Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 29, 170

Kriminaalmenetluse koodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 21.03.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. märtsi 2000. a otsusega nr 760

§ 1. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1998, 82–84, 1385; 111, 1834; 1999, 4, 53; 16, 271; 57, 595; 95, 845) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Riikliku süüdistusega seotud kriminaalasjade kohtulikust arutamisest on prokuröri osavõtt kohustuslik.»;

2) paragrahvi 192 lõike 1 punkt 1 ja lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 210 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Prokuröri osavõtt kohtulikust arutamisest on kohustuslik riikliku süüdistusega seotud kriminaalasjades.»;

4) paragrahvi 212 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Prokuröri mitteilmumisel lükatakse kriminaalasja arutamine edasi.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json