Teksti suurus:

Kriminaalkoodeksi ja Eesti Vabariigi seaduse ««Eesti NSV kriminaalkoodeksi» uue redaktsiooni - Kriminaalkoodeksi kehtestamise kohta» muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 33, 193

Kriminaalkoodeksi ja Eesti Vabariigi seaduse ««Eesti NSV kriminaalkoodeksi» uue redaktsiooni - Kriminaalkoodeksi kehtestamise kohta» muutmise seadus

Vastu võetud 04.04.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. aprilli 2000. a otsusega nr 769

I. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 155 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 155. Ebaseaduslik raie

(1) Metsa, puude või põõsaste ebaseadusliku raie eest, kui sellega põhjustati oluline kahju keskkonnale või kui süüdlase suhtes oli samasuguse rikkumise eest kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni ühe aastani.

(2) Sama teo eest:
1) kui sellega põhjustati suur kahju keskkonnale või
2) isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis ettenähtud kuriteo, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.»

§ 2. Paragrahv 1551 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1551. Metsa, puude või põõsaste tahtlik hävitamine või  kahjustamine

(1) Metsa, puude või põõsaste tahtliku hävitamise või kahjustamise eest, kui sellega põhjustati oluline kahju keskkonnale, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.

(2) Sama teo eest, kui sellega põhjustati suur kahju keskkonnale, – karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.»

§ 3. Paragrahv 1552 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1552. Metsa, puude või põõsaste hävitamine või kahjustamine ettevaatamatusest

Metsa, puude või põõsaste hävitamise või kahjustamise eest ettevaatamatusest, kui sellega põhjustati suur kahju keskkonnale, – karistatakse rahatrahvi või arestiga.»

§ 4. Paragrahv 1553 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1553. Metsamaterjali veo või kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjaliga sooritatavate tehingute ning kasvava metsa raieks andmise nõuete rikkumine

Metsamaterjali veo või kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjaliga sooritatavate tehingute ning kasvava metsa raieks andmise nõuete rikkumise eest, kui süüdlase suhtes oli samasuguse rikkumise eest kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.»

§ 5. Paragrahv 157 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 157. Loodusliku loomastiku kaitse ja kasutamise nõuete rikkumine

(1) Jahiuluki, kala või muu loodusliku loomastiku kaitse nõuete või küttimise, püügi või kasutamise muude nõuete rikkumise eest, kui sellega põhjustati oluline kahju keskkonnale või kui süüdlase suhtes oli samasuguse rikkumise eest kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui sellega põhjustati suur kahju keskkonnale, samuti ebaseadusliku jahipidamise või kalapüügi eest üldohtlikul viisil, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni ühe aastani.»

§ 6. Paragrahv 209 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 209. Ohtlike kemikaalide käitlemise nõuete rikkumine

(1) Lõhkematerjali või muu ohtliku kemikaali käitlemise nõuete rikkumise eest, kui sellega põhjustati oht inimeste elule, tervisele, varale või keskkonnale või kui süüdlase suhtes oli samasuguse rikkumise eest kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui see tõi kaasa raske tagajärje, – karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni viie aastani.»

§ 7. Kriminaalkoodeksit täiendatakse §-ga 2093 järgmises sõnastuses:

« § 2093. Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise või turustamise nõuete rikkumine

(1) Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise või geneetiliselt muundatud organismi sisaldavate või nendest koosnevate toodete turustamise nõuete rikkumise eest, kui süüdlase suhtes oli samasuguse rikkumise eest kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni ühe aastani.

(2) Sama teo eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule, tervisele või keskkonnale – karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.»

II. § 8. Eesti Vabariigi seaduse ««Eesti NSV kriminaalkoodeksi» uue redaktsiooni – Kriminaalkoodeksi kehtestamise kohta» (RT 1992, 20, 287; RT I 1993, 33, 539; 49, 693; 1996, 31, 631) § 17 lõike 2 viimane lause tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json