Teksti suurus:

Äriseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 29, 172

Äriseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 22.03.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. märtsi 2000. a otsusega nr 763

Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 58 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «, järgides käesoleva seadustiku § 59 lõikes 4 sätestatut,».

§ 2. Paragrahvi 60 lõikes 1 asendatakse sõnad «kahe järjestikuse aasta jooksul» sõnadega «kuue kuu jooksul seaduses sätestatud tähtaja möödumisest».

§ 3. Paragrahvi 71 lõikes 4 ja § 73 lõikes 3 asendatakse sõna «tsiviilkohtupidamise» sõnaga «tsiviilkohtumenetluse».

§ 4. Paragrahvi 142 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «rahas» sõnadega «selles ulatuses, mille võrra kolmandate isikute õigused sissemakse väärtust vähendavad».

§ 5. Paragrahvi 149 lõike 2 teine lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.»

§ 6. Paragrahvi 150 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui osa võõrandamise tagajärjel jääb osaühingule üks osanik või kui lisaks ühele osanikule kuulub selle osaühingu osa ainult osaühingule endale, peab juhataja koos käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatud osa võõrandamise lepingu ärakirjaga esitama äriregistri pidajale vastavasisulise kirjaliku teadaande. Teaadaandes tuleb ainuosaniku kohta ära näidata § 182 1. lõikes sätestatud andmed. Teadaannet säilitatakse äritoimikus. Teadaande esitamise kohustuse rikkumisel vastutavad juhatuse liikmed sellega tekitatud kahju eest solidaarselt.»

§ 7. Paragrahvi 168 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) juhatuse või nõukogu liikme või osaniku vastu nõude esitamise, samuti juhatuse või nõukogu liikmega tehingu tegemise ja selle tingimuste otsustamine ja selles nõudes või tehingus osaühingu esindaja määramine;».

§ 8. Paragrahvi 171 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Osanike koosolek protokollitakse. Osanike koosoleku protokollile kohaldatakse vastavalt § 304 1.– 6. lõikes sätestatut.

(6) Kui osanike koosolekul ei ole esindatud § 170 2. lõikes nimetatud hääled, kutsub juhatus ühe nädala jooksul, kuid mitte varem kui kahe päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.»

§ 9. Paragrahvi 174 lõikes 4 asendatakse sõna «hääletusprotokoll» sõnadega «osanike koosoleku protokoll».

§ 10. Paragrahvi 193 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja sõna «Kõikide».

§ 11. Paragrahvi 196 lõike 1 punkti 5 ja § 343 lõike 1 punkti 5 lõppu lisatakse sõnad «või vahebilanss».

§ 12. Paragrahvi 198 lõike 1 lõppu lisatakse sõnad «või muu seaduses sätestatud minimaalse osakapitali suuruse».

§ 13. Seadustikku täiendatakse §-ga 1991 järgmises sõnastuses:

« § 1991. Väljamakse osanikule

Osakapitali vähendamisel võib teha osanikele väljamakseid, kui see on ette nähtud osakapitali vähendamise otsusega ja seda tehakse mitte enne kolme kuu möödumist osakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest ning tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.»

§ 14. Paragrahvi 248 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «rahas» sõnadega «selles ulatuses, mille võrra kolmandate isikute õigused sissemakse väärtust vähendavad.»

§ 15. Paragrahv 266 tunnistatakse kehtetuks.

§ 16. Paragrahvi 281:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) oma juhatuse ega nõukogu liikmetele ega prokuristile.»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Seadustikku täiendatakse §-ga 2891 järgmises sõnastuses:

« § 2891. Ühe aktsionäriga aktsiaselts

(1) Kui aktsiaseltsi kõik aktsiad kuuluvad ühele aktsionärile või kui ühe aktsionäri kõrval kuuluvad selle aktsiaseltsi aktsiad ainult aktsiaseltsile endale, peab juhatus viivitamatult esitama äriregistri pidajale sellekohase kirjaliku teadaande. Teadaandes tuleb ära näidata ainuaktsionäri nimi, aadress ja isiku- või registrikood. Teadaannet säilitatakse äritoimikus.

(2) Käesoleva paragrahvi esimeses lõikes sätestatud teatamiskohustuse rikkumisel vastutavad juhatuse liikmed sellega tekitatud kahju eest solidaarselt.»

§ 18. Paragrahvi 298 lõike 1 punkti 9 täiendatakse pärast sõna «otsustamine» sõnadega «, tehingu tingimuste määramine».

§ 19. Paragrahvi 301 punktis 2 asendatakse sõna «ümberkujundamisega» sõnaga «ümberkujundamise».

§ 20. Paragrahvi 307 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Juhatuse õigust esindada aktsiaseltsi võib piirata põhikirjaga või nõukogu otsusega.»

§ 21. Paragrahvi 317 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Nõukogu otsustab juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja määrab tehingute tingimused, samuti õigusvaidluste pidamise juhatuse liikmetega. Tehingu tegemiseks ja õigusvaidluse pidamiseks määrab nõukogu aktsiaseltsi esindaja.»

§ 22. Paragrahvi 319 lõiget 2 täiendatakse enne sõna «nõukogu» sõnadega «mitte rohkem kui pooled» ja jäetakse välja sõnad «või osa neist».

§ 23. Paragrahvi 342 punktis 3 asendatakse sõna «ostueesõigus» sõnadega «märkimise eesõigus».

§ 24. Paragrahvi 343 lõikes 5 asendatakse sõnad «uuest või suurendatavast osast» sõnadega «uutest või suurendatud nimiväärtusega aktsiatest».

§ 25. Paragrahvi 353:

1) lõike 1 lõppu lisatakse sõnad «või muu seaduses sätestatud minimaalse aktsiakapitali suuruse»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata, kui aktsiakapitali vähendamisega samaaegselt otsustatakse aktsiakapitali suurendamine vähemalt kuni käesoleva seadustiku §-s 222 nimetatud aktsiakapitali suuruseni või muu seaduses sätestatud minimaalse aktsiakapitali suuruseni. Aktsiate eest, mis lastakse välja kapitali üheaegse vähendamise ja suurendamise korral, võib tasuda üksnes rahalise sissemaksega.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json