Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse, Riigi Teataja seaduse, Riigikogu töökorra seaduse ning avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 25, 145

Korruptsioonivastase seaduse, Riigi Teataja seaduse, Riigikogu töökorra seaduse ning avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.03.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. märtsi 2000. a otsusega nr 751

I. Korruptsioonivastases seaduses (RT I 1999, 16, 276; 87, 791) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse tekstis asendatakse sõnad «deklaratsiooni hoidja» sõnaga «deklaratsioonihoidja» vastavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ametiisikud käesoleva seaduse tähenduses on ka:
1) Riigikogu liige;
2) Vabariigi President;
3) Vabariigi Valitsuse liige;
4) Riigikohtu esimees ja liikmed;
5) Eesti Panga Nõukogu esimees ja liikmed, Eesti Panga president;
6) kaitseväe juhataja (ülemjuhataja);
7) riigikontrolör;
8) õiguskantsler;
9) Eesti välisesinduse juht;
10) riigisekretär;
11) maavanem;
12) riigi peaprokurör ja prokurörid;
13) haldus-, maa- ja linnakohtute ning ringkonnakohtu kohtunikud;
14) valla- ja linnavolikogu liikmed;
15) valla- ja linnavalitsuse liikmed, linnaosa vanem;
16) osavalla ja linnaosa halduskogude liikmed;
17) notar;
18) politseiametnik;
19) kohtutäitur, vanglaametnik ja kriminaalhooldusametnik;
20) kaitseväe ohvitseri ja allohvitseri ametikohal olev isik, kaitseväe-, piirivalve- ja päästeteenistuse ametnikud;
21) Kaitseliidu ülem, Kaitseliidu Peastaabi ja keskorganite liikmed, Kaitseliidu üksuste juhid ja organite liikmed;
22) riigi osalusega äriühingu juhatuse või nõukogu liige;
23) kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingu juhatuse või nõukogu liige;
24) avalik-õigusliku juriidilise isiku osalusega äriühingu juhatuse või nõukogu liige;
25) riigi- või munitsipaalvara või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku vara üleandmist otsustava organi liige.»

§ 3. Paragrahvides 7 ja 8 asendatakse sõna «isik» sõnaga «ametiisik».

§ 4. Paragrahvis 9 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punktis 5 asendatakse sulgudes olev sõna tekstiga «liising, käendusleping, pant, hüpoteek, reaalkoormatis jms»;

2) lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) andmed muude tulude kohta (palk ja lisatasud, kui ametiisikul puudub ametipalk, sealhulgas nõukogudest saadavad hüvitised, intressid, pensionid, muud tasud ja tuluallikad);».

§ 5. Paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui ametiisik on sõlminud abieluvaralepingu, tuleb tal ühe kuu jooksul, alates selle sõlmimisest või muutmisest, esitada deklaratsioonihoidjale abieluvararegistrisse kantud abieluvaralepingu ärakiri. Deklaratsiooni avalikustamisel abieluvaralepingu sisu ei avaldata.»

§ 6. Paragrahvi 11 lõike 1 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Deklaratsioonihoidja teeb kande tema poolt peetavas registris, näidates ära deklaratsiooni esitaja, deklaratsiooni esitamise kuupäeva ja deklaratsiooni numbri.»

§ 7. Paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse sõna «Riigiarhiivi» sõnadega «arhiiviseaduses (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271) sätestatud korras Rahvusarhiivi».

§ 8. Paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 loetletud ametiisikud, välja arvatud lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikud, on kohustatud pärast ametikohalt lahkumist kahel järgmisel aastal esitama deklaratsiooni endisele deklaratsioonihoidjale.»

§ 9. Paragrahvi 14 lõikes 2 lisatakse sõnadele «riigi peaprokurör» sõnad «ja riigiprokurörid».

§ 10. Paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Kohaliku omavalitsuse enamusosalusega äriühingu juhatuse või nõukogu liige esitab deklaratsiooni kohaliku omavalitsuse volikogu määratud komisjonile või volikogu liikmele.»

§ 11. Paragrahvi 14 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Haldus-, maa-, linna- ja ringkonnakohtunikud, samuti vanemprokurörid, prokurörid ja notarid esitavad deklaratsiooni justiitsministrile.»

