Teksti suurus:

Kriminaalkoodeksi ja kriminaalmenetluse koodeksi muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 29, 173

Kriminaalkoodeksi ja kriminaalmenetluse koodeksi muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 22.03.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. märtsi 2000. a otsusega nr 764

I. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rahatrahv on rahaline sissenõue, mille kohus võib mõista kuni nelja tuhande päevamäärani. Trahvi päevamäär arvestatakse süüdimõistetu keskmise päevasissetuleku alusel pärast maksude mahaarvamist, võttes arvesse tema perekondlikku ja majanduslikku seisundit.»

§ 2. Paragrahvi 33 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohus võib kohaldada kuriteo toimepanemise vahendi ja riista ning kuriteo läbi omandatud vara erikonfiskeerimist.

(2) Kohus võib kohaldada kuriteo vahetuks objektiks olnud asja või aine erikonfiskeerimist käesoleva koodeksi §-des 76, 86, 147, 148, 1481 lg 2, 1487, 14815, 149, 1491, 1523, 155, 157, 1591, 1772, 2002 ja 281 sätestatud kuritegudes.

(3) Erikonfiskeerimist kohaldatakse:
1) käesoleva koodeksi §-des 2022, 2023, 2025, 2101, 2102, 2103 ja 2104 sätestatud kuriteo toimepanemise vahendile ja riistale, kuriteo läbi omandatud varale ning kuriteo vahetuks objektiks olnud asjale või ainele;
2) asjale või ainele, kui selle omamiseks vajalik eriluba puudub;
3) liiklusvahendile, mis on salaküttimiseks või salakaubaveoks eriliselt ümber ehitatud, kui liiklusvahendi omanik või seaduslik valdaja teadis või pidi teadma selle ebaseaduslikust kasutamisest;
4) teosele ja teose koopiale, mis on pornograafilise sisuga, vägivalda või julmust propageeriv, kui seda demonstreeriti väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta, või müüdi, renditi, laenutati või anti muul viisil üle või demonstreeriti alaealisele, samuti teosele või teose koopiale, milles alaealist kujutati erootilises või pornograafilises situatsioonis;
5) piraatkoopiale;
6) tootele, mis on valmistatud patendiomaniku või kasuliku mudeli, tööstusdisainilahenduse või mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõigust rikkudes;
7) kaubale, pakendile, majandus- või äridokumendile, reklaammaterjalile või kauba kasutamisjuhendile, mis on tähistatud õiguskaitset omava kaubamärgi, geograafilise tähise või nendega eksitavalt sarnase tähisega õigusvastaselt.»

§ 3. Kriminaalkoodeksit täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

« § 331. Erikonfiskeerimise asendamine

Kui kuriteo läbi omandatud vara on võõrandatud, ära tarvitatud või kui seda ei ole muul põhjusel võimalik ära võtta, võib kohus süüdimõistetult välja mõista rahasumma, mis vastab erikonfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele.»

§ 4. Paragrahvi 2104 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2104. Unimaguna, kanepi või kokapõõsa ebaseaduslik külvamine või kasvatamine

(1) Unimaguna, kanepi või kokapõõsa ebaseadusliku külvamise või kasvatamise eest – karistatakse vabadusekaotusega kuuest kuust kuni kolme aastani.»

II. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1998, 82–84, 1385; 111, 1834; 1999, 4, 53; 16, 271; 57, 595; 95, 845) tehakse järgmised täiendused:

§ 5. Paragrahvi 63 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) Rahasumma, mis vastab erikonfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele, kantakse üle riigituludesse;»

§ 6. Paragrahvi 146 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «tsiviilhagi» sõnadega «või erikonfiskeerimise».

§ 7. Paragrahvi 411 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «tsiviilhagi» sõnadega «või erikonfiskeerimise».

§ 8. Paragrahvi 413 täiendatakse järgmiselt:

1) paragrahvi pealkirja täiendatakse pärast sõna «arestimise» sõnaga «, erikonfiskeerimise»;

2) paragrahvi teksti täiendatakse pärast sõna «arestimiseks» sõnaga «, erikonfiskeerimiseks».

§ 9. Kriminaalmenetluse koodeksit täiendatakse §-dega 4131–4139 järgmises sõnastuses:

« § 4131. Vastastikune abistamine välisriigi kohtuotsuse täitmisel

Välisriigile võib osutada abi mõistetud karistuse või muu mõjutusvahendi kohaldamisel, kui välisriik on esitanud Justiitsministeeriumile nõuetekohase taotluse ja lisanud jõustunud kohtuotsuse originaali või tõestatud koopia. Vajaduse korral nõutakse välisriigilt tähtajalist lisainformatsiooni. Justiitsministeerium saadab taotluse kohe Riigiprokuratuuri, kus kontrollitakse taotlust ja edastatakse see viivitamatult kohtule.

