Teksti suurus:

Ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 25, 143

Ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.03.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. märtsi 2000. a otsusega nr 746

Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834; 93, 1564; 1998, 2, 42 ja 44; 1999, 16, 268; 25, 364; 59, 613) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahv 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Ringhäälingunõukogu

(1) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kõrgeim organ on ringhäälingunõukogu, mis koosneb üheksast liikmest.

(2) Riigikogu nimetab oma koosseisu liikmete hulgast poliitilise tasakaalustatuse põhimõttel viis ringhäälingunõukogu liiget Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul. Riigikogu koosseisu volituste lõppemisel jäävad Riigikogu liikmetest ringhäälingunõukogu liikmed ringhäälingunõukogusse kuni jõustub otsus Riigikogu uue koosseisu liikmete ringhäälingunõukogusse nimetamise kohta.

(3) Riigikogu nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul viieks aastaks neli ringhäälingunõukogu liiget avalik-õigusliku ringhäälingu ülesannete täitmiseks vajalike valdkondade tunnustatud asjatundjate hulgast.

(4) Ringhäälingunõukogusse nimetamiseks on vajalik nimetatava isiku kirjalik nõusolek.

(5) Ringhäälingunõukogu liige ei tohi olla:
1) töösuhetes mis tahes ringhäälinguorganisatsiooniga;
2) ringhäälinguorganisatsiooni osanik, aktsionär või liige;
3) füüsilisest isikust ettevõtja ringhäälinguorganisatsiooni tähenduses;
4) eraõigusliku ringhäälinguorganisatsiooni organi liige;
5) Vabariigi Valitsuse liige.

(6) Ringhäälingunõukogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt tagasiastumise, Riigikogu poolt tagasikutsumise, süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise või surma korral.

(7) Ringhäälingunõukogu liige astub tagasi oma soovil või ta kutsutakse tagasi käesolevas seaduses sätestatud tingimustele mittevastavuse tekkimisel või kui ta on püsivalt võimetu täitma oma ülesandeid. Riigikogu teeb otsuse ringhäälingunõukogu liikme tagasiastumise või tagasikutsumise kohta Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul.

(8) Ringhäälingunõukogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise korral nimetab Riigikogu kolme töönädala jooksul, ringhäälingunõukogu liikme volituste lõppemisest arvates, Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul uue liikme.

(9) Ringhäälingunõukogu liikmed valivad endi hulgast ringhäälingunõukogu esimehe ja aseesimehe. Ringhäälingunõukogu esimees ja aseesimees valitakse koosseisu häälteenamusega kuni neljaks aastaks. Ringhäälingunõukogu esimehe ja aseesimehe võib ringhäälingunõukogu tagasi kutsuda oma koosseisu häälteenamusega.

(10) Ringhäälingunõukogu esimees korraldab ringhäälingunõukogu tööd, esindab ringhäälingunõukogu ja käesolevas seaduses sätestatud juhtudel Eesti Raadiot ja Eesti Televisiooni ning täidab teisi talle õigusaktidega pandud kohustusi. Kui ringhäälingunõukogu esimees ei saa oma ülesandeid täita, täidab neid aseesimees.

(11) Ringhäälingunõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kahe kuu jooksul. Koosolekud protokollitakse.

(12) Ringhäälingunõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt viis ringhäälingunõukogu liiget, sealhulgas esimees või aseesimees. Ringhäälingunõukogu võtab otsuseid vastu oma koosseisu häälteenamusega, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.

(13) Ringhäälingunõukogu tegevuskulud kaetakse riigieelarvest.

(14) Ringhäälingunõukogu esitab Riigikogule aruande oma tegevusest üks kord aastas.»