§ 12. Paragrahvis 15 tehakse järgmised muudatused:

1) lõikest 2 jäetakse välja sõnad «üks kord aastas»;

2) lõikes 5 asendatakse sõnad «punktides 8 ja 9» sõnadega «punktides 6, 8 ja 9».

§ 13. Paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Deklaratsioonihoidja peab vähemalt üks kord aastas kontrollima deklaratsioonis esitatud andmete sisu ja toimunud muutusi.»

§ 14. Paragrahvi 20 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad «lõike 1» sõnadega «lõike 2».

§ 15. Seaduse lisaks olev majanduslike huvide deklaratsioon muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Korruptsioonivastase seaduse lisa 1

AMETIISIKU

MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOON

nr . . . . .

I. ÜLDANDMED

1. Ees- ja perekonnanimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Isikukood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ametikoht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Asutus (tööandja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Ametipalga aste ja ametipalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Märkus: 1. Ametipalga astme märgivad ametiisikud, kellel on palgaaste.
  2. Deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk.
  3. Märgitakse ka ametipalga juurde asutusest makstavad lisatasud.
  4. Märgitakse ametipalga puudumine, kui ametipalka ei saada.

Vastavalt korruptsioonivastase seaduse §-le 7 deklareerin, et minule kuulub vara, kannan kohustusi ja oman tuluallikaid vastavalt allpool toodule. Olen teadlik, et andmete tähtpäevaks esitamata jätmine, andmete puudulik esitamine või teadvalt valeandmete esitamine toob kaasa vastutuse seaduses sätestatud korras.

II. ANDMED VARA KOHTA

6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(otstarve) (asukoha maakond, vald, linn) (kinnistuspiirkond) (kinnistu number)

7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sõiduki liik) (mark) (väljalaske aasta)

8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(emitent) (liik) (kogus) (nimiväärtus) (koguväärtus)

9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pank) (arve liik)

III. ANDMED VARALISTE KOHUSTUSTE KOHTA

10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(võlausaldaja) (võlajääk deklareerimise ajal)

11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. ANDMED MUUDE TULUDE KOHTA

12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. ANDMED MAKSUSTATAVA TULU JA DIVIDENDITULU KOHTA

13. Maksustatav tulu (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta Maksuameti tuludeklaratsiooni alusel; kui abikaasad esitasid ühise tuludeklaratsiooni, näidatakse ametiisiku osa eraldi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Dividenditulu (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta Maksuameti tuludeklaratsiooni alusel):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. ANDMED ABIKAASA, VANEMATE JA LASTE KOHTA

(Deklaratsioonis märgitakse vaid täiskasvanud isikud)

Ees- ja perekonnanimi Sugulusaste Isikukood või sünniaeg Teenistus- või töökoht ja asutus (tööandja) Elukoht ja aadress
1.        
     
2.        
     
3.        
     
4.        
     
5.        
     
6.        
     
7.        
     
8.        
     

Deklaratsiooni koostamise kuupäev . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . ./

Kinnitan minu poolt esitatud andmete õigsust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (allkiri)»

II. Riigi Teataja seaduses (RT I 1999, 10, 155; 57, 594) tehakse järgmine muudatus:

§ 16. Paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276; 87, 791) § 15 lõikes 2 nimetatud ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid ja § 18 lõikes 3 nimetatud ametlikud teated;».

III. Riigikogu töökorra seaduses (RT 1992, 46, 582; RT I 1999, 2, 44; 16, 271) tehakse järgmine muudatus:

§ 17. Paragrahvi 7 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riigikogu liige ei või oma volituste ajal:
1) töötada vallavanema või linnapeana, valla- või linnavalitsuse liikmena ega kohaliku omavalitsuse ametnikuna;
2) saada töötulu tulundusühingu juhatuse liikmena.

Korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276; 87, 791) §-s 19 sätestatud ametiisikute töökoha- ja tegevuspiirangud Riigikogu liikmele ei laiene.»

IV. Avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276) tehakse järgmine muudatus:

§ 18. Paragrahv 75 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 75. Majanduslike huvide deklareerimise kohustus

Ametnik on kohustatud esitama majanduslike huvide deklaratsiooni korruptsioonivastases seaduses sätestatud korras ja tingimustel.»

V. Rakendussäte

§ 19. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json