käigus läbiviidava ümberkruntimise korral peab ümberkruntimiskava seletav osa sisaldama maakorralduse osaliste kohta, kes on tunnistatud maade tagastamise õigustatud subjektideks või on esitanud avalduse neile «Eesti NSV taluseaduse» (Eesti NSV Teataja 1989, 39, 611; RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 30, 465) alusel põliseks kasutamiseks antud maa ostueesõigusega erastamiseks vastavalt asjaoludele, käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ning teiste maakorralduse osaliste kohta vähemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatut.

§ 5. Ümberkruntimiskava kaardi mõõtkava

(1) Ümberkruntimiskava kaart koostatakse hajaasustusega aladel 1:10 000 või suuremas mõõtkavas ja linnades ning teistel tiheasustusega aladel 1:2000 või suuremas mõõtkavas, võimalikult kaasaegse situatsiooniga kaardil, plaanil või ortofotol. Kasutatav mõõtkava peab tagama ümberkruntimiskava kaardil kajastatava teabe, eriti moodustatavate kinnisasjade piiride ühese mõistetavuse.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mõõtkavas kaart, plaan või ortofoto puudub, koostatakse ümberkruntimiskava kaart muul mõõtkavalisel kaasaegseima situatsiooniga kaardil, plaanil või ortofotol, mis tagab ümberkruntimiskava kaardil kajastatava teabe ühese mõistetavuse.

§ 6. Ümberkruntimiskava kaardi koostamine

(1) Ümberkruntimiskava kaardil tähistatakse ümberkruntimise käigus moodustatud kinnisasjade piirid katastriüksuste kaupa, illumineerides need punase värviga.

(2) Igale katastriüksusele antakse ümberkruntimiskava kaardil vastava maakorralduspiirkonna ulatuses kordumatu nimi või number.

(3) Kui ümberkruntimiskava ei koostata katastrikaardi väljavõttel, kantakse kõlvikute piirid ümberkruntimiskava kaardile katastrikaardilt.

(4) Kitsendusi põhjustavad joonelised (punkt)objektid tähistatakse ümberkruntimiskava kaardil kollase paralleeljoone (ringiga) ja pinnaliste objektide piirid seestpoolt kollase värviga. Kõik kitsendusi põhjustavad objektid tähistatakse ümberkruntimiskava kaardil vastava maakorralduspiirkonna ulatuses kordumatu numbriga.

(5) Kitsenduste ulatus tähistatakse kaardil käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 4 sätestatust erineva värviga värvitud või viirutatud alana, kusjuures samaliigiliste kitsenduste ulatuse kajastamisel kasutatakse kogu maakorralduspiirkonna ulatuses sama värvi.

(6) Maareformi käigus läbiviidaval ümberkruntimisel tuleb ümberkruntimisega moodustatava kinnisasja piiride määramisel lähtuda lisaks «Maakorraldusseaduses» sätestatud nõuetele ka «Maareformi seaduse» (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153; 103, 1698; 1999, 25, 366; 27, 390; 84, 765; 95, 840) paragrahvi 6 lõigetes 1, 2 ja 4, paragrahvides 7–10 ja 221 ning paragrahvi 231 lõikes 5 ja paragrahvi 232 lõikes 5 sätestatust.

§ 7. Rakendussäte

Enne käesoleva määruse jõustumist algatatud ümberkruntimiste käigus koostatud ümberkruntimiskavad ei kuulu muutmisele.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino Lepik von WIRÉN

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json