Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 24, 133

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 21.03.2000 nr 88

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 (RT I 1997, 1, 7; 32, 314; 73, 1208; 1998, 17, 273; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374; 100, 884) kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 22 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib vahetult asekantslerite, üldosakonna, siseauditiosakonna ja kantslerile alluvate nõunike tööd ning asekantslerite kaudu ministeeriumi muude struktuuriüksuste tööd,»;

2) punktist 39 jäetakse välja alapunkt 11;

3) punkti 39 täiendatakse alapunktiga 121 järgmises sõnastuses:

« 121) siseauditiosakond,»;

4) jäetakse välja punkt 50;

5) täiendatakse punktiga 511 järgmises sõnastuses:

« 511. Siseauditiosakonna põhiülesanne on anda sõltumatu hinnang ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste sisekontrolli, aruandluse ja tegevuse tulemuslikkuse kohta ning tagada õigeaegne ja objektiivne teave kehtestatud nõuetest kõrvalekaldumiste ning ressursside kasutamise seaduslikkuse, säästlikkuse ja tõhususe põhimõtete rikkumise kohta.»

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json