§ 2. Paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 32. Ringhäälingunõukogu pädevus

(1) Ringhäälingunõukogu pädevusse kuulub:
1) käesoleva seaduse §-des 25–27 loetletud avalik-õigusliku ringhäälingu ülesannete täitmise järelevalve;
2) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni programmide arvu üle otsustamine;
3) Eesti Raadio põhikirja ja Eesti Televisiooni põhikirja kinnitamine;
4) Eesti Raadio juhatuse ja Eesti Televisiooni juhatuse suuruse määramine;
5) volituse andmine ringhäälingunõukogu esimehele Eesti Raadio esindamiseks Eesti Raadio juhatuse liikmetega teenistuslepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks ning Eesti Televisiooni esindamiseks Eesti Televisiooni juhatuse liikmetega teenistuslepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks;
6) Eesti Raadio juhatuse liikmetega ja Eesti Televisiooni juhatuse liikmetega õigusvaidluste pidamise otsustamine ning selleks vastavalt Eesti Raadio või Eesti Televisiooni esindajate määramine;
7) Eesti Raadio juhatuse esimehe ja teiste juhatuseliikmete ning Eesti Televisiooni juhatuse esimehe ja teiste juhatuseliikmete kuni viieks aastaks ametisse määramine ja ametist tagasikutsumine ning juhatuse või juhatuseliikme esindusõiguse piiramine;
8) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni tegevuse põhisuundade ja arengukava kinnitamine;
9) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni tegevuse põhisuundade ja arengukava teostamise järelevalve;
10) Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio eelarvete kinnitamine;
11) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni eelarvete täitmise järelevalve;
12) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine ning nõusoleku andmine käesoleva seaduse § 331 4. lõikes nimetatud tehingute teostamiseks;
13) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni tegevuse sisekontrolli eeskirjade kinnitamine ning volituse andmine ringhäälingunõukogu esimehele Eesti Raadio esindamiseks Eesti Raadio sisekontrolöriga töölepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks ning Eesti Televisiooni esindamiseks Eesti Televisiooni sisekontrolöriga töölepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks;
14) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni aastaaruannete koostamise korra kehtestamine ning aastaaruannete heakskiitmine ja Riigikogule esitamine;
15) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni struktuuriüksuste asutamise, reorganiseerimise ja sulgemise otsustamine juhatuse ettepanekul;
16) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni nimel Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele esitatavate ettepanekute ning muude dokumentide läbivaatamine ja heakskiitmine;
17) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kaudu teostatava Vabariigi Presidendi, Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimiskampaania korra kehtestamine;
18) oma töökorra kehtestamine;
19) teiste käesolevas seaduses sätestatud küsimuste lahendamine.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 13, 16, 18 ja 19 nimetatud küsimustes saab ringhäälingunõukogu otsuseid vastu võtta koosolekust osavõtvate liikmete häälteenamusega.»

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

« § 321. Ringhäälingunõukogu liikme vastutus

(1) Ringhäälingunõukogu liikmed vastutavad seaduse nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise tõttu Eesti Raadiole või Eesti Televisioonile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

(2) Ringhäälingunõukogu liikmed, kes on seaduse nõuete rikkumise või oma kohustuste täitmata jätmise tõttu tekitanud süüliselt kahju Eesti Raadio või Eesti Televisiooni võlausaldajatele, vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt Eesti Raadio või Eesti Televisiooniga.

(3) Ringhäälingunõukogu liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

(4) Ringhäälingunõukogu liige vabaneb vastutusest, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli või kui ta on istungilt, mil selline otsus tehti, mõjuva põhjusega puudunud.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-ga 322 järgmises sõnastuses:

« § 322. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni juhatus

(1) Eesti Raadiot ja Eesti Televisiooni juhivad ja esindavad kuni viieliikmelised juhatused (edaspidi juhatus).

(2) Juhatuseliige peab olema vähemalt 21-aastane teovõimeline Eesti kodanik.

