Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 25, 148

Välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 21.03.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. märtsi 2000. a otsusega nr 756

§ 1. Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900) § 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Välismaalase, kes on taotlenud elamisloa kehtivusajal Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras elamisloa pikendamist või alalist elamisluba, viibimine Eestis on seaduslik kuni tema taotluse suhtes otsuse tegemiseni.»

§ 2. Isikut tõendavate dokumentide seaduse (RT I 1999, 25, 365) § 29 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ajutine reisidokument võidakse Eestis seaduslikult elavale välismaalasele anda ühekordseks Eestist lahkumiseks ja siia tagasipöördumiseks, kui tal puudub kehtiv reisidokument ja tal ei ole õigust saada välismaalase passi.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json