Teksti suurus:

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 25, 147

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.03.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. märtsi 2000. a otsusega nr 753

I. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539; 1997, 81, 1366; 1998, 17, 266; 107, 1767) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse preambulis asendatakse sõnad «riiklike elatusrahade seadusega (RT 1993, 15, 256)» sõnadega «riikliku pensionikindlustuse seadusega (RT I 1998, 64/65, 1009; 1999, 10, 150; 97, 857)».

§ 2. Paragrahvi 1:

1) preambulist jäetakse välja sõnad «lähtuvalt riiklike elatusrahade seaduse § 6 punktist 4»;

2) punkti 1 lõikes 4 asendatakse sõnad «riiklike elatusrahade seaduse §-s 5 ettenähtud pensioniikka» sõnadega «riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõigetes 1 või 2 sätestatud vanusesse»;

3) punkti 2 lõikes 4 asendatakse sõnad «riiklike elatusrahade seaduse §-s 5 ettenähtud pensioniikka» sõnadega «riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõigetes 1 või 2 sätestatud vanusesse»;

4) punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Pensioniõigusliku staaži hulka arvatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 18 sätestatud tegevuse aeg. Pensionikindlustusstaaži arvestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 20 sätestatud korras.

Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud töödel täistööajaga töötatud aega (edaspidi soodusstaaž) arvestatakse tööperioodide summana.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

« § 12. Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži kindlaksmääramisel lähtutakse ümardamata staažist.»

§ 5. Paragrahvi 2:

1) täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

«Soodustingimustel vanaduspension määratakse pensioni taotlemise päevast, kuid mitte varem kui pensionile õiguse tekkimise päevast.

Pension määratakse pensionile õigust andvasse vanusesse jõudmise päevast, kui pensionitaotlus on esitatud kolme kuu jooksul, arvates sellesse vanusesse jõudmise päevast»;

2) senine lõige 2 loetakse lõikeks 4;

3) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«Soodustingimustel vanaduspensioni saajal, kel on õigus pensionile riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, on õigus taotleda nimetatud seaduse alusel pensioni määramist mis tahes ajal pärast pensioni saamise õiguse tekkimist.»

§ 6. Paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Soodustingimustel vanaduspension arvutatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse §-de 21 ja 22 alusel.

Töötamise eest käesoleva seaduse § 1 punkti 1 1. lõikes nimetatud töödel arvestatakse käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud alusel arvutatud pensionile juurde 3,1 protsenti staažiaasta hindest iga nimetatud töödel töötatud aasta eest ning allmaatöödel töötanud isikutele sellele lisaks 21,9 protsenti staažiaasta hindest iga allmaatöödel töötatud aasta eest.»

§ 7. Paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Isikule, kes jätkab töötamist töödel, mis ei anna käesoleva seaduse alusel õigust pensionile, samuti isikule, kes on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõigetes 1 või 2 sätestatud vanusesse ning jätkab töötamist käesoleva seaduse alusel pensionile õigust andvatel töödel, makstakse soodustingimustel vanaduspensioni täies suuruses.»

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Soodustingimustel vanaduspensioni pärast selle pensioni määramist omandatud soodusstaaži alusel ei suurendata.»

§ 9. Seadust täiendatakse §-ga 42 järgmises sõnastuses:

« § 42. Isikule, kellele oli määratud või kellele määratakse soodustingimustel vanaduspension algtähtajaga enne 2000. aasta 1. aprilli, arvutatakse pension ümber ning kui ümberarvutatud pension osutub väiksemaks makstud pensionist, jätkatakse pensioni maksmist endises suuruses kuni määratud tähtajani.

Pensionärile, kellele soodustingimustel vanaduspension oli määratud ajavahemikus 1992. aasta 1. juulist kuni 1994. aasta 31. detsembrini ja kellel ei ole õigust saada soodustingimustel vanaduspensioni käesoleva seaduse § 1 punktides 1 ja 2 sätestatud alustel, rakendatakse pensionide arvutamisel riikliku pensionikindlustuse seaduse §-de 21 ja 22 sätteid. Kui ümberarvutatud pension osutub väiksemaks makstud pensionist, jätkatakse pensioni maksmist endises suuruses kuni määratud tähtajani.»

II. Väljateenitud aastate pensionide seaduses (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539; 1997, 81, 1366; 1998, 17, 266; 107, 1767) tehakse järgmised muudatused:

§ 10. Paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Väljateenitud aastate pensioni arvutamise aluseks on pensioni baasosa, millele liidetakse iga sellele pensionile õigust andva staaži aasta eest 90,6 protsenti staažiaasta hindest ning käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud isikutel iga ülejäänud pensioniõigusliku või pensionikindlustusstaaži aasta eest 100 protsenti staažiaasta hindest.

Käesoleva seaduse § 2 punktides 1 ja 2 loetletud isikute ning punktis 3 nimetatud katselendurite pensionile arvutatakse täiendavalt juurde 20 protsenti pensioni baasosast.»

§ 11. Paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Seadust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Väljateenitud aastate pensionile õigust andvat staaži, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud pensioniõiguslikku või pensionikindlustusstaaži, arvestatakse tööperioodide summana.»

§ 13. Seadust täiendatakse §-ga 52 järgmises sõnastuses:

« § 52. Väljateenitud aastate pensionile õigust andva staaži kindlaksmääramisel lähtutakse ümardamata staažist.»

§ 14. Paragrahvis 6 asendatakse sõnad «riiklike elatusrahade seaduse §-de 27 ja 28 alusel» sõnadega «riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1009; 1999, 10, 150; 97, 857) §-de 18 ja 20 alusel»;

§ 15. Paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«Väljateenitud aastate pensioni saajal, kellel on õigus pensionile riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, on õigus taotleda nimetatud seaduse alusel pensioni määramist mis tahes ajal pärast pensioni saamise õiguse tekkimist.»

§ 16. Paragrahvis 10:

1) lõikest 3 jäetakse välja sõnad «ja kelle kuutöötasu ei ületa rahvapensioni suurust,»;

2) lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Väljateenitud aastate pensioni määratakse, arvutatakse ümber ja makstakse riikliku pensionikindlustuse seaduse §-des 4 ja 36, § 37 lõigetes 1–3 ja 6, §-s 38, §-s 40 lõigetes 1–3, §-des 41–42, § 43 lõigetes 1–4 ja 6, § 44 lõigetes 5–8, §-s 45, § 46 1. lõikes, §-des 47, 51 ja 53 kehtestatud korras.»

§ 18. Paragrahvi 16 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Alates 2000. aasta 1. aprillist suurendatakse vanusenõudeid riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõigetes 1 või 2 sätestatust tulenevalt arvestusega, et õigus väljateenitud aastate pensionile tekib isikul kas 10 või 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõigetes 1 või 2 sätestatud vanusesse jõudmist.»

§ 19. Seadust täiendatakse §-ga 17 järgmises sõnastuses:

« § 17. Isikule, kellele oli määratud või kellele määratakse väljateenitud aastate pension algtähtajaga enne 2000. aasta 1. aprilli, arvutatakse pension ümber ning kui ümberarvutatud pension osutub väiksemaks makstud pensionist, jätkatakse pensioni maksmist endises suuruses kuni määratud tähtajani.»

III. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 14. mai otsuses «Väljateenitud aastate pensionide seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 21, 295; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 1996, 22, 437) tehakse järgmised muudatused:

§ 20. Punkti 4:

1) lõiget 3 täiendatakse pärast esimest lauset uue lausega järgmises sõnastuses:

«Alates 2000. aasta 1. aprillist makstakse neile säilitatud väljateenitud aastate pensioni rahvapensioni määras.»;

2) lõikest 4 jäetakse välja sõnad «ja kelle kuutöötasu ei ületa rahvapensioni suurust»;

3) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

IV.

§ 21. Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json