Teksti suurus:

Kohalike maksude seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 33, 196

Kohalike maksude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.04.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. aprilli 2000. a otsusega nr 772

I. Kohalike maksude seaduses (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 8 lõiked 1, 2 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Müügimaksu maksavad valla või linna territooriumil kauplemis- või teenindusluba omavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud.

(2) Müügimaksuga maksustatakse maksumaksja poolt valla või linna territooriumil müüdud kaupade ja teenuste maksumus müügihinnas. Kaupade ja teenuste müügihind käesoleva seaduse tähenduses on käibemaksuseaduses (RT I 1993, 60, 847; 2000, 7, 41) defineeritud maksustatava käibe maksustatav väärtus ilma müügimaksuta.;

(5) Maksumaksja on kohustatud:
1) arvestama valla või linna territooriumil tema müüdud kaupade ja teenuste maksumuselt müügimaksu volikogu maksumääruses sätestatud määra järgi;
2) esitama volikogu määruses sätestatud maksuhaldurile kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks müügimaksu kohta rahandusministri poolt kehtestatud käibedeklaratsiooni;
3) tasuma müügimaksu kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse deklaratsiooni esitamise tähtpäevaks.»

§ 2. Paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Väikelaeva võõrandamise korral on paadimaksu tasunud isikul õigus taotleda makstud paadimaksu tagastamist kuude eest, mis on jäänud väikelaeva võõrandamise kuust maksustamisperioodi lõpuni, maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 1996, 35, 714; 49, 953; 78, 1379; 81, 1447; 1997, 24, 363; 29, 447; 48, 778; 51, 822; 73, 1201; 77, 1313; 1998, 40, 611; 86/87, 1409; 1999, 24, 360; 27, 394; 71, 685; 92, 823 ja 826) § 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustel ja korras.»

§ 3.  Paragrahvi 12 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Mootorsõiduki võõrandamise korral on mootorsõidukimaksu tasunud isikul õigus taotleda makstud mootorsõidukimaksu tagastamist kuude eest, mis on jäänud mootorsõiduki võõrandamise kuust maksustamisperioodi lõpuni, maksukorralduse seaduse § 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustel ja korras.»

II. § 4. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json