(3) Juhatuseliige ei tohi olla:
1) lepingulistes suhetes eraõigusliku ringhäälinguorganisatsiooniga;
2) ringhäälinguorganisatsiooni osanik, aktsionär või liige;
3) füüsilisest isikust ettevõtja ringhäälinguorganisatsiooni tähenduses;
4) eraõigusliku ringhäälinguorganisatsiooni organi liige;
5) Vabariigi Valitsuse liige;
6) ringhäälingunõukogu liige.

(4) Juhatuseliikmetega sõlmitakse teenistuslepingud, milles sätestatakse juhatuseliikme õigused, teenistuskohustused, palga suurus, lepingu muutmise ja lõpetamise kord ning teised teenistusküsimused.

(5) Ringhäälingunõukogu kutsub juhatuseliikme enne teenistuslepingu tähtaja möödumist tagasi:
1) kui ringhäälingunõukogu avaldab juhatuseliikmele oma koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega umbusaldust;
2) süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel;
3) teenistuslepingus sätestatud alusel.

(6) Juhatuse tegevust korraldab juhatuse esimees.

(7) Juhatus peab oma tegevuses järgima ringhäälingunõukogu otsuseid.

(8) Juhatus on pädev otsustama kõigi juhtimisküsimuste üle, mis ei kuulu ringhäälingunõukogu pädevusse.

(9) Juhatuse või selle liikme esindusõigust võib ringhäälingunõukogu piirata. Piirang sätestatakse Eesti Raadio põhikirjas ja Eesti Televisiooni põhikirjas ning teadaanne sellest avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded. Piirang kehtib kolmandate isikute suhtes.

(10) Eesti Raadio juhatus ja Eesti Televisiooni juhatus peavad esitama ringhäälingunõukogule kord kolme kuu jooksul ülevaate vastavalt Eesti Raadio või Eesti Televisiooni majandustegevusest ning majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe vastavalt Eesti Raadio või Eesti Televisiooni majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ning muudest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.»

§ 5. Paragrahvi 35 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eelarveprojekti koostab vastavalt Eesti Raadio või Eesti Televisiooni juhatus ning eelarve kinnitab ringhäälingunõukogu.»

§ 6. Seaduse § 24 lõikes 3, § 33 lõikes 1, § 331 lõikes 4 ning § 35 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «Ringhäälingu nõukogu» sõnaga «ringhäälingunõukogu».

§ 7. Seaduse § 45 lõiked 3–6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 451 järgmises sõnastuses:

« § 451. Rakendussätted

(1) Käesoleva seaduse §-s 31 märgitud ringhäälingunõukogu liikmed nimetab Riigikogu hiljemalt 2000. aasta 1. maiks. Riigikogu kultuurikomisjoni esimees kutsub hiljemalt 10 tööpäeva jooksul, arvates ringhäälingunõukogu moodustamisest, ringhäälingunõukogu kokku, juhatades istungit esimehe valimiseni.

(2) Seniste ringhäälingunõukogu liikmete volitused lõpevad päeval, mil jõustub otsus käesoleva paragrahvi 1. lõikes märgitud ringhäälingunõukogu liikmete nimetamise kohta.

(3) Käesoleva seaduse §-s 322 märgitud Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni juhatuste liikmed määrab ringhäälingunõukogu hiljemalt 2000. aasta 1. juuliks ja nende volitused algavad hiljemalt 2000. aasta 10. juulist. Sellest päevast loetakse lõppenuks Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni peadirektorite ja seniste juhatuste liikmete volitused.

(4) Ringhäälingunõukogu võib Eesti Raadio peadirektori ja Eesti Televisiooni peadirektori enne volituste lõppemist ametist vabastada ja nendega töölepingu lõpetada Eesti Vabariigi töölepingu seaduses (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616) sätestatud alustel või umbusaldusotsusega, mille vastuvõtmiseks on nõutav ringhäälingunõukogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.

(5) Ringhäälingunõukogu viib Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni põhikirjad käesoleva seadusega kooskõlla hiljemalt 2000. aasta 1. juuliks.

(6) Käesoleva seaduse § 31 13. lõige jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.»

§ 9. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json