§ 4132. Abistamise ulatus

(1) Välisriigis mõistetud karistuse või muu mõjutusvahendi kohaldamisel on keelatud abistada, kui
1) taotluse aluseks olev otsus ei ole lõplik ega jõustunud;
2) otsust ei ole teinud sõltumatu ja erapooletu kohus;
3) otsus on tehtud tagaselja;
4) süüdistatavale ei ole tagatud kaitseõigust või kui kriminaalmenetlust ei ole korraldatud talle arusaadavas keeles;
5) isikut on karistatud tema rassi, rahvuse, usuliste või poliitiliste tõekspidamiste pärast;
6) tegu, mille toimepanemise eest on mõistetud karistus või kohaldatud muud mõjutusvahendit, ei too Eesti seaduse kohaselt kaasa karistust või Eesti seadus ei näe ette sellist karistust või mõjutusvahendit;
7) Eesti kohus on samas süüdistuses isiku süüdi mõistnud, tema suhtes on kriminaalmenetlus jäetud algatamata või kriminaalmenetlus on lõpetatud või
8) Eesti seaduste kohaselt on kohtuotsuse täitmine aegunud.

(2) Kui välisriigis tehtud konfiskeerimisotsus puudutab kolmandaid isikuid, ei ole seda lubatud täita, kui
1) kolmandale isikule ei ole antud võimalust oma huve kaitsta või
2) kui otsus ei ole kooskõlas Eesti seaduse alusel samas asjas tehtud tsiviilõigusliku otsusega.

§ 4133. Kohtualluvus

Välisriigi kohtuotsuse tunnustamise otsustab Tallinna Linnakohus.

§ 4134. Õigus esindajale

Kui välisriik taotleb konfiskeerimise täitmise ülevõtmist, peab nii süüdimõistetule kui ka kolmandale isikule võimaldama esindaja. Esindajaks võib olla nii vandeadvokaat kui ka tema vanemabi, abi või muu isik kohtu loal.

§ 4135. Kohtuistung

(1) Välisriigi kohtuotsuse tunnustamist arutab kohtunik ainuisikuliselt taotluse kohtusse saabumisest alates kümne tööpäeva jooksul. Vajaduse korral nõutakse Justiitsministeeriumi kaudu tähtajalist lisainformatsiooni.

(2) Konfiskeerimise otsustamisel on kolmandate isikute menetluses osalemine kohustuslik.

(3) Riigiprokuröri osavõtt kohtuistungist on kohustuslik.

§ 4136. Kohtu määrused

(1) Kohus teeb ühe järgmistest määrustest:
1) tunnistab välisriigi kohtuotsuse täitmise lubatavaks või
2) tunnistab välisriigi kohtuotsuse täitmise lubamatuks.

(2) Kui välisriigi kohtuotsuse täitmist lubatakse, täpsustatakse välisriigis mõistetud karistust. Kohus saadab kohtumääruse koopia Justiitsministeeriumile, kes teavitab sellest välisriiki.

§ 4137. Välisriigis mõistetud karistuse täpsustamine

(1) Kui välisriigi kohtuotsuse täitmine on lubatav, määrab kohus kindlaks Eestis täitmisele kuuluva karistuse. Välisriigis mõistetud karistust võrreldakse Eesti kriminaalkoodeksis sama teo eest ettenähtud karistusega.

(2) Täpsustatud karistus peab oma iseloomult nii palju kui võimalik vastama välisriigis mõistetud karistusele. Kohus arvestab välisriigis mõistetud karistuse raskust, kuid see ei tohi ületada kriminaalkoodeksi vastava paragrahvi sanktsioonis ettenähtud ülemmäära.

(3) Kui välisriigis ei ole karistuse pikkust kindlaks määratud, teeb seda kohus kriminaalkoodeksi põhimõtteid järgides.

(4) Välisriigis mõistetud karistuse raskendamine ei ole lubatud.

(5) Kui välisriigis on karistuse täitmine tingimisi edasi lükatud või isik on tingimisi vabastatud, teeb kohus sedasama kriminaalkoodeksi vastavate sätete alusel.

(6) Rahatrahv ja konfiskeerimisele kuuluv rahasumma arvutatakse tunnustamise päeval kehtiva kursi alusel Eesti kroonidesse.

§ 4138. Abi osutamine konfiskeerimisel

Konfiskeerimise korral osutatakse välisriigile abi juhul, kui kohus on lubanud välisriigi kohtuotsust täita.

§ 4139. Konfiskeeritud vara

Konfiskeeritud vara suhtes kohaldatakse käesoleva koodeksi sätteid, kui riigid ei ole kokku leppinud teisiti.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json