Teksti suurus:

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, kinnistusraamatuseaduse, tulundusühistuseaduse, kirikute ja koguduste seaduse ning vandetõlgi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 14, 91

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, kinnistusraamatuseaduse, tulundusühistuseaduse, kirikute ja koguduste seaduse ning vandetõlgi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.02.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. märtsi 2004. a otsusega nr 548

I. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduses (RT I 1993, 72/73, 1021; 1999, 44, 510; 2000, 51, 325; 88, 576; 2001, 31, 171; 42, 234; 94, 582; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 51, 355; 78, 523; 81, 546) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 10 lõike 4, § 11 lõike 4, § 11 1 lõike 2 ja § 112 lõike 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kinnistusosakond teavitab elektrooniliselt kinnistusregistriosa avamisest riiklikku ehitisregistrit.»

§ 2. Paragrahvi 133 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui ehitis või selle osa, mis on panditud käesoleva seaduse § 13 2 1. ja 2. lõike kohaselt või enne asjaõigusseaduse rakendamisega seotud õigusaktide muutmise seaduse jõustumist kommertspandi või käsipandina, muutub maa oluliseks osaks, on pandipidajal õigus esitada notariaalselt kinnitatud avaldus pandiõiguse kinnistamiseks kinnistut koormava hüpoteegina, alates ehitisealuse maa kohta kinnistusregistri osa avamise teate avaldamisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kui pandipidaja ja pantija soovivad pandilepingu tingimusi muuta, sõlmitakse pandiõiguse ümberregistreerimiseks asjaõigusleping. Asjaõigusseaduse rakendamisega seotud õigusaktide muutmise seaduse jõustumisel kinnistusraamatusse kantud kinnisasjade suhtes võib pandipidaja nõuda pandiõiguse kandmist kinnistusraamatusse esimesele vabale järjekohale.»

II. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 53, 310; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26, 156 ja 160; 30, õiend; 51, 352; 66, 449; 68, 461; 71, 471; 78, 527; 79, 530; 81, 545; 88, 589 ja 591; 2004, 2, 7; 6, 31) tehakse järgmised muudatused:

§ 3. Paragrahvi 3 lõike 2 punkt 83 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 83) riikliku ehitisregistri toimingud;».

§ 4. Paragrahvi 19 lõiget 3 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

« 17) riiklikus ehitisregistris registreeritud pandi ümberregistreerimine hüpoteegiks, kui pandisumma ei muutu või väheneb.»

§ 5. 7. peatüki 14. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«14. jagu
Riikliku ehitisregistri toimingud».

§ 6. Paragrahv 6812 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6812. Riikliku ehitisregistri toimingud

(1) Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtete iga lehekülje eest tasutakse riigilõivu 20 krooni.

(2) Vallasasjana käsitatava ehitise või selle osa omaniku ning pandi andmete ehitisregistrisse kandmisel, muutmisel ja kustutamisel kohaldatakse vastavalt käesolevas seaduses sätestatud kinnistu uue omaniku kinnistusraamatusse kandmise ning kinnistule hüpoteegi seadmise, muutmise ja kustutamise sätteid.»

§ 7. Paragrahvis 210 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Hüpoteegi seadmisel on tehinguväärtuseks 2/3 hüpoteegisummast.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui riiklikus ehitisregistris registreeritud pandi ümberregistreerimisel hüpoteegiks pandisumma suureneb, on tehinguväärtuseks 2/3 pandisumma ja hüpoteegisumma vahest.»

III. § 8. Kinnistusraamatuseaduse (RT I 1993, 65, 922; 1999, 44, 511; 2001, 21, 113; 31, 171; 56, 336; 93, 565; 2003, 13, 64) § 34 lõiget 21 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kohtulahendi alusel kande tegemiseks, samuti kohtutäituri poolt esitatud kinnistamisavaldus võib olla kirjalikus vormis.»

IV. § 9. Tulundusühistuseaduse (RT I 2002, 3, 6; 102, 600) §-s 96 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist äriregistrisse kantud ühistud peavad oma osakapitali suuruse ja liikmete arvu viima seadusega vastavusse ning esitama äriregistri pidajale teated osakapitali suuruse ja liikmete arvu kohta 2004. aasta 1. aprilliks.»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks alates 2003. aasta 1. detsembrist.

V. § 10. Kirikute ja koguduste seaduse (RT I 2002, 24, 135; 61, 375) § 29 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Registrisse kandmise avaldus vaadatakse läbi kahe kuu jooksul, arvates avalduse ja kõigi muude ettenähtud dokumentide esitamisest.»

VI. § 11. Vandetõlgi seaduse (RT I 2001, 16, 70; 2002, 61, 375; 102, 600; 2003, 18, 100) § 12 lõikes 2 asendatakse sõnad «2004. aasta 1. jaanuaril» sõnadega «2006. aasta 1. jaanuaril».

VII. § 12. Seaduse rakendamine

(1) Käesolev seadus jõustub 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud sätted.

(2) Käesoleva seaduse §-d 3–6 ja § 7 punkt 2 jõustuvad 2005. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 11 jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json