Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 17, 113

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 29.02.2000 nr 75

Määrus kehtestatakse «Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841) paragrahvi 7 lõigete 1, 11 ja 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 (RT I 1996, 64, 1177; 1997, 50, 810; 1998, 50, 755; 1999, 49, 545) kinnitatud «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korras» (edaspidi kord) tehakse järgmised muudatused:

 1) punkti 3 täiendatakse alapunktidega 14–18 järgmises sõnastuses:
 «14) omandireformi käigus või selle tulemusena tekkivate tööhõivega seotud probleemide ennetamise ja lahendamisega seotud kulude katteks;
15) tööhõive riiklike programmide rahastamiseks;
16) ettevõtluse arendamiseks ja selleks vajaliku keskkonna ja tingimuste loomiseks;
17) keskkonnaekspertiiside tegemiseks ja keskkonnakahjustuste likvideerimiseks erastatavatel või erastatud objektidel juhul, kui ostu-müügilepingu kohaselt peab nimetatud toiminguid teostama riik, või kui on tuvastatud, et kahjustused tekkisid enne erastamist;
18) pensionireformi läbiviimiseks ja sellega kaasnevate finantsturgude arendamisega seotud kulude katteks.»;

2) punkt 3¹ jäetakse välja;

3) punkti 4 viimane lause asendatakse kahe uue lausega järgmises sõnastuses: «Taotlused esitatakse Rahandusministeeriumile. Käesoleva korra punkti 3 alapunktides 14 ja 15 sätestatud juhtudel esitab raha eraldamise taotlused Rahandusministeeriumile Sotsiaalministeerium.»;

4) punkti 5 alapunktis 1, punkti 10 alapunktis 2, punkti 11 alapunktis 1 ja punktis 15 asendatakse sõnad «punktides 3 ja 3¹» sõnadega «punktis 3»;

5) korda täiendatakse uue punktiga 7¹ järgmises sõnastuses:

« 7¹. Käesoleva korra punkti 3 alapunktis 2 nimetatud otstarbeks eraldatakse reservfondist raha eelkõige juhtudel, kui:
1) asutakse ümber tagastatavast hoonest, mille kohta Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354; 82, 751; 96, 847; RT III 1999, 9, 90) paragrahvi 12 lõike 3 punkti 5 alusel esitatud mittetagastamise taotluse on Vabariigi Valitsus jätnud rahuldamata;
2) kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil on tagastatud mitu hoonet, kust on vaja ümber asuda;
3) asutakse ümber tagastatavast hoonest, mis on riigi- ja korrakaitse- või sotsiaal-, haridus- ja kultuuriobjekt;
4) suurema osa ümberasumisega seotud kulusid katab taotleja või kaetakse need muudest allikatest;
5) tegemist on vahetu ümberasumisega tagastatud hoonest.»;

6) punktist 10 jäetakse välja sõnad «ning käesoleva korra punktis 3¹ sätestatud juhul Sotsiaalministeerium»;

7) punktidest 12, 18 ja 20 jäetakse välja sõnad «või käesoleva korra punktis 3¹ sätestatud juhul Sotsiaalministeerium»;

8) punkt 18¹ sõnastatakse järgmiselt:

« 18¹. Enne käesoleva korra punktis 18 nimetatud korralduse eelnõu ja selle juurde käivate materjalide esitamist Vabariigi Valitsusele esitab Rahandusministeerium korralduse eelnõu kooskõlastamiseks korra punkti 3 alapunktis 16 sätestatud juhul Majandusministeeriumile ja korra punkti 3 alapunktis 17 sätestatud juhul Keskkonnaministeeriumile, välja arvatud juhul, kui tegemist on vastavalt Majandusministeeriumi või Keskkonnaministeeriumi taotlusega või kui taotlusele on lisatud Majandusministeeriumi või Keskkonnaministeeriumi seisukoht.»

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino Lepik von WIRÉN